(laat u voorlezen!)

 

Deel 12

woensdieg zivve-entswantsieg

 

De Sjwatse Piete kome bij 't sjongs-jesjef.
'Aafsjtieje Piet.'
'Wat sjaad, peëdje. 't Woar jraad ezoeë sjun.'
'Iech bin die peëd nit mieë. 't Is jenóg jeweë. Aafsjtieje!'
D'r Sjwatse Piet kalt mit ing sjtreng sjtim. D'r inne Piet keurt 'm uvver de sjouwer.
'Peëdje, doe bis zoeë leef. Los miech nog effe zitse.'
'Nae, jenóg jeweë.'
Heë lieët de bee van d'r Sjwatse Piet los. Mar deë hilt ziech an de sjouwere van hem vas en zingt nog ins jet uvver 't peëdje. Mar d'r Sjwatse Piet maat de heng van hem los. Heë roetsjt van d'r ruk aaf.
'Vuurzichtieg Piet. Miene tsieën!
'Ziech mar sjtil. Diene tsieën kriet noen inne sjong.'
'Vier mósse nit tse lang wade. 't Is kaod en da han iech dierek inne winktertsieën.'
'Sjtil mar, Piet.' Heë wiest noa de etalaasj van 't sjongs-jesjef. 'Doa sjtunt allenäu sjong. Iech jon inne hoale.'
Heë jeet eri en holt inne sjtivvel oes de etalaasj.
'Hei don dem ins aa.'
'Dat is inne sjtivvel. Dat is inne jans angere sjong.'
'Iech wil alling kieke of deë past. Noen don 'm aa.'
D'r Sjwatse Piet bukt ziech um d'r sjtivvel aa tse doeë.
'Deë is tse jroeës.'
'Loof ins e sjtuk, da kan iech kieke of e tse jroeës is.'
D'r Sjwatse Piet leuft vuur de etalaasj óp en neer.
'D'r sjtivvel sjloeft. Deë is vöal tse jroeës.'
'Don 'm mar oes. Iech zal inne klingere sjong hoale.'
D'r Sjwatse Piet trukt d'r sjtivvel oes en jieët 'm an d'r Sjwatse Piet. Heë jeet eri. Deë pakt oes de etalaasj inne vrauwluuts-sjong mit inne hoeëje hak. D'r Sjwatse Piet huit an duur mit de erm. Heë wil deë sjong nit. Wiest noa inne sjportsjong. Mar d'r Sjwatse Piet kunt mit d'r vrauwluuts-sjong noa boese.
'Doa kan iech nit óp lofe.'
''t Is vuur de moas. Probeer 'm noen mar ins.'
D'r Sjwatse Piet trukt mit muite d'r sjong aa. MIt e pienglieg jezich leuft e vuur de etalaasj óp en neer.
'Dat jeet doch nit.'
'Deë sjong is dus tse kling.'
'Joa en vöal tse hoeëg.'
D'r Sjwatse Piet jeet mit d'r vrauwluuts-sjong tseruk in 't jesjef en zetst 'm in de etalaasj. Noen pakt heë inne roeë sjong. D'r Sjwatse Piet vingt  werm aa tse sjpringe. Heë wiest noa d'r sjportsjong. Mar d'r Sjwatse Piet kunt mit d'r roeë sjong eroes.
'Dat is jinne sjwatse sjong.'
't Is vuur de moas,' zeët d'r Sjwatse Piet alwerm.
D'r Sjwatse Piet deed ziech d'r sjong aa. Heë leuft vuur de etalaasj. 't Jeet noen jans jemekkelieg.
'Zies te deë past.'
'Mar de kluur is nit jód. Inne roeë sjong bij inne sjwatse. Dat jeet doch nit.'
'Wat maat dat oes. Doe kans wal dróp lofe.'
'Mar iech mós waal d'rmit lofe.'
'Joa, en iech wil diech nit mieë drage. Koom, lofe, vier junt, Vier mósse d'r Tsinterkloas zukke.'
D'r Sjwatse Piet trukt 'm an d'r erm. Heë weert ziech, mar leuft waal mit.