Lóf

’t Hat vöal jerend. De fesdaag durch. Mit bek oes de loeët. In hoes hat d’r Hannes jenóg tse doeë. Mar inne inkele toer zouw e doch nog ins jeer wille maache. Lanksaam jet va vasteloavend in de dörper wille ópsjnoeve. ’t Ieëtsjte winke va vane an de hoezer kanne zieë. Blomme in vasteloavendsklure hinger de vinstere. Óp zóndieg vrug in d’r mörje inne man mit ing narrekap ónger d’r erm. Óp waeg noa ing zietsoeng. D’r toer van d’r Hannes durch ’t confettiland.
Hu sjtiegt d’r Hannes óp d’r fiets. Me hat kans óp sjmies jemeld. Mar heë jeet. Mós joa. De letste tsiet kroog heë nuits va krankheet bij vrung. Zoeë kótbij. Dat wil e voet vare. Jans wied. Uvver huevele va verdris. ’t Vrugjoar kótterbij fietse. Uvver sjlingerende weëg. Serpentines in de landsjaf.
D’r Hannes vieët mit zieng janse kraf. ’t Hulpt. Wie zoeë döks. D’r Hannes zingt ’t oes óp d’r fiets.
’t Kunt jód. Heë oamt deep.
Vasteloavend in de lóf.