En noen ing vasteloavends-jesjiechte i mieëdere dele
anger dele bij feuilletons 'oane'

 

Deel veer

E joar is ’t ruiieg in ’t dörp. Ejentlieg zouw me ’t nit vuur meuglieg haode. Noa deë krach in ’t tromme- en piefekorps. ’t Wirkt evver jód. Ze zunt oeseree jejange. Tswai korpse. De tromler woa de famillieë Sjleëjer de uvverhank hat en de piefere mit vuural de famillieë Piefer. En dat sjiengt jód tse wirke. Zicher noa d’r Vasteloavendsoavend van de tswai veraine tsezame. Ze hauwe allebei inne sjlajer jesjraeve en de lu in ’t dörp zinge die in inne oam. De korpse hant ze d’r naam ‘Oane’ jejoave. De tromler oane de piefere en de piefere oane de tromler. Doarum neume ze d’r sjlajer d’r Oane-marsj. Lang hant ze d’r marsj nit jezónge. Doa koam ’t vieres. Ze moeëte sjwieje. Jing toeën klónk mieë. En noen d’r Vasteloavend. Wat kanne ze doamit nog doeë? Jouwe road is duur. D’r Wiel Piefer zitst heem an d’r kuchedusj. Zieng vrauw, ’t Tsof, teëjenuvver ziech. Ze kieke ziech sjwiejend aa. ’t Tsof zeët als ieëtsjte jet.
‘En noen?’
Óch d’r Wiel zeët jet.
‘Dat is al jans jet.’ 
‘Wat Wiel?’
‘Wat-s doe jraad zaats. Mieë wie ee woad, ‘en noen’.’
‘Jet angesj kan iech óch nit zage. Meens te iech wees wat vier mit d’r Vasteloavend kanne doeë. En doe da? Wits doe jet?’
‘Nae, iech óch nit.’
‘Wens doe ’t nit wits, da vroag iech miech aaf wie ’t bij de Sjleëjere is. Zouwe die jet han?’
‘Iech zouw ’t nit wisse. Misjien dunt die in ’t jeheem jet.’
‘Nit in ’t jeheem, Wiel. Die zunt i quarantaine.’
Doa mósse ze vuur laache.
‘Dat krient die veëdieg, Tsof.’
‘Sjik ze inne brif. En vroag wat zie dunt?’
‘Jód, vrauw. Mar wal mar tswai wöad, ‘en noen’. Inne brif in d’rzelfde enveloppe van ’t vurriegs joar. Wits te nog, dat dong heë ja óch. Heë sjikket ’t antwoad in d’rzelfde brif va mieng vroag.’
‘Has te dem da nog?’
‘Joa, hinger in ’t sjaos mit de verainspapiere.’
Jenauw wie d’r brif van d’r May Sjleëjer óp e sjtuk aafjeraese papier, deed d’r Wiel dat mit e sjtuk van de Jumbo-reklaam. Heë plekt ‘m jód tsouw mit liem.
‘Went e dem ópkriet. Da is ‘t ‘m óch jet weëd um e antwoad tse sjikke.’
Heë waad bis ’t duuster is. Bang dat inne ‘m ziet. Flot sjneurt d’r Wiel de sjtroas bij d’r Sjleëjer eri. Vuurzichtieg deed e de klep óp. Lieët d’r brif häusj in de bus valle. Wie inne haas rent e noa heem.