2014meetsI(laat u voorlezen!)

 

Sjpas i sjpieëne


Wat is dat sjun. Jraad vuur de vasteloavend. D'r Tsinterkloas hauw 't nog jezaad. Vier zalle allenäu helpe um de sjoeël óp tse kanne haode. Heë dong óch jet in d'r sjong d'rvuur. En noen is inne brif kome. De sjoeël van 't dörp kan werm óp. De kinger broeche nit mieë noa de sjoeël in de sjtad. Jiddere daag mit ing bus hin en tseruk.
Bij de sjoeël zunt vane oes-jesjtaoche. Óp de roete hange klone i bónkte klure. Noa de zommervakans is 't zoeë wied.  Wat e fes. De excellente sjoeël van de sjtad kanne ze d'r ruk tsouw drieëne. Doa neume ze ziech óch 'de excellenties'. Doa sjtunt ze noen sjtief van de nerve. D'r Cito. Ze mósse werm 't betste zieë.
De dörpssjoeël neumt ziech 'Zieng Hoeëgheet'. Alling mit de vasteloavend. En 't janse joar sjpas. Oane nerve. Bij de sjoeëlduur hingt e sjtuk oes de tsiedónk.
Inne hoeëglierer zeët: 'De intelliejens is tswantsieg prótsent wisse. Achtsieg prótsent jeveul. En dat hant vier nuedieg um 't leëve leëvensweëd tse maache. D'r Cito test alling 't wisse.'
Teëjenuvver de sjoeël is ing sjrienerij. Doa weëd jeklopt en jezeëgd. Ze zinge en fleute. Sjpas sjalt i sjpieëne eroes. Binnekóts jemiesjt mit d'r klank va sjpieëlende kinger óp d'r sjpieëlplai.
Sjpieëne weëde hoots.

sjpieëne – houtspanen