(laat u voorlezen!)

 

Deel 15

zamsdieg drissieg november

 

Ze kieke durch de vinster van de klas va de juffrauw Miriam.
'Doa is jinne in de klas,' zeët d'r Sjwatse Piet.
'Mar pas óp, Piet. Dierek sjtunt de kinger hinger ós.'
'Sjtil, iech jeleuf dat iech sjtimme huur. Iech kiek effe um d'r ek.'
Heë leuft noa d'r ek van de sjoeël. Kiekt vuurzichtieg um d'r ek en kunt tseruk.
'Ze zunt óp d'r sjpieëlplai.'
D'r inne Piet kiekt durch de vinster.
'Piet, ze hant d'r sjong ópjezatst.'
D'r angere Piet kiekt óch durch de vinster.
'Joa, iech zien 't. Doa likt jet bij. E hoefiezer.
'E hoefiezer?'
De Sjwatse Piete kieke ziech aa.
'Doa mósse vier mieë va wisse,' zeët d'r angere Piet. 'Flot, Piet durch de duur eri.'
'Jód, Piet waal jauw.'
Ze renne durch de duur eri en kome in de klas.
'Joa, iech han 't jód jezieë. 't Is e hoefiezer.'
D'r inne Piet bukt ziech.
'Doa likt inne brif bij.'
Heë raaft d'r brif óp en leëst 'm helóp vuur.
'Betste Tsinterkloas en Sjwatse Piet. Vier hant e hoefiezer vónge. Is dat van u peëd? Darve vier dan inne wónsj doeë? Jrus, de kinger en de juffrauw Miriam.'
D'r angere Piet kiekt óch noa d'r brif.
'Zies te! Noen wees iech 't!'
'Wat wits te? Wat zies te?'
''t Hoefiezer. 't Hoefiezer  van 't peëd van d'r Tsinterkloas. 't Peëd van d'r Tsinterkloas is 't hoefiezer kwiet.'
''t Peëd van d'r Tsinterkloas is 't hoefiezer kwiet?'
'Joa, doarum woar d'r Tsinterkloas nog nit in 't kastieël. 't Peëd kank nit wieër joa.'
'Woa zalle zie noen zieë?'
'Wat dinks te? Woa mós e peëd oane hoefiezer hin joa?'
'Noa, d'r  Sjmid, Piet!'
'Jód zoeë, Piet, noa d'r sjmid!'
D'r  inne Sjwatse Piet raaft 't hoefiezer óp.
'Vier mósse jauw noa d'r sjmid.'
'Los 't hoefiezer mar ligke. Angesj wisse ze dat vier hei zunt jeweë.'
'Darve ze dat nit wisse?'
'Vier hant nuuks um in d'r sjong tse legke. Vier kome wal tseruk.'
''t Hoefiezer is van d'r Amerigo. Dat kanne vier doch mitneëme.'
'Bij d'r sjmid kriet d'r Amerigo e nui hoefiezer.'
'Sjtil Piet. De juffrauw kunt mit de kinger tseruk. Flot, vier mósse voet!'
Ze renne eroes. Mar ze verjaese 't hoefiezer tseruk tse legke. Ze versjtóppe ziech hinger ing moer.
'Vier woare jraad óp tsiet voet,' zeët d'r angere Piet.
Heë wiest noa d'r inne Piet. Deë hat 't hoefiezer in de hank.
'Doe has 't hoefiezer. Vier kanne noen nit mieë tseruk. Koom jauw noa d'r sjmid. Wist doe woa deë woeënt?'
'Wen 't jód is, woeënt deë doa hinge. In 't nieëkste dörp. Witste nog, d'r Sjwatse Piet deë moeët joa lofe mit d'r fiets an de hank.
' Joa, Sjwatse Piet oes 't lidje. Deë koam in e dörpje en zaat teëje d'r sjmid.'
'Ao joa, dat dörpje. Doa mósse vier hin.'
Vuurzichtieg sjlieche zie ziech voet.