(laat u voorlezen!)

 

Deel 11

deesdieg vunnefentswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas bakt printe'.

 

 

Ejentlieg hauwe de Sjwatse Piete reëtsaaf mósse joa. Noen fietse ze uvver d’r verkierde weëg. En deë jeet in inne krink.  Zoeë kome ze werm tseruk woar ze jraad óch woare. Ze wisse nit wat ze zient. Uvver d’r weëg is ing wiese sjtrief.
‘Kiek ins Piet.’
‘Woa?’
‘Doa, óppen eëd. Zies te ’t nit?’
‘ Joawaal, ing wiese sjtrief. ’t Is doch nit…’
’ Wat is ’t nit?’
D’r  inne Sjwatse Piet kiekt vuurzichtieg um. Heë sjrikt.
‘Sjwatse Piet, doa hinge ós is óch ing wiese sjtrief.’
D’r angere Sjwatse Piet kiekt óch um.
‘Doa is óch ing wiese sjtrief. Wat jelui.’
‘Dat is nit jelui. En va reëts kunt óch ing sjtrief.’
‘Doa koame vier jraad vandan.’
‘Jód jezieë, Piet. Vier hant in inne krink jevare.’
‘Zies te noen,’ zeët d’r angere Piet, ‘vier hauwe reëts aaf mósse joa. Mar wat is noen die wiese sjtrief?’
‘Jank ins kieke.’
D’r angere Sjwatse Piet leuft noa de sjtrief. Heë bukt ziech.
‘De wiese sjtrief liecht óp… meël.’
Óch d’r inne Sjwatse Piet kunt neëver hem sjtoa.
‘Die sjtrief liecht nit op meël. ’t Is mee!’
‘Wie kan dat?’
D’r  inne Sjwatse Piet wiest hinger ziech en zeët d’r Sjwatse Piet noa..
‘Wie kan dat?’
D’r angere Sjwatse Piet kiekt noa d’r zak.
‘D’r  zak… e laoch in d’r zak! De muus hant dat jedoa.’
Heë knieft ’t laoch tsouw en lekt d’r zak óppen eëd.
‘Noen hant vier vöal meël verlore.’
Mit inne tak veëgt e uvver de eëd.
‘Piet, dat hat jinne tswek. ’t Meël is vöal tse vies. Doa kanne vier jing printe mieë va bakke.‘
D’r Sjwatse Piet veëgt nog ins durch ’t meël.
‘Hei vuur de muus.Los ’t uuch sjmaache.’
Heë huft d’r zak óp en lekt ‘m hinger óp d’r fiets. ’t Laoch hilt e mit ing hank tsouw.
D’r angere Piet leuft neëver d’r fiets en hilt ’t sjtuur vas.
‘Koom, vier neëme noen d’r richtieje weëg.’