(laat u voorlezen!)

 

Deel 19

woensdieg veer detsember

 

In 't kastieël pakt d'r Sjwatse Piet d'r zak. Heë duit 'm ramvol mit pefferneus, sjuumpjer, sjokkelade bieës-jer en nog mieë sjnuuts. Wat is d'r zak sjwoar. Heë hauw al ing janse tsiet d'r inne Piet óp d'r ruk jehat. En noen werm zoeë sjwoar jewieët. Mar heë deed 't jeer. Heë hat d'r Sjwatse Piet jehólpe, umdat deë nit mieë lofe koeët. En noen noa de kinger en de juffrauw um ze tse beloeëne. Ze hauwe d'r Tsinterkloas en de Sjwatse Piete jehólpe mit 't vinge van 't hoefiezer.
D'r inne Piet danst nog ummer rónk óp zieng roeë sjong. Heë vingt ze noen wirklieg jans sjun.
D'r Tsinterkloas zitst óp zie tsimmer. Heë sjrieft i zie bóch 't letste nuits óp. Dat jeet natuurlieg uvver de kinger van de juffrauw Miriam.
In d'r sjtal busjtelt d'r Sjwatse Piet d'r Amerigo. Deë is vroeë mit zie nui hoefiezer. Jenauw zoeë wie d'r Sjwatse Piet mit de roeë sjong.
D'r angere Piet leuft jeboage mit d'r sjwoare zak óp ziene ruk noa de sjoeël. Heë zingt vuur ziechzelver 't lidje uvver d'r zak van d'r Tsinterkloas.

In de sjoeël zitse de kinger mit de juffrauw Miriam in inne haove krink bij de sjong. De juffrauw sjpilt mit e kuultje óp inne xylofoon e sjtuks-je van 't nui Tsinterkloaslidje. De kinger zinge mit.
'Vuur de kinger óp de welt, vroag iech leve Tsinterkloas, e paar sjong um aa tse doeë. Vuur de kinger óp de welt ,vroag iech leve Sjwatse Piet, um doa printe i tse doeë.'  
'Sanne, doe darfs 't óch ins probere. Koom mar, vier sjpille 't tsezame,' zeët de juffrauw.
Tsezame haode ze 't kuultje vas. Ze sjpille 't lidje nog ing kier. 't Sanne kiekt jans vroeë. De juffrauw pakt de jietaar.
'Noen zinge vier de jesjiechte die bij 't lidje huet. '
Dat sjtuks-je uvver wie de juffrauw 't hoefiezer vong, kenne de kingere óch bauw jans mit zinge.
'Ejentlieg,' zeët de juffrauw, 'hant vier in 't lidje nog nit alles vertseld. Vuur welke kinger zunt die sjong ejentlieg, die vier an d'r Tsinterkloas vroage.'
't Lieke sjtikt d'r vinger óp.
'Vuur erm kinger, juffrauw.'
'Jód Lieke. En has te die kinger wal ins jezieë?'
'Joa, óp ing foto in de tsiedónk.'
'Wie zoog dat kink da oes?'
''t Woar an 't kriesje en hauw jing sjong aa. Óp d'r mónk zose vleie.'
'Da zalle vier dat óch in 't lidje vertselle.'
De juffrauw vingt werm aa tse zinge.
'In de tsiedónk sjtong e bild, van e kriesjend hongerkink, in d'r drek óp bloese vus, um d'r mónk 'ne vleiekrink, alle lu va jónk bis aod, zoeëjet lieët diech doch nit kaod.'
An duur loestert d'r Sjwatse Piet  nog ummer an de vinster.
'Wat e sjun lidje, dat mós iech an d'r Tsinterkloas vertselle.'
De juffrauw Miriam zingt 't nui sjtuks-je van 't lidje nog ing kier.