Marsj


ing vasteloavends-jesjiechte i mieëdere dele

 

 

 

 

Deel tswai


De klep van de brivvebus klinkt durch d’r jank. ’t Tsof huet ‘t.
‘Wiel, iech jeleuf, doa is jet durch de brivvebus kome.’
D’r Wiel jeet noa d’r jank.
‘Doa weëd iech nuisjierieg.’
‘Dat weëds te nit, dat bis te al.’
D’r Wiel huet ’t nit. Inne haas durch d’r jank. Zoeë flot is e bij de brivvebus. Óp de vósmat likt inne brif. Heë ziet tsefort dat ’t ziene enveloppe is.
‘Tsof, deë brif kan mar van inne zieë.
‘Weë da?’
‘Doa is mar inne deë iech kan, deë jebroechde enveloppe versjikd. D’r Sjleëjer.’
‘Woa zies te dat aa?’
‘Umdat ’t d’r miene is.
‘Hat dem da tseruk jesjikd?’
‘Dat wil iech doch nit hoffe.’
Heë maat d’r brif óp. Holt ’t sjtuks-je papier droes.
‘Zies te noen. Tse knauzetieg um e fatsuunglieg sjtuk papier tse sjikke. En mar ee waod. Inkt sjpare!’
‘Wat vuur woad da?’
‘Jód.’
‘Wat jód?’
‘Wie iech ’t diech zaan, jód.’
‘Dat is dus duudlieg.’
‘Wat duudlieg?’
‘Jód, ze dunt dus mit.’
‘Kan heë dat nit ordentlieg zage. Mit jet mieë wöad. Jet zinne.’
‘Ao doe dinks  dat e aavingt mit betste Wiel en ezoeë.’
‘Bevuurbild.’
 ‘Noa al deë krach? ‘Wiel ziech doch vroeë mit dat woad. En wat vuur woad. Jód!’
‘Doe has reët, Tsof. Vier vange aa mit d’r projram. Veraine vroage um óp tse treëne.’
‘Joa en wat vier zelvver nog dunt.’
‘Natuurlieg ’t damenkommietee. Mit vlieëtjer en röks-jer.’
‘Nae Wiel vier danse nit noa de piefe van de manslu.’
‘Wat ing jouw, mie meëdje.
‘Wit-s te wat vier dunt. Vier kome mit tromme óp.’
‘Klasse. Dat huit dri. Nit alling mit de knuppele.’
‘Wat dut uur mit ’t korps.’
‘Iech dink inne marsj.’
‘Wat vuur marsj?’
‘Inne nuie. D’r oane marsj. Vier sjpille en de lu darve mitdoeë.
‘Wie da?’
‘Ze mósse rombomrommelebom zinge. En vier fleute.’
‘Wat orzjienel Wiel. Koom hei miene jong.’
’t Tsof sjnap ziech d’r Wiel vas. Ze sjpringe durch ’t tsimmer.
‘’t Weëd inne sjieke oavend, Wiel.’
‘Zicher d’r aavank Tsof.’
‘Da jeet de res van d’r oavend óch jód. Misjien kanne vier d’rnoa zage: woa d’r krach nit jód vuur is jeweë.’
D’r Wiel vingt aa tse fleute. ’t Tsof zingt rombom d’r bij.