Deel 15

 

(laat u voorlezen!)

zamsdieg ach-entswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas en d'r mondesjien.'

 

D’r Tsinterkloas en d’r Sjwatse Piet kome bij ’t huus-je van d’r póppekassjpiller. Ze kieke durch de vinster. D’r Martijn zitst mit zieng eldere an d’r dusj. D’r póppekassjpiller sjpilt óp ziene trekmonneka. Heë zingt e lidje.

‘’t is inne helle wink
d’r beusj sjleet jans de klink
de beum junt hin en heer
de bleer die valle neer
de sjtruuch jaar nit tse zieë
d’r beusj deë is nit mieë’
’t Hellen en d’r Martijn zinge ‘óch e sjtuk mit.

‘Iech han nit mieë jedreumd
va mondesjien en beum
d’r beusj is zoeëmar voet
iech han nit mieë jedreumd
va wink wingt durch de beum.’

D’r Tsinterkloas klopt óp de duur.
D’r póppekassjpiller hilt óp mit ’t lidje. Heë zingt  ing rejel vuur ziech alling.
‘Hoort wie klopt daar kinderen.’
’t Hellen kiekt eroes.
‘’t Zalle wal de Sjwatse Piete zieë. Die hant ’t besjtimd kaod kraeje.’
D’r póppekassjpiller maat de duur óp.
‘Ao joa, Tsinterkloas en d’r Sjwatse Piet. Koom mar jauw eri. Martijn, Hellen, kiek ins weë doa is.’
’t Hellen sjteet óp. Het jieët d’r Tsinterkloas ing hank.
‘Dag Tsinterkloas.’
‘Dag mama Hellen.
Óch d’r Martijn sjteet reët en jieët ing hank.
‘Dag Tsinterkloas. Dag Sjwatse Piet.’
‘Dag Martijn.’
D’r póppekassjpiller sjuuft tswai sjteul van d’r dusj.
‘Jut flot zitse. Wat ing uberrasjóng.
‘D’r Tsinterkloas zuet ins.
‘Vier hant al de janse jesjiechte van de Sjwatse Piete jehoeëd.’
D’r  Sjwatse Piet lekt de heng óp d’r dusj.
‘Vier date junt ins kloppe en sjelle
bij de mama Hellen
ze woeënt mit vöal sjpas
bij d’r Martijn en heure man mit de póppenkas.’
D’r póppekassjpiller klatsjt i jen heng.
‘Dat raimt Sjwatse Piet.’
‘Jenauw wie dieng lidjer,’ zeët d’r Tsinterkloas. ‘Vier hant jraad e jans sjun lidje jehoeëd. Sjpil nog ins e sjtuks-je. Doa krien iech ’t zoeë werm va.’
D’r  póppekassjpiller deed ziech d’r trekmonneka um. Heë sjpilt nog ins ’t lidje.