(laat u voorlezen!)

 

Deel 10

mondieg vunnef-entswantsieg november

 

D'r Sjwatse Piet kiekt, mar ziet nuuks. Heë hilt ing hank boave de oge um nog besser tse kanne kieke. 't Hulpt nit. Heë wees nit wat e mós zieë.
'Wat is doahinge, Tsinterkloas? De sjtooomboot óp de sjtroas?
'Kiek noen, Sjwatse Piet, zies te dat nit?'
'Tsinterkloas, wat mós iech zieë?  Help miech doch, auwwieë.'
''t Is nit de sjtoomboot. Die viert uvver 't wasser en nit óp de sjtroas.'
'Wen doa nuuks vieërt, da mós doa jet sjtoa, han iech jelieërd.'
'Sjwatse Piet, doa viert nuuks. Doa sjteet nuuks. Doa likt jet.'
'Likt jet? Ra, ra, en wat da?'
'Inne sjong!'
'Inne sjong. Mit reme en ing tsong?'
'Noen kiek ins jód!'
'Inne sjong? Hat inne óp de sjtroas d'r sjong ópjezatst. Dat jeet miech an 't hats. Oa- jee, inne sjong huet bij d'r sjoorsjtee.'
'Sjwatse Piet, noen kiek doch ins jód.'
'Wat is dat? Deë sjong is jans plat. Iech bin nit vroeë. Doa kan iech nuuks i-doeë.'
'Noen huur doch ins óp. Kiek ins jód.'
D'r Sjwatse Piet hilt werm zieng hank boave de oge.
'Jank doch ins e sjtuks-je kótterbij.'
Heë leuft e paar sjritte en bliet da sjtoa.
'Zies te 't noen?'
D'r Sjwatse Piet wiest noa d'r sjong en sjnapt noa oam. Heë kiekt d'r Tsinterkloas aa, mar kan va sjrek nuuks zage.
'Has te 't noen jezieë? Dat is d'r sjong van inne Sjwatse PIet.'
D'r Sjwatse Piet leuft d'rhin en raaft d'r sjong vuurzichtieg óp.
'Doa zitst jinne in. Iech krien sjleëte zin.'
Heë leuft flot noa d'r Tsinterkloas tseruk.
'Tsinterkloas, uur ziet óch nit d'r Sjwatse Piet?'
'Noen helpe miech nit dieng sjun wöad. D'r sjong is plat en woa is d'r Sjwatse Piet?'
'Ao , óch jans plat...'
'Wat meens te? D'r Sjwatse Piet óch jans... Iech durf 't nit tse zage. Doa is doch jee ónjeluk passeerd?'
D'r Sjwatse Piet hilt d'r sjong kótbij zie jezich en kiekt dri.
'Sjwatse Piet, miene jouwe kammeraad. Wat has te jemaat?'
'Kiek noen nit in d'r sjong. Zoeë kling is e nit woeëde. Heë zitst nit in d'r sjong. Heë is urjens angesj. Vier mósse zukke.'
'Joa Tsinterkloas, lofe, sjpringe, bukke. In alle löcher en ekke mósse vier zukke.'
'Nit in alle löcher en ekke. In 't kastieël. Doa junt vier ieëtsjt hin.'
'Noa 't kastieël, keëk iech mit jrel, kaihel.'
Heë sjnapt de tsuejele van d'r Amerigo.
'Koom, Tsinterkloas mit de vus in de buejele, iech han de tsuejele.'
Mit jroeëse sjritte lofe ze wieër noa 't kastieël. Ópzuk noa de Sjwatse Piete.