Deel 7
 

(laat u voorlezen!)
vriedieg tswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas en d'r mondesjien.'

 

De Swatse Piete kloppe tsezame óp de duur. ’t Hellen maat de duur óp.
‘Sjwatse Piete?’
D’r inne Piet beugt ziech.
‘Vier hoeëte e sjun lidje en date…’
Noen beugt d’r angere Piet ziech.
‘… hei junt vier eri…’
D’r inne Piet beugt ziech nog ins.
‘… um tse loestere.’
’t Hellen weest nit wat ’t ziet.
‘Sjwatse Piete, wat sjun. Koom flot eri.’
Ze lofe hinger ’t Hellen aa noa ’t tsimmer. D’r póppekassjpiller hilt óp mit ’t lidje.
‘Wat e sjun bezuk.’
D’r angere Piet jieët ‘t ‘m ing hank.
‘Vier hoeëte e sjun lidje.’
‘Joa, iech han e nui lidje jesjraeve.’
‘’t Is waal e verdrislieg lidje,’ zeët ’t Hellen.
D’r póppekassjpiller zetst d’r trekmonneka óppen eëd.
‘D’r busj is voet. Noen hant vier jee hoots um póppe vuur de póppekas tse maache.’
D’r inne Piet knikt.
‘Joa, dat wisse vier óch. Vier hant jee hoots vuur d’r kachel. Noen hat d’r Tsinterkloas ’t kaod.’
’t Hellen hilt ing hank vuur d’r mónk.
‘Dat darf nit. Sjtel diech vuur, dat d’r Tsinterkloas krank weëd.’
‘Dat ving iech óch.’ D’r póppekassjpiller wiest noa d’r zak. ‘Vier hant nit zoeëvöal hoots mieë. Mar iech wil jeer vuur d’r Tsinterkloas en de Sjwatse Piete d’r zak völle mit jet blöks-jer hoots.’
Heë jeet eroes en nimt d’r zak mit. D’r inne Piet leuft mit. D’r angere Piet zetst ziech an d’r dusj.
‘Hellen, witste woa de beum zunt? D’r janse busj?’
‘Iech wees ’t nit, Sjwatse Piet. Óp inne daag loze vier in de tsiedónk, dat ’t hues-je van d’r vöasjter tse koof woar. Vier hant ’t doe jejole.'
‘ En d’r busj?’’
‘Deë woar doe al voet’
Woahin?’
‘Wees iech nit.’
D’r póppekassjpiller kunt werm eri. D’r Sjwatse Piet dreët d’r zak.
‘Wat wits te nit Hellen?’
‘Woa d’r busj is.’
‘Vier zalle zukke,’ zeët d’r póppekassjpiller,‘ en vier zalle d’r busj vinge. Angesj kanne vier jing póppe mieë maache en jeet de jesjiechte uvver de póp nit wieër. De póp die d’r mond durch de beum lieët sjienge. Die póp mós iech nog maache.’
D’r angere Piet jeet werm sjtoa. Heë pakt d’r zak.
‘Vier zalle uuch helpe. Danke vuur ’t hoots.’
’t Hellen en d’r póppekassjpiller winke.
‘Danke,’ róffe ze, ‘dat uur ós helpe wilt.’