(laat u voorlezen!)

 

Deel 8

zamsdieg drei-entswantsieg november

 

In 't kastieël weëd d'r Sjwatse Piet wakker.
'Wat han iech lekker jesjloffe. Kiek d'r Piet sjliëft nog. Iech zal dem mar ins wakker maache. Nit tse lang sjloffe. Vier hant nog jans jet tse doeë.'
Heë sjteet óp en leuft noa d'r Piet.
'Ao, kiek ins. D'r sjunne dikke tsieën. Deë is waal nit mieë zoeë dik. Iech zal ins dri kniefe.'
Heë knieft in d'r tsieën. D'r Piet sjrukt wakker.
'Auw, miene tsieën! Woa bin iech?
'In 't kastieël.'
'Doa kniefet jraad inne i miene tsieën.
'Dat woar iech.'
'Woarum dees te dat?'
'Iech mós diech wakker maache. E kling sjlöfje darf, mar 't mós jinne lange sjlof weëde. Dierek kunt d'r Tsinterkloas.'
'Móts te miech da i miene tsieën kniefe. Doe wits doch, dat e jans dik is en pieng deed.'
Heë sjnapt ziech d'r tsieën.
'Wat zien iech. D'r tsieën is nit mieë zoeë dik. 't Is noen inne jeweune dikke tsieën.'
'Dat kunt durch 't sjlufje. D'r tsieën is werm besser woeëde.'
D'r Piet wiest noa de vinster.
'Wat zeës te sjlufje? Kiek ins an duur. Wie vier sjloffe jónge, woeëd 't duuster. En noen is 't kloar. 't Woar jee sjlufje, mar inne lange sjlof! Doarum is d'r tsieën besser. 't Is noen d'r nieëkste daag.'
'Mar woa is da d'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet?'
'Hant misjien óch inne dikke tsieën.'
'D'r dusj is nog ummer jedekt. Ze hant nit jaese. Woa zalle ze doch zieë? Vier mósse ze zukke.'
'Iech kan nit lofe.'
'Joawaal diene tsieën is besser.'
'Iech han jinne sjong. Vier mósse dem zukke.'
'Weë wees woa deë likt. En iech mós diech drage. Nae doa bejin iech nit aa. Vier junt inne sjong jelde. 't Sjongs-jesjef is nit zoeë wied hei vandan. Doa kan iech diech wal hin drage.'
D'r Sjwatse Piet sjpringt óp d'r ruk van d'r angere Sjwatse Piet. Zoe junt ze noa 't sjongs-jesjef.