Quarantaine
 ing vasteloavends-jesjiechte i mieëdere dele
ianger dele bij feuilletons 'oane'


Deel vunnef

‘May, iech huur de klep van de brivvebus,’ ruft ’t Keetsje vanoes ’t tsimmer. ‘Móts te nit ins kieke. ’t Zal besjtimd jet vuur diech zieë.’
D’r May sjteet óp de ledder in de kuche. Heë hingt ing nui jardiengesjtang óp.
‘Woarum vuur miech? ’t Zal wal de reklaam zieë. Rónk dis tsiet kunt noeëts jet vernunftiejes.’
‘Da jon iech mar ins kieke. Iech wil wisse wat ’t is.’
‘Jenauw wat iech jedaad han. ’t Keetsje is jeweun nuisjierieg.’
Doa jieët ’t jee kommentaar óp. ’t Keetsje jeet noa d’r jank. Kunt tseruk mit d’r brif i jen heng.
‘Wat zaats te? Noeëts jet vernunftiejes? Inne brif vuur diech. Dae da.’
Het lekt d’r brif óp d’r dusj. D’r May kunt de ledder eraaf.
‘Wat sjteet dróp?’
‘Nuuks.'
‘Wie wits te da, dat e vuur miech is?’
‘Umdat ’t d’rzelfde is van ’t vurriegs joar. Van d’r Piefer.’
‘Van d’r Piefer? Dat deed e um tse tsenke. Went ’t mar jinne bombrif is.’
Heë verzukt ‘m óp tse riese.
‘Aos, deë is evver waal jód tsouwjeplekd. Is zicher bang dat iech leës, wat dri sjteet.’
Heë holt ’t sjtuks-je Jumbopapier droes.
‘Mainjod, wat billieg.’
‘May, zoeë bliet uur tswai waal in de tradietsiejoeën van inne enveloppe.’
‘En va winnieg wöad,’ zeët heë. ’En noen’.
‘Wat ‘en noen’?’
‘Dat vroag iech miech óch aaf. Waad, iech sjnap ‘t. Deë meent natuurlieg d’r Vasteloavend. Wat dunt vier mit d’r Vasteloavend?’
‘Meens te dat e jet tsezame wil doeë mit ós?’
‘Da hat e ziech waal dróp jetroane. Zie hant nuuks en da wille die ós jet aafloekse.’
‘Hant vier da jet?’
‘Nae Keetsje, mar dat broeche die nit tse wisse.’
‘Wat sjriefs te da tseruk?’
‘Ee woad. ‘Quarantaine’.’
Heë drieënt ’t Jumbopapiersje um en sjrieft dróp ‘quarantaine’.
Oes ’t sjaos pakt heë e sjtuk kauwjoem. Duit ’t in d’r mónk. Knauwelt effe dróp. Pakt ’t i jen heng. En plekt doamit d’r brif tsouw.
‘Zoeë, deë brif zal ‘m wal sjmaache. En angesj hat e pech.’
D’rzelfde oavend sjliecht d’r Sjleëjer durch de sjtroas bij d’r Piefer. D’r brif kunt werm bij hem tseruk.