(laat u voorlezen!)

 

Deel 2

zóndieg zessing november
Bilder Guus Knebel

 

 

D’r Tsinterkloas viert op zie peëd. D’r Sjwatse Piet leuft d’rneëver. D’r Tsinterkloas sjtikt de naas in de loeët. Heë ruucht ins.
‘’t Is jraad, Sjwatse Piet of iech printe ruuch.
‘Nae, Tsint
iech ruuch jing print
wat iech waal ruuch
zunt beum en sjtruuch.’
‘Iech wees ’t zicher. Noen ruuch iech ’t jód. “t Zunt printe.’
‘Ao, Tinterkloas, iech róf
doa is jing printelóf’
‘Waad. Iech wees ‘t. ’t Is miene baad. Doa zitse printekroede i miene baad.
‘Printekroed
Han iech ’t jód jehoeëd?’
‘Joa, Sjwatse Piet, wie vier de kroede ipakkete, han iech draa jeraoche. Herlieg, wat inne lekkere jeróch. Inne lekkere jeróch huet bij ’t fes van d’r Tsinterkloas.’
‘Doe hat uur zoeë hel jeraoche
dat e paar kroede ziech in inne baad hant versjtaoche.’
‘Doe zeës ‘t, Sjwatse Piet.
‘Ao, wat ing sjun jesjiechte
hei jon iech nog mieë uvver ….’
‘…diechte,’ zeët d’r Tsinterkloas.
‘Jód zoeë, Tsint
’t bejint.’
‘Joa, iech vang aa jenauw wie doe tse raime. Sjun wöad tse bedinke.’
D’r  Sjwatse Piet hat de jruetste sjpas.
‘E jaor han iech jewaat
en an Nederland jedaat
noen bin iech doa en jans jeer
hei is e da, d’r Piet, d’r sjteer.’
D’r  Tsinterkloas laacht.
‘Sjwatse Piet, d’r sjteer! Dat kunt zicher durch deë brif. Sjteer iech han diech jeer, sjtong dri jesjraeve. Deë brif hauw doch die juffrauw jesjraeve. Ze vingt dat-s doe zoeë sjun wöad kans zage. Wie heesjt zie och alwerm?
‘Iech hol ze miech werm vuur d’r jees
’t is de juffrauw Trees
iech zal ‘m printe bringe
en e lidje zinge.’
Mar ieëtsj Sjwatse Piet noa de bekkerij.’
‘Joa Tsint
flot noa de print!’