HÒNK

    Ing vasteloavends-jesjiechte i zes dele

    DEEL TSWAI

 

 

    (laat u voorlezen!)

 

 

 

 

 

In d’r jank is vöal krach. D’r  Kep bletsjt en d’r Sjaak keëkt.
‘Wat bis te an ’t doeë,’ ruft ’t Biela.
D’r Sjaak kunt eri. Heë hilt zieng hank vas.
‘Heë hat miech jebaese.’
‘Jebaese? Dat meens te doch nit?’
‘Joa, wie iech de brivve in de brivvebus dong, hat e miech in de vingere jebaese.’
‘Is dat woar Kep? Has doe ze nog näu? Doe has jet va hónk i!’
‘Deë hat nit jet va hónk i, deë is inne hónk.’
D’r Kep kunt óp heng en vus kroefend eri. In d’r mónk hat e brivve. Heë jromt wie inne honk. D’r Sjaak jeet hinger ’t Biela sjtoa.
‘Zies te noen Biela. Deë sjnapt diech dierek óch.’
‘Dat heë dat mar lieët.’
D’r Kep zeët jet, mar dat is nit tse versjtoa.
‘Kep, iech versjton diech nit,’ zeët ’t Biela.
D’r  Sjaak sjteet nog ummer hinger ’t Biela.
‘Zies te noen, dat ’t inne hónk is. Doarum versjtees te hem nit. Heë moelt hongs.’
D’r Kep sjtelt ziech reët. De brivve zunt nog ummer i ziene mónk. Heë zeët werm jet, mar dat is nog ummer nit tse versjtoa. ’t Biela  trukt ‘m de brivve oes d’r mónk.
‘Pas óp, Biela. Heë biest,’ ruft  d’r Sjaak.
‘Ziech mar nit bang,’ laacht d’r Kep, ‘iech aes alling biefsjtukker en jing posbule.’
Heë sjnapt ziech de brivve oes de heng van ’t Biela. Inne brif maat e óp.
‘Tè tè!’
‘Wat tè tè,’ vroagt ’t Biela.
‘Wits te weë kome wil?’
‘Nè.’
‘De Sjravelere. Die woare ’t vurriegs joar óch hei.’
Flot maat e nog inne brif óp.
‘En hei nog inne. De Hainies.’
’t Biela kunt neëver hem sjtoa. ’t Leëst mit.
‘De Hainies? Die ken iech nit.’
‘Iech óch nit. Mar iech jon ze zukke.’
‘Woa da Kep?’
 D’r Kep is al de duur eroes. ‘t Biela en d’r Sjaak kieke ziech aa. Ze sjnappe nuuks d’rva.
‘Iech wil nuuks zage Biela, mar deë man va diech hat ze nit mieë näu.’
‘Doe da Sjaak. Mit dieng brivve in de brivvebus. Hauw ze doch jeweun aafjejoave.’
An duur sjtiegt d’r Kep óp d’r fiets. Heë viert de sjtroas eroes. Inne veldwaeg eri.
‘Weë vasteloavend zukt, vingt ‘m óch,’ ruft e. ‘Ejaal wat ze va miech dinke. Iech han sjpas.’
E sjtuk wieër ziet e jet aakome. ’t Is inne man. Heë trukt an ing koad. Die zitst an e skateboard vas. Doa-óp sjteet inne hónk. D’r Kep sjtópt. Heë bekiekt ziech d’r hónk óp ’t skateboard.
‘Dag meneer. Zouwt uur miech kanne zage, woarum deë hónk óp dat skateboard sjteet?’
D’r man laacht ins.
‘D’r  hónk kan sjleët ’t skateboard trekke en iech dróp zitse.’
‘Woarum nit,’ zeët d’r Kep, ‘uur kant ’t doch ins verzukke.’
‘Nae, iech wees jet angesj. Zetst uur d’r fiets óp d’r ruk en deed d’r fiets treëne.’
D’r Kep weest nit wat e huet.
‘Wat inne ónzin. Iech zouw zage los une hónk fietse.’
D’r man laacht noen hatslieg en leuft durch.
‘Wat inne ónzin,’ dinkt d’r Kep.’Mar ejentlieg is ’t jet um tse laache. En doa jeet ’t doch um.’
Heë sjtiegt óp d’r fiets en viert wieër.