(laat u voorlezen!)

 

Deel 1

zamsdieg vóftsing november
Bilder Guus Knebel

 

De Sjwatse Piete zunt óngerweëgs noa de bekkerij van d’r Tsinterkloas. Ze lofe flot durch. Ze hant jans jet tse doeë.
‘Wat zaat d’r Tsinterkloas nog ins, Piet?’
‘Vier mósse d’rvuur zörje, dat alle kinger ing print in d’r sjong krient.’
‘Alle kinger?’
‘Joa. Alle kinger.’
‘Da mósse vier nog jans jet printe bakke.’
‘Jazicher. Doarum sjikt d’r Tsinterkloas ós jraad noa de bekkerij. Heë zaat doch: Jut uur mar ins kieke of doa nog wal jenóg meël is.’
‘En nit alling jenóg meël,’ zeët d’r inne Piet, ‘óch jenóg aier.’
‘En jenóg milch,’  zeët d’r angere Piet. ‘En…’
‘Wat en? Hat d’r Tsinterkloas nog jet jezaad?’
D’r inne Piet kratst ziech ins óp d’r kop.
‘Vier hant ’t doch jód behaode? Meël, aier, milch.’
‘Joa vier hant ’t zicher jód behaode. Of is doa nog jet angesj?’
D’r  Sjwatse Piet kratst ziech nog ins óp d’r kop. Heë kiekt d’r angere  Sjwatse Piet aa.
‘Doa is zicher nog jet.’
‘Wat da?’
‘Wat dunt vier wen vier nit jenóg meël hant?’
‘Nit jenóg meël hant?’
‘Ja, wat dunt vier da?’
‘Jans ainfach Piet. Da junt vier noa de mölle.’
‘Noa de mölle?’
‘Joa, noa de mölle. Doa weëd meël jemale. Kiek zoeë.’
D’r  Sjwatse Piet  bejint mit de erm tse drieëne.
‘Wat mós dat vuursjtelle?’
‘Iech don de mölle noa. Die drieënt mit de wieke. Jenauw wie iech mit de erm. Zoeë weëd meël jemale.’
D’r  inne Sjwatse Piet drieënt óch mit de erm.
‘Nit tse flot Piet. Angesj wings te nog voet.’
‘Ao, dat is e jód iedee. Zoeë zunt vier flot bij de bekkerij.’
Tsezame lofe ze wieër. Ze drieëne nog ummer mit de erm.