Deel 16

 

(laat u voorlezen!)

 

zóndieg nuun-entswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas en d'r mondesjien.'

 

De Sjwatse Piete zitse óp ing bank. De zon kunt óp. Ze hant de janse naat jezoeët. D’r beusj hant ze nit vónge. D’r inne Piet kratst ziech ins óp d’r kop.
‘Inne beusj kan doch nit zoeë mar voet zieë.’
‘Misjien hant lu d’r beusj mitjenoame.’
‘Of d’r beusj is óp vakans,’ zeët d’r angere Piet.
‘Óp vakans? Dat kan doch nit. Inne beusj kan nit lofe. Inne beusj kan nit fietse. Inne beusj kan nit vleie. Inne beusj kan…’
D’r inne Piet óngerbrikt d’r angere Piet.
‘… sjpatsere.’
‘Sjpatsere?’
‘Joa, sjpatsere. Has te noeëts jehoeëd va sjpatserende tek?’
‘Doa han iech wal ins va jehoeëd.’
‘En woa zitse die an vas?
‘ An beum.’
‘En wie neume vier die beum tsezame?’
‘Beusj.'
‘Jenauw. Dus inne beusj kan sjpatsere.’
‘Ao joa, doe has reët. Mar woa zouw d’r beusj da hin zieë jesjpatseerd?’
D’r  inne Piet kratst ziech nog ins óp d’r kop.
‘Iech wees ’t nit.’
‘Zal iech ’t ins vroage?’
‘An wem?’
‘D’r wink. D’r wink kalt mit d’r beusj.’
‘Wie da?’
‘D’r wink fluustert durch de tek.’
Ze kieke ins rónk. D’r inne Piet sjtelt ziech.
‘Wink darf iech diech jet vroage?’
‘Sssjjjttt, Piet. Nit zoeë hel. Sjtil. Fluustere.’
Jans sjtil fluustert heë.
‘Wink vier zukke d’r beusj. Vier zukke hoots vuur d’r kachel. Vier zukke hoots vuur de póppe van d’r póppekassjpiller.’
D’r angere Piet sjtelt ziech óch reët.
‘Vroag ins an de sjpatserende tek of ze ós kanne helpe.’
‘Ao joa. Doe has reët. Misjien hant ze ós jehoeëd. Vier wade effe.’
Ze zetse ziech werm. D’r angere Piet sjtrekt ziech de bee.
‘Óngertusje kanne vier ós lekker oesraeste.'
‘ Joa, vier zunt de janse naat óngerwaegs jeweë.’
D’r inne Piet pakt d’r zak. Dem lekt heë bij ziech en d’r angere Piet uvver de sjouwere. Noen hant ze ’t nit zoeë kaod. Ze knikke mit d’r kop en valle in sjlof.