(laat u voorlezen!)

 

Deel 3

 mondieg zivvetsing november

Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas bakt printe'.

 

De Sjwatse Piete drieëne nog ummer mit de erm. Ze kome langs ing boederij. Jöas kwake. Inne hónk bletsjt. In de wei sjteet e peëd. Dat kunt noa d’r droad.
‘Kiek, Piet. ’t Peëd  is nuisjierieg woeëde.
‘ Vings te ’t jek? Dat hat nog noeëts Piete jezieë die zoeë mit de erm drieëne.’
De  Sjwatse Piete blieve sjtoa.
’Mósse vier nit effe raeste? Miech dunt de erm pieng.’
‘Nae, dat jeet nit. Angesj kome vier tse sjpieë in de bekkerij. Of nog sjlimmer. D’r  Tsinterkloas holt ós i. Koom vier junt wieër. Drieëne. Flot noa de bekkerij.
Ze lofe wieër. ’t Peëd kiekt hön noa.
Noa e tsietsje wiest d’r inne Sjwatse Piet.
‘Kiek. Doa hinge. Iech jeleuf doa is de bekkerij.’
D’r angere Sjwatse Piet zuet ins.
‘’t  Woeëd óch tsiet. Iech veul mieng erm nit mieë. Dierek valle ze miech aaf.’
‘Da bis te ing mölle oane wieke. Dat jeet nit. Drieëne ieve, Piet. Meël male.’
Ze lofe wieër. Óngertusje ruft d’r inne Sjwatse Piet: Meël male. Meël male.’ D’r angere Sjwatse Piet kuumt. Heë leuft hinger ‘m aa. Zieng erm drieëne, mar nit zoeë flot mieë.
’t Doert nit lang mieë. De bekkerij is kótbij. Ze losse de erm zakke.
D’r  inne Piet zuet noen óch.
‘Indlieg zunt vier doa. Noen kanne vier printe bakke.’
‘Losse vier ieëtsjt mar ins kieke of vier jenóg meël hant,’ zeët d’r angere Piet.
‘Joa aier zien iech.’
‘En iech milch.’
‘Da hant vier al aier en milch. Noen nog ’t meël.’
D’r  angere Sjwatse Piet drieënt ziech ins rónk.
‘En dat zien iech nit.’
‘Waad iech zien inne zak.’
D’r  inne Sjwatse Piet huft d’r zak op.
‘Deë is leëg.’
‘Kiek ins jód. Misjien zitst nog jet dri.’
Tsezame kieke ze in d’r zak. Doa zitst nog mar e bis-je meël dri. D’r inne Sjwatse Piet sjud ’t meël in inne kómp.
‘’t Is wirklieg nit vöal mieë.’
‘D’r angere Piet huft de erm op.
‘Vier mósse noa de mölle.’
D’r  inne  Sjwatse Piet vrieft ziech uvver inne erm.
‘Joa, iech wees ’t nog de wieke. Drieëne en male. Male en drieëne. Mar nit vier.’
‘Nae, Piet de mölle. Vier mósse flot d’rhin.’