Löchs-jer
 


ing vasteloavends-jesjiechte i mieëdere dele
anger dele bij feuilletons 'oane'


Deel 8


Boese oam koam d’r Wiel deë vriediegoavend heem. Zieng vrauw kroog bauw de bejoafheet. D’r hónk laat ziech tsefort in de mangel. Mit de tsong oes de moel.
‘Miene leve Wiel, wat is los.’
Heë oamt e paar kier deep en wiest noa de vinster.
‘Tsof ze hant jet.’
Wieër kunt e nit. Heë zetst ziech óp inne sjtool. ’t Tsof keurt d’r hónk ins. Lanksaam kunt d’r Wiel bij. Heë zeët ‘t nog ins.
‘Tsof ze hant jet.’
‘Dat wees iech noen wal Wiel. Evver wat?’
‘Ing vezamloeng uvver internet. Iech zoog ’t bij d’r Sjleëjer durch de vinster. En dat junt vier óch doeë. Alling, iech wees nit wat ze besjpraoche hant. Mar doa kome vier wal hinger.’
Deë oavend al hat e d’r janse verain e berich jesjikd. Verzamloeng uvver internet. Dat ziet me wal zitse en óch bij hön rejele dat de jong lu. De sjleëjere verzammele ziech óp vriediegoavend. Zie de piefere dunt ’t inne oavend ieëder, óp donnesjdieg.
Mit e sjpassieg jezich zitse ze deë oavend heem hinger ’t sjerm. D’r Wiel vertseld hön wat passeerd is bij de sjleëjere. Mar dat heë nit wees wat ze besjpraoche hant. Doa-óp sjtikt d’r Loedwieg de hank óp.
‘Iech waal. Dat hat mieng vrauw jehoeëd wie ze in ’t waarjesjef woar. Doa koam inne van de sjleëjere eri en vroaget inne bessemkuul. Oane bessem. Deë broechet heë nit.’
‘Alling d’r kuul. Mieë nit,’ zaat e.
De vrauw van ’t waarjesjef, ‘t Cora vroaget doe:
‘Móts te da nit kere?’
‘Nae,’ en heë vong aa tse fluustere, ‘dat weëd ózze pries vuur d’r vasteloavend.’
‘Hat dieng vrauw ’t jód versjtange?’
‘Joa, ze hat ’t jraad nog jód kanne hure.’
‘Leef lu, wat hat dat noen tse betseechene?’
Ing tsiet is ’t sjtil. Da sjtikt inne van de jónge de hank óp. D’r Erik.
‘Ao, iech sjnap ’t al. Sjleëjere broeche kule um tse trommele. Da junt die doa noen mit d’r vasteloavend flauwekul mit maache.’
‘Wat jód va diech,’ ruft d’r Wiel. ‘Da mósse vier ós óch jet bedinke.’
‘Jans ainfach,’ zeët d’r Erik, ‘zie trommekule va hoots en vier fleute va hoots.’
‘Doa kanne vier jet mit. Losse vier doa ins jód uvver noadinke, wie vier jet van ónzin heimit kanne maache. Die sjleëjere dinke ós flot aaf tse zieë.’
D’r Loedwieg sjtikt laachend de hank óp.
‘Vier piefere sjtaeche ze de lóf aaf.’
Hinger al de angere sjerme laache ze mit. Vuurdat de verzamloeng aafjesjlaose weëd, sjpille zie óch tsezame. Diejietaal d’r Oanesjlajer. (gotop)