2015fibberwaarII(laat u voorlezen!)

 

Jraasmasjien
 

Ballonge, sjlingere, klone. Ledder óp en aaf. 't Tsimmer i vasteloavend jekleid. De herrigke zunt jesjlacht. Ze ligke in 't zoer. Oes de kuche kunt d'r jeróch va poefele, nonnevótse en waffele. Óp vetdonnesjdieg weëd al jet d'rva jaese. D'r ieëtsjte sjiedammer i-jesjód. Lanksaam kunt d'r vasteloavend óp jank. 't Zunt nog jans jet daag tse joa.
Aaf en tsouw tiekt inne óp de vinster. In de noabersjaf zunt jing wieëtsjafte mieë. Mar bij d'r Joeëhan en zieng vrauw is 't tsimmer mit de vasteloavend ing kling wieëtsjaf. 't Weëd ee i-jesjód en jet jaese. D'r noaberman trukt die daag mit d'r monneka durch de sjtroas. De dure sjtunt vuur hem óp. Me danst hinger 'm aa. Va hoes bis hoes. D'r Joeëhan hat ing lampekap óp d'r kop. Ing klonenaas in 't jezich. Heë duit inne kingerwaan. Doa- i zitst zieng vrauw. Hinger hön leuft inne mit inne jraasmasjieng. Van al sjleeft me mit. Sjellebeum en waesjbreer klinke in de moas.
Vasteloavend in de noabersjaf. Bis me mui is. Mörje werm vrug óp. Mit jroeëse sjritte noa werm inne daag vasteloavend. Bis aesjermitwoch.
E joar um oes tse raeste.