Ónzin

Ing vasteloavends-jesjiechte i zes dele

DEEL ZES

(laat u voorlezen!)

 

 

 


‘Nae Biela, dat is jinne prul. Dat is ónzin.’ Heë bliet ’t zage. Óch went e bij ziech durch de sjtroas viert. Jinne ziet e sjtoa. Zoeëjaar d’r Sjaak nit. Deë laacht ins.
‘D’r Kep hat ze wirklieg nit mieë näu.’
Heem sjneurt d’r Sjaak eri.
‘Nae Biela, dat is jinne prul. Dat is ónzin.’
‘Wat is ónzin Kep. Woa has te ’t uvver?’
‘Nae Biela, dat is jinne prul. Dat is ónzin.’
‘Iech han nuuks jezaad. Wat is jinne prul, Kep?’
‘Hinge óp d’r waeg.’
‘Has te de Juupjer vónge?
‘Joa… nae… jao… Nae!
‘Wat is ’t noen? Joa of nae?’
D’r Sjaak kiekt ‘m mit jroeëse oge aa. ’t Biela lekt ‘m ing hank óp ing sjouwer.
‘Iech ving dat-s te ónzin vertsels.’
‘Jenauw Biela. Dat is ’t richtieje woad. Ónzin.’
‘Wat is ónzin? De Juupjer?’
‘Nae.’
‘De Hainies?’
‘Nae.
’ Wat da?’
‘Ing kouw óp vakans. Mit inne zonnebril óp.’
De oge van ’t Biela weëde jroeëser.
‘Ing end in ing sjoebkar. Inne hónk óp e skateboard.’
‘Kep doe bis durchee!’
‘Nit durchee Biela. Iech han ‘t jezieë. Inne man hingesjtevure. Deë wós va miene hód ónger d’r jas.’
‘Doe maats miech jet wies.’
‘Koom da mit Biela. Iech los ‘t diech zieë.’
‘En de Juupjer da?’
‘Nit nuedieg.
‘En de Hainies da?’
‘Broeche vier nit.
‘Jinne fesoavend dis joar?’
‘Biela vier junt laache. Don ing poefel in ing voeëjelskauw.’
‘Poefel?’
‘Of hang inne herrik an inne sjirm.’
D’r Kep pakt oes ’t peks-je van de Juupjer ing klonenaas en duit die ’t Biela óp de naas.
’t Biela vingt aa tse jriemele.
‘Wie kome vier an inne herrik.’
D’r Kep trukt de sjouwere óp. Heë pakt ’t Biela bij de hank. Tsezame lofe ze eroes.
‘Angesj sjnappe vier ós ing kas an ing koad. Of lofe mit drei bee. Zient ing moes óp inne fiets. Of e verke óp sjaatse.
‘ Wat inne ónzin Kep.’
‘Jenauw Biela. Ónzin. Doa jeet ’t um. Vier junt vasteloavend viere.’
Ze lofe d’r veldwaeg eraaf. Ze wisse nit wat ze zient. Kui mit zonnebrille. Honder die hingesjtevure vleie. Ze hant de jruetste sjpas. De moeziek van inne monneka klinkt. Ze danse. D’r man van ’t skateboard en de vrauw van de sjoebkar dunt mit. D’r honk en de end lofe ziech noa.
Vasteloavend.
De sjpas van de vräud.
D’r zin van d’r ónzin.