(laat u voorlezen!)

 

Deel 20

donnesjdieg veer detsember
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas bakt printe'.

 

’t Brigitte zitst tsezame mit de mam an d’r dusj. Ze tseechene.
‘Kiek mam. Iech tseechen d’r Sjwatse Piet mit sjtriks-jer in ’t hoar.’
De mam laacht.
‘Dat zal d’r Sjwatse Piet besjtimd sjun vinge.’
‘Joa, heë kunt doch jeer hei. Angesj dong heë miech nuuks i miene sjong.’
‘Dat is woar, Brigitte. Wie woar ’t trouwens mit de kinger óppen sjoeël. Hauwe ze óch jet in d’r sjong kraeje?
‘Joa, allemoal hauwe ze sjträu-jód en sjokkelade bieës-jer.’
‘Joa, allemoal?’
‘Alling d’r Gaddo, deë zaat dat heë vöal mieë hauw kraeje. Heë zaat zoeëjaar dat heë printe hauw kraeje.’
‘Dat kan doch nit.’
‘Dat zaat de juffrauw óch. En doe kroog heë inne roeë kop.’
‘En sjtooch heë doe werm d’r middevinger oes?’
‘Nae, dat nit. Maar iech han óch nit noa hem jekaeke.’
 De mam wiest noa de kas. Doa likt ’t bus-je mit ’t lidje uvver printebakke.
‘Zouwe vier d’r Gaddo ’t bus-je ins losse zieë?’
‘Joa, mam en hem óch ’t lidje liere.’
‘Dat dunt vier Brigitte.’
‘Ieëtsjt mós iech nog sjtriks-jer in ’t hoar van d’r Sjwatse Piet tseechene.’

De Sjwatse Piete zunt óngertusje bij de mölle aakome. Ze junt eri.
‘Meneer va de mölle,’ zeët d’r Sjwatse Piet, ‘’t wingt.’
D’r man van de mölle vrieft ziech in de heng.
‘Joa, doa is meël!’
D’r inne Sjwatse Piet vingt aa tse sjpringe.
‘Iech zien meël!’
‘Joa, iech han al jans jet zek meël jemale.’
D’r angere Sjwatse Piet leuft noa de zek.
‘Da kanne vier die al mitneëme.’
D’r man van de mölle kiekt noa ’t möllesje bij d’r Sjwatse Piet óp de mutsj.
‘Has te óch meël jemale?’
‘Iech han e bis-je jehólpe.’
D’r man van de mölle laacht ins hatslieg.
‘Jód jedoa, Sjwatse Piet.’