(laat u voorlezen!)

 

Deel 21

vriedieg vunnef detsember
Bilder: Guus Knebel

De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas bakt printe'.

 

 

 

 

’t Brigitte hilt de tseechnoeng umhoeëg.
‘Kiek, mam. Dat is doch jet vuur in d’r sjong.’
‘Zicher, Brigitte. Sjun.’
‘Mama, in ’t bus-je zitst nog e brifje.’
‘Dat sjtimt. ’t Letste brifje van ’t lidje.’
‘t Brigitte pakt ’t brifje.
‘Iech bin benuit.’
’t Maat ’t brifje óp en jieët ’t an de mam. Die leëst ’t vuur.
‘zinge nog e lid
vuur ’t sjloffe joa
zetse ózze sjong
hu is tsinterkloas
bildsje van d’r piet
boemelt an d’r reem
in de kingersjong
veule vier ós heem’
De mam vingt aa tse zinge. ’t Brigitte zingt jet wöad mit. Ze zinge ’t janse lidje. De Sjwatse Piete kome óngertusje langs ’t hoes van ’t Brigitte en zieng mam. Ze hure ’t lidje.
‘Wat e sjun lidje. Dat mósse vier d’r Tsinterkloas vertselle.’
‘Joa, ‘ zeët d’r angere Piet, ’e lidje uvver printe. Noen mósse vier zicher flot joa bakke.’
Ze vare wieër.
In de bekkerij sjtunt d’r Tsinterkloas en d’r Sjwatse Piet.
‘Sjwatse Piet, iech wees nit woa de angere Piete zunt. Misjien zukke ze d’r wink? Iech dink dat vier mit ’t bis-je meël, dat vier hant mar aavange.’
 ‘Joa Tsinterkloas, ’t vuur in d’r oave han iech jesjtaoche
en d’r sjwaam oes d’r sjoorsjtee jeraoche.
‘Dat is jód, Sjwatse Piet. Vier junt bakke.’
De duur van de bekkerij vluut op. De Sjwatse Piete kome eri mit inne zak meël óp d’r ruk.
‘Tsinterkloas vier hant meël!’
Joa Tsinterkloas,’ zeët d’r angere Piet, ‘’t wingt.’
‘Wat sjun Sjwatse Piete. Noen kanne vier vuur alle kinger printe bakke!’
’t Brigitte sjteet vuur de vinster. De zon jeet oranjeroeë ónger.
‘Mama, kiek. De zon jeet oranjeroeë ónger.’
‘Brigitte, da is d’r Tsinterkloas printe an ’t bakke.’
Ze zinge ’t lidje nog ins. Doa weëd op de duur jeklopt. ’t Brigitte maat de duur op. An d’r knop van de duur hingt e zeks-je printe.