(laat u voorlezen!)

 

Deel 5

mitwoch nuuntsing november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas bakt printe'.

 

D’r Tsinterkloas en d’r Sjwatse Piet kanne de bekkerij al va wieds zieë. Ze junt langs de wei mit ’t peëd. ’t Winkt mit d’r sjtats.
‘Has te ’t jezieë Amerigo. Dat peëd bejrust ós. ’t Zal óch wal de Sjwatse Piete jezieë han.’
D’r  Tsinterkloas winkt noa ’t peëd. Heë lieët d’r Amerigo sjtóppe.
‘Zien iech dat jód? Kiek ins Sjwatse Piet. De duur sjteet óp.’
D’r  Sjwatse Piet trukt ziech de sjouwere óp. Heë wees nit wat e d’rva mós vinge. Ze lofe wieër. Bij de bekkerij sjtiegt d’r Tsinterkloas aaf.
‘De sjwatse Piete zalle besjeftiegd zieë.’
‘Joa Tsinterkloas. Ze zunt besjeftiegd mit meël, aier, milch pakke
en da mar bakke
ao, jet bin iech verjaese
angesj kanne vier ’t nit aese
 de kroede vuur de print
in d’r baad van d’r Tsint’
‘Iech jon mar ins kieke.’
D’r Tsinterkloas jeet eri. D’r Sjwatse Piet bringt d’r Amerigo noa de sjuur. Heë maat d’r zaal en de tuejele los. D’r  Tsinterkloas  sjteet in de bekkerij. Heë kiekt rónk  Kan jing Sjwatse Piete zieë.
‘Sjwatse Piete! Vier zunt óch hei. Sjwatse Piete! Woa zut uur?’
D’r Tsinterkloas sjnapt nuuks d’rva. Ze moeëte allang doa zieë. Ze zouwe alles veëdieg zetse um printe tse bakke.
‘Sjwatse Piete!’
D’r Sjwatse Piet huet d’r Tsinterkloas róffe. Heë jeet noa de bekkerij.
‘Sjwatse Piet sjnaps te dat noen? Ze zouwe alles veëdieg zetse. Printe vuur de kinger. Ing print in jiddere kingersjong. Mar zoeë kan iech nit bejinne. Zies doe jet?’
‘Wat mós iech zieë
iech sjnap ’t óch nit mieë.‘
‘Wat dinks te, dat-s te hei zouws mósse zieë? Weë mós hei zieë? De Sjwatse Piete! En wat zies te nog mieë nit?
‘En wat zies te nog mieë nit
ing tuut friete mit.’
‘Hod op mit deë flauwekul. Vier mósse printe bakke en iech zien mar e bis-je meël.’
‘Misjien hant vier jeluk
en kome ze dierek mit inne zak meël óp d’r ruk.’
‘Dat hof iech mar.’
Zoelang d‘r Tsinterkloas jee meël hat, kan heë nuuks doeë. Heë zetst ziech in inne jemekkelieje sjtool om oes tse raeste. D’r  Sjwatse Piet jeet noa de sjuur um d’r Amerigo va kop bis sjtats tse busjtele.