(laat u voorlezen!)

 

Deel 8

zamsdieg tswaientswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas bakt printe'

 

Óp d’r fiets kunt d’r Sjwatse Piet bij de mölle.
‘Meneer van de mölle! Meneer van de mölle,’ ruft e.
D’r man van de mölle maacht de duur op.
‘Weë is doa zoeë an ’t keëke?’
‘Iech, meneer van de mölle.’
‘Weë iech? Ao, iech zien ‘t. D’r Sjwatse Piet!’
‘Joa, meneer van de mölle. Iech bin ‘t. D’r Sjwatse Piet.’
D’r man van de mölle mós laache.
‘D’r Sjwatse Piet op inne fiets?’
D’r Sjwatse Piet sjtiegt aaf. Heë zetst d’r fiets teëje de moer.
‘Iech bin nit alling. Doa kunt nog inne Sjwatse Piet.
‘Nog inne Sjwatse Piet? Óch óp de fiets?’
‘Heë kunt tse vós.’
‘Tse vós? En woarum?’
‘Heë is wies. Zie jezich is wies.
‘Zie jezich is wies? Inne wiese Sjwatse Piet! Kanne wiese Piete nit fietse?
‘Joawaal, heë kan wal fietse. Ejentlieg is heë sjwats. Jenauw wie alle Sjwatse Piete is heë sjwats.
‘Dat sjnap iech nit. Is e noen sjwats of is heë wies?’
‘Meël, meneer van de mölle, meël. Iech han oes verzie meël i zie jezich jebloaze.’
‘Ao, dat passeert miech óch wal ins. Da is mie jezich vol mit meël.’
D’r  Sjwatse Piet kunt kótterbij.
‘Nit sjrekke, meneer van de mölle. Iech bin ‘t. D’r wiese Sjwatse Piet.
D’r meneer van de mölle broecht jaar nit tse sjrekke.
‘D’r  wiese Sjwatse Piet tse vós.’
‘Joa, iech kom tse vós. En noen wil iech uuch vroage of uur meël vuur ós hat.? Vier hant tse winnieg um printe tse bakke.’
‘Dat krieste d’rva,’ zeët d’r man van de mölle, ‘wen-s te ’t meël in ’t jezich sjmiers.’
‘I mie jezich is mar e bis-je meël. Vier hant vöal mieë meël nuedieg. Printen vuur alle kinger junt vier bakke.’
‘Iech wil uuch jeer helpe, mar de letste tsiet hat d’r wink nit teëje de wieke jebloaze. Iech han jee meël kanne male.’
‘Wen iech jans hel mit mieng erm drieën, zouw dat nit helpe?’
‘Nae Sjwatse Piet. Misjien wen alle lu zouwe bloaze.’
D’r Sjwatse Piet vingt aa tse bloaze.
‘Nae Sjwatse Piet. Nit doe alling. Alle lu.’
D’r  Sjwatse Piet blieëst nog ing kier.
‘E bis-je kan iech uuch waal helpe. Inne zak meël han iech vuur uuch. Dat is mieë wie nuuks.’
D’r  inne Sjwatse Piet knikt: ‘Doa kanne vier mit aavange.’
‘Joa en wen d’r wink werm jeet bloaze, kan iech nog mieë meël male.’
D’r  inne Sjwatse Piet pakt d’r fiets. D’r angere hulpt d’r man van de mölle. Tsezame legke ze d’r zak op d’r fiets.