(laat u voorlezen!)

 

Deel 7

vriedieg tswai-entswantsieg november

 

D'r nieëkste mörje weëd d'r Tsinterkloas wakker in 't sjtrue. Heë rekt ziech oes en winkt noa zie peëd.
'Jóde mörje. Joa kiek mar Amerigo. Iech han wiet-s doe de janse naat in 't sjtrue jesjloffe. Lekker werm.'
Heë zetst ziech reët óp.
'Sjwatse Piet! Woa bis te? Doe zouws doch óch in 't sjtrue sjloffe. Amerigo, has doe d'r Sjwatse Piet jezieë? Sjwatse Piet, hallo! Woa bis te? Misjien is e d'r sjmid hoale. Deë jouwe Sjwatse Piet doch. Ao, wat is deë bezörgd. En de angere Sjwatse Piete zalle ziech wal aafvroage woa vier blieve. Doa is nog jans jet tse doeë. Joa Amerigo, dierek kries doe inne nuie sjong. Da kanne vier noa 't kastieël.'
De duur van de sjuur jeet óp. D'r boer mit d'r sjmid kunt eri.
'Mörje, Tsinterkloas.'
'Mörje, boer.'
'Mörje, Tinterkloas,' zeët d'r sjmid en leuft noa 't peëd.
'Lekker jesjloffe?'
'Zaan dat waal, boer. iech bin jraad wakker.
'Iech zien 't. Uur zitst in 't sjtrue Oane mijter.'
'Joa i mie naatshemme.'
'Iech han d'r sjmid jehold.'
'Is dat d'r sjmid. Iech daat al dat d'r Sjwatse Piet óngerweëgs woar um 'm tse hoale.
'' D'r Sjwatse Piet? Dem han iech nit jezieë.'
'Woa zouw deë da zieë? Iech woeët jraad wakker en doe woar heë nit doa.'
Ónger 't sjtrue hure ze inne niste. D'r Tsinterkloas kiekt verwóngerd.
'Wat is dat? Sjmid, uur zut doch nit verkauwe?'
'Nae, Tsinterkloas. Doa hinge woeët jenist.'
'Amerigo! Mieë leef peëd. Doe weëds miech doch nit verkauwe? Iech han diech hel nuedieg.'
Ze hure werm inne niste. D'r boer wiest noa inne ek van de sjuur.
'Doa Tsinterkloas. Doa in deë ek. Doa kunt 't vandan.'
't Sjtrue in d'r ek beweëgt. D'r kop van d'r Sjwatse Piet kunt droes.
'Sjwatse Piet,' ruft d'r Tsinterkloas.
'Tsinterkloas.' Heë nist nog ins. 'In mieng naas zitst sjtrue, ing janse bued.'
'Ing janse bued sjtrue, Sjwatse Piet.'
D'r boer en d'r sjmid mósse doa hel vuur laache.
'Koom, Sjwatse Piet, vier mósse nog jans jet doeë hu. De angere Piete wade óp ós. Zoeë flot d'r sjmid veëdieg is mit 't hoefiezer vuur d'r Amerigo, kanne vier joa.'
D'r Piet nist nog e paar moal. Heë sjravelt oes 't sjtrue.