(laat u voorlezen!)

 

 

De koeëjele

Wiedvoet klinkt 't broeze va vliejermotere. 't Kunt kótterbij. Óp d'r kirchplai sjteet e afweergeschut. E kanon um óp vliejere tse sjisse. De ieëtsjte jranate vleie umhoeëg. De  noabermanslu kome zoeë flot wie ze kanne um d'r ek van de sjtroas. Jraad óp tsiet zunt ze binne. In d'r zichere kelder. D'r pap is boese oam. 't Jezich is naas van d'r sjwees. D'r mónk wied óp. Heë hiegt en sjnapt noa oam. De mam zitst mit de kinger óp d'r rank van 't bed. Dat sjteet midde in d'r kelder. D'r pap sjteet teëje de moer. Boese valle bomme. Hel sjleëg. 't Hoes bieëft. 't Joke hilt de heng teëje de oere. De mam duit de kinger teëje ziech aa. D'r pap kunt neëver hön zitse. Heë sjleet allebei de erm um de mam en de kinger hin. Zoeë zitse ze bis 't broeze van de motere sjtiller weëd. De vliejere vleie voet. Aaf en tsouw nog inne knal. 't Afweergeschut óp d'r kirchplai sjwiegt. 't Joke en 't Fien zitse óp inne berg sjtrue in d'r ek van d'r kelder. De mam hat inne bal jemaat van auw zökke. Ze werpe d'r bal noa ee. 't Fien noa d'r pap, d'r pap noa 't Joke, 't Joke noa de mam en de mam noa 't Fien. De mam zingt e lidje d'rbij. 'Ozewiezewoze wiezewalla kristalla kristoze wiezewoze wiezewieswieswieswies.' Ze zingt 't lidje e paar kier. 't Joke en 't Fien zinge sjtuks-jer mit. Noen zingt d'r pap. 'Oranje boven, oranje boven, leve de koningin.'
'Woar deë rót krig mar verbij,' zeët heë.
Heë sjteet óp. In inne ek is ing moerkas. D'r pap maat de duur óp. E paar sjting in de moer zunt los. Heë sjuuft ze an zie. In e laoch sjteet inne radio. D'r sjtekker sjtikt e in e sjtópcontact. Heë drieënt an inne knoep. De lampe van d'r radio junt aa. Doa klinkt jepiep en jekraach.
'Sjtrak nog ins probere,' zeët d'r pap. 'Ze zunt nit in de loeët.'
De könnejin is noa Engeland jejange. Óp de vlóch. Van doa oes weëd 't verzets teëje de vreëm tsoldate jerejeld. 't Is verboane um noa deë zender tse loestere. D'r pap deed 't sjtiekem. Doarum hat heë d'r radio versjtópt. Zoeë wees heë 't letste nuits uvver d'r krig.
'Oranje boven,'  zingt d'r pap nog ins.
Boese sjalt de tuut. De lu kanne werm oes d'r kelder kome. D'r pap maat de vuurduur óp. De mam leuft hinger  'm aa. 't Joke en 't Fien haode heur bij de heng vas. D'r noaberman van de uvverzie sjteet óp d'r sjtoep.
'Doa is ing sjplieterbom in ózze jaad jevalle. De koeëjele vloge alle zieë oes. Inne koeëjel bij ós durch de duur. Dweësj durch de kuche en de moer noa uuch.'
Heë wiest noa d'r jieëvel van 't hoes bij hön noaber. In d'r jieëvel is e laoch. Óch d'r noaberman kunt eroes. Heë is jries van d'r sjtub.
'Iech wool jraad ins joa kieke, wie 't boese woar. Doe vloog deë koeëjel i ózze jieëvel. Ing sjtubwólk kroog iech uvver miech hin.'
'Doe móts óch in d'r kelder blieve,' zeët de mam.
Ze drieënt ziech um. 'Koom, vier junt aese.'
In de kuche zitse ze rónk d'r dusj. De mam sjniet sjneie van e rónk broeëd. In inne jlaze pot zitst kompot. Dat sjmiert ze óp 't broeëd. Aaf en tsouw deed ze boedieng óp 't broeëd. Mar dat hant ze nit e-zoeë döks. Huekstens ing kier 't zóndiegs. Óp 't aarieët sjtunt veer bechere. Hei sjupt de mam inne leffel milchpolver i. Mit wasser oes d'r kraan vermiesjt ze d'r polver.
'Heë hat jeluk jehad.'
De mam wiest mit d'r kop noa de zie van de noaberlu.
D'r pap kiekt heur aa. '
Vier óch. Doe wits mar noeëts woa die koeëjele hin vleie. Ze hauwe durch de kelderduur kanne joa.'