(laat u voorlezen!)

 

Deel 9

zóndieg veer-entswantsieg november

 

'D'r sjmid zetst e nui hoefiezer ónger d'r hoef van d'r Amerigo. Deë is vroeë en winkt  mit d'r sjtats. D'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet zitse bij d'r boer in de kuche an d'r dusj. Ze aese bóttramme. 't Sjmaacht hön jód. D'r sjmid kunt eri.
'Tsinterkloas en Sjwatse PIet, 't hoefiezer zitst drónger.'
D'r Tsinterkloas drinkt jraad d'r letste sjloek oes de tas.
'Da bin iech evver vroeë,  Sjmid. Danke.'
D'r Sjwatse Piet vrieft ziech d'r mónk aaf.
'Iech jon d'r Amerigo jet tse aese bringe.'
D'r boer sjteet óp.
'Iech loof mit. In de sjuur sjteet inne zak haver.'
Ze junt eroes. D'r Tsinterkloas kiekt d'r sjmid aa.
'Joa, sjmid doe has natuurlieg 't verdeend um jet tse krieje.'
'Ach Tsinterkloas. Iech bin vöal tse vroeë, dat 't peëd werm lofe kan. Zoeë krient alle kinger nog jet in d'r sjong.'
'Wat leef, sjmid. Mar zets dizzen oavend mar óch d'r sjong. D'r Sjwatse Piet zal besjtimd jet dri doeë.'
An duur hure ze de hoeve van 't peëd. D'r Sjwatse Piet hat 'm d'r zak um d'r nak jehange. Zoe kanne óch ónger 't lofe nog jet haver aese. D'r Tsinterkloas sjtiegt óp 't peëd.
'Danke boer. Danke sjmid. Uur hat ós jód jehólpe. En dink draa. D'r sjong ópzetse. Óch uur boer.'
D'r boer en d'r sjmid hant plezeer.
'Dat dunt vier zicher,' ruft d'r boer. 'En vier zinge e lidje d'rbij.'
D'r sjmid vingt aa tse zinge. ''t Peëd van d'r Tsinterkloas, Tsinterkloas.'
D'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet winke. Ze junt wieër.
'Wat ing fain lu, wa Sjwatse Piet?'
'Joa, dat verjaes iech nit. Mie leëve lank.'
Heë drient ziech um en ruft: 'Bedankt.'
'Doe zals óch wal vroeë zieë, Amerigo, mit diene nuie sjong.'
D'r Tsinterkloas keurt d'r Amerigo uvver ziene nak.
'Oef, oef,' zeët d'r Sjwatse Piet, e iezer vuur d'r hoef.'
'Jód zoeë, Sjwatse Piet. Die sjun wöad va diech jeëve miech jouwe mód.'
'Jouwe mód? Tsinterkloas, jeet 't nit jód?'
'Iech han miech doch zörje jemaat. Sjtel diech ins vuur, d'r boer hauw jinne sjmid jevónge. Da hauwe vier dis joar jee intsieg kink kanne bezukke.'
'Tsinterkloas, dat is nit woar. D'r Sjwatse Piet is nog ummer doa.'
'Dat is woar. Mar wie zou 't mit de angere Piete zieë? Ze zalle wal ónrouw han.'
'Tsinterkloas, zut nit bang. Die kanne wade, jans lang.'
'Misjien zukke ze ós? Of hant ze al kinger bezoeët?'
'Of sjloffe nog lekker, en hure nit d'r wekker.'
'Joa, Pieterbaas, mit sjtrue in de naas.
' Mar Tsinterkloas noen weëd iech jewekt, uur hod miech vuur d'r jek.'
'Ach, 't is mar flauwekul. Trouwens 't zoog waal jelui oes wiet-s doe oes 't sjtrue koams.'
''t Sjtrue dong miech kriebele. Doava jong mieng naas wiebele.'
'Ha, ha Sjwatse Piet.... Sjwatse... Sjwatse...'
D'r Tsinterkloas hilt d'r oam i. En kiekt jesjrókke.
'Wat is 't Tsinterkloas?'
Heë  wiest. 'Kiek doa hinge....'