Deel vieëtsing

(laat u voorlezen!)

 

Kriesje

De koelköp sjtunt kótbij de sjoeëlpoats óp d'r sjpieëlplai. Ze wade óp d'r Niekie. De nuisjieriegheet is jroeës.
D'r Al hilt ing hank vuur d'r mónk. 'Doa kunt e!'
Ónsjuldieg kieke ze jet rónk. Jraad wen d'r Niekie langs leuft, zeët d'r Lou: 'Iech han jet van d'r Tsinterkloas kraeje. Doa loog jisteroavend e peks-je vuur de duur. Vol mit printe!'
'Bij miech óch,' laacht d'r Tieën. 'Iech hauw tsoekerbieës-jer dri.'
D'r Niekie bliet sjtoa. Doa wil e mieë va wisse. D'r Lou duit teëje d'r Wiel. 'Doe óch Wiel?'
Vuurdat d'r Wiel jet kan zage, ruft d'r Pee: 'Deë hat nit van d'r Tsinterkloas jet kraeje, mar van 't Hennie.'
D'r Wiel kiekt 'm versjrikt aa.
'Doa broechs te nit vuur tse sjrekke.'
''t Hennie is jister óppen sjoeël jevalle. 't Hat wuste koppieng, zaat mieng mam. Die hat mit de mam van 't Hennie jekald.'
Effe is 't sjtil. D'r Lou kiekt d'r Niekie aa.
'Has te doe óch jet kraeje? E sjun peks-je van d'r Tsinterkloas?'
D'r Niekie sjud d'r kop. Heë leuft durch. De jonge kieke 'm noa.
'Doa sjtimt jet nit,' zeët d'r Al. 'Of e luucht. Of ziene pap hat 't voetjewórpe?'
Wie kome ze dat noen tse wisse. Uvver d'r sjpieëlplai klinkt de sjel. De jonge junt noa hön rij. In de klas vange ze aa mit beëne. De Tsiem maat e kruuts. Da jeet de duur óp. Inne jong van de zesde klas kunt eri. Heë jieët e brifje an de Tsiem. De koelköp haode d'r oam i. Dat is besjtimd jet van bij d'r Niekie heem. D'r broenge jas. De Tsiem kiekt mit zieng jroeëse oge noa de klas.
'Ik lees net dat Hennie Vasen heel erg ziek is. We zullen voor haar bidden dat ze beter wordt.'
In de klas is 't muus-jens sjtil. De jonge haode hön heng jevouwe óp de bank. De köp jeboage. D'r kop van d'r Wiel raest bauw óp zieng heng.
Noa 't beëne zeët de Tsiem: 'Wees voorzichtig met spelen dat je niet op je hoofd valt. Dat is gevaarlijk.'
Ze vange da mit rechene aa. De jedanke van d'r Wiel sjweëve tusje de somme en 't Hennie.
Noa sjoeël sjteet d'r Lou bij de poats. Zieng mam sjteet bij angere mamme. De koelköp oes de vunnefde junt noa hem. Mit jroeëse oge kiekt d'r Lou hön aa. ''t Hennie is....' Heë waad effe. ''t Hennie is... doeëd.'  
D'r mónk van d'r Wiel vilt óp. Heë wil jet zage. Mar heë kriet jee woad droes. Heë wil renne. Mar zieng bing zunt tse sjwoar. Lanksaam leuft e durch. Ieëtsjt sjtruchelnd. Vus-je vuur vus-je. D'r Pee kunt neëver hem lofe.
''t Hennie woar die vrundinsje.'
D'r Wiel knikt.
'Móts te nit kriesje?'
Ópins kan e sjneure. Zoeë flot wie meuglieg noa heem. Zieng mam sjteet bij de vuurduur. Ze kalt mit de noabervrauw. D'r Wiel vleit bauw d'r jank eri. De trap eróp. In 't sjloftsimmer sjteet e bij 't vinster. Heë kan d'r jaad van 't Hennie zieë. D'r jaad oane Hennie. Ónge an de trap klinkt de sjtim van zieng mam.
'Wiel, kuns te an d'r dusj?'
Heë sjud d'r kop. Aese. Nae. Noeëts mieë wil e aese. Troane rolle uvver de bakke. Mit e naas jezich vilt e óp 't bed. D'r kop in 't kusse jeduid.