(laat u voorlezen!)

 

Deel 16

zóndieg ee detsember

 

D'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet kome in 't kastieël aa. D'r dusj is jedekt, mar ze zient jinne. Zouwe de Sjwatse Piete wal hei zieë jeweë. Ze maache ziech ónrouw.
'D'r Sjwatse Piet oane sjong an d'r vós, wist uur woa iech 'm zukke mós,' zeët d'r Sjwatse Piet.
'Ao joa, iech wees 't.' D'r Tsinterkloas kiekt vroeë. 'Deë is inne nuie sjong hoale!'
'Ao joa en woa? Tsinterkloas.'
'In e sjongs-jesjef natuurlieg. Doa junt vier noen hin.'

De Tswai Sjwatse Piete kome d'r boer teëje. Deë viert óp ziene tractor. Ze jrusse ziech. D'r boer wiest noa 't hoefiezer.
'Hat uur 't hoefiezer vónge?'
'Joa, ejentlieg de juffrauw Miriam. De juffrauw hat 't vónge. De kinger en de juffrauw hant 't bij d'r sjong jelaad. Noen bringe vier 't hoefiezer noa 't dörp van d'r sjmid.'
'Want 't hoefiezer is van 't peëd van d'r Tsinterkloas date vier. En d'r Tsinterkloas is nit in 't kastieël,' zeët d'r angere Piet. 'Vier junt 'm zukke.'
D'r inne Piet sjtikt d'r vinger óp.
'En d'r Tsinterkloas kan mar óp ing plaatsj zieë. Bij d'r sjmid.'
Óch d'r boer sjtikt d'r vinger óp.
'Dat has te jód jezieë, Sjwatse Piet.'
Deë sjpringt in de loeët.
'Vier hant d'r Tsinterkloas vónge!'
'Nog nit jans. D'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet hant bij miech in de sjuur jesjloffe. D'r Amerigo hauw e hoefiezer verlore. Dizze mörje koam d'r sjmid um e nui hoefiezer drónger tse zetse.'
'Woa zunt ze noen?'
'Ze jónge noa 't kastieël.'
'Piet flot noa 't kastieël.
' Ao joa, danke boer!'
'Dag Sjwatse Piete.'
D'r boer wiest noa d'r roeë sjong van d'r Sjwatse Piet.
'Broecht d'r Sjwatse Piet óch e nui hoefiezer? E roeë hoefiezer?'
D'r angere Piet mós doa hel vuur laache.
'Laach nit Piet. Iech zoos bij diech óp d'r ruk. Da bis doe 't peëd. En doe kries e nui hoefiezer.'
D'r angere Piet laacht nog ummer. D'r boer winkt ze noa. Flot sjneure ze noa 't kastieël. Ze hoffe dat d'r Tsinterkloas nog doa is. Went e noen  mar nit hön an 't zukke is.