Sjtiejer

 

 

 

Deel zivvetsing
(Anger dele bij feuilletons - Jinne prul)Ze zunt in d’r tsiet óp. De manslu van ‘t bedrief mit de zonnepanele sjtunt vrug an de duur. ’t Ieëtsjt bouwe ze e sjtiejer langs d’r jieëvel. ’t Biela kiekt durch de vinster eroes.
‘Dat zal wal ing tsiet joa doere.’
‘Die krient dat hu aaf.’
‘Dinks te?’
D’r Kep trukt ziech d’r jas aa.
‘Iech jon ins an duur kieke.’
Óch ’t Biela deed ziech d’r jas aa. ’t Jeet mit. Ze sjtieje d’r waeg uvver um ’t jód tse kanne zieë. De manslu zunt mit ’t sjtiejer bij ’t sjloftsimmer. D’r Sjaak kunt jraad aalofe mit de pos.
‘E sjtiejer vuur ’t hoes?’
‘Vier krient óch zonnepanele óp ’t daach,’ zeët ’t Biela.
D’r Sjaak deed jraad of e verwóngerd is.
‘Zonnepanele?’
D’r Kep wiest eróp.
‘Dinks doe, dat vier zoeë noa jen bed junt?’
‘Ao, iech zien ‘t.’t Zelfde bedrief wie bij miech.’
Noen deed d’r Kep jraad of e verwóngerd is.
‘Ao joa? Woa zies te dat da aa?’
’t Biela wiest noa d’r auto van ’t bedrief.
‘Dat sjteet doch dróp.’
‘Noen zien iech ’t óch. Dat is evver tsouwval.’
’t Biela sjud ins mit d’r kop.
‘Wirke die dinger bij diech jód?’
‘Jing probleme.’
Heë kiekt d’r Kep aa.
‘Móts doe nit ins boave joa kieke? Of wal al jód jeet?’
‘Wie mós iech doa kome? Vleie?’
‘Iech bin eróp jejange?’
‘Wie ing doef.’
‘Nae langs ’t sjtiejer.’
D’r Kep laacht.
‘Ing posdoef óp ’t daach.’
Oane jet tse zage leuft d’r Sjaak noa hön brivvebus.
’t Biela ruft ‘m noa.
‘Pas óp Sjaak. Doe mótst ónger ’t sjtiejer durch. Sjtoeës diech nit d’r kop.’
D’r Kep jrielaacht.
‘Dat zouw sjlim zieë.’
‘t Biela sjtikt werm d’r waeg uvver.
‘Iech jon eri Kep.’
 D’r Kep leuft hinger ‘m aa. ’t Biela bukt ziech ónger ’t sjtiejer durch. D’r Kep deed ‘m noa. De sjtim van d’r Sjaak klinkt uvver de sjtroas.
‘Kep!’
D’r Kep kiekt um. ’t Biela huet inne sjlaag. Het kiekt hinger ziech. D’r Kep sjteet mit ing hank óp d’r kop. Oane jrielaach. Deë hat d’r Sjaak noen.