(laat u voorlezen!)

 

D'r Anton

D'r noaberman is d'r ieëtsjte deë jet zeët.
'Dat woar mar jraad.'
D'r pap holt ins deep oam.
'Vier winne d'r krig.'
Heë maat de moerkas óp. Sjuuft de sjting vuur d'r radio voet. Drieënt an inne knoep. 't Lit in d'r radio jeet aa. 't Doert effe da hure ze inne roesj en aaf en tsouw inne piep. D'r pap drieënt nog ins an d'r knoep.
'D'r Radio Oranje is nit in de loeët. Iech los 'm mar aasjtoa. Misjien sjtrak.'
'Waal nit tse hel,' zeët de mam. 'Wen dat inne huet.'
'Zoeë hel. Dat 't d'r Anton huet,' laacht d'r noaberman.
Koom hat heë dat jezaad, of de tuut jeet.
'Noen al. Zoeë vrug,' zeët de mam.
De noabervrauw kunt óch d'r kelder eri. Ze dreëgt d'r Hupie óp d'r erm. Heë kriesjt. De mam jeet durch 't laoch noa heur.
'Nog ummer nit besser?'
'Jister daat iech effe, 't jeet jód. Mar dis naat en d'r janse daag is 't werm nit jód. Uvverjeëve en durchval. Heë hilt nuuks bij ziech. Mörje los iech d'r dokter mar werm ins kome. Da mós e mar noa 't sjpetaal.
D'r noaberman pakt d'r Hupie i zieng erm.
'Ziech mar sjtil mie mentje.'
Heë wiegt hem hin en heer.
'Dat kunt allenäu van die sjleëte milch die vier krient. Doa weëd mit jeknoeëtsjt.'
Óp d'r kirkhof zitst d'r Anton teëje de moer hinger inne jraafsjtee. Heë zitst inee jedoekt. Sjwees óp ziene vuurkop. Jraad hoeët e sjtimme. Ze koame kótterbij. Doe jong de tuut. Vóssjritte klónke. Ze sjneurete voet. Inne sjtee bij d'r Anton van 't hats. Nit vuur lang. Va wied huet e vliejere kótterbij kome. Wat zal e doeë? Voetsjneure noa heem? Doa is noen doch jinne óppen sjtroas. Óch de tsoldate nit. Mar wen doa jesjaose weëd, kan heë jetróffe weëde. D'r Anton maat ziech zoeë kling wie meuglieg. 't Weëd al lanksaam duuuster. 't Afweergeschut vingt aa tse sjisse. De vliejere vleie hoeëg uvver. Wen ze wied voet zunt, sjpringt heë óp. Heë waad nit óp 't tseeche 'zicher'. Noen is jinne óppen sjtroas. D'r Anton sjneurt durch de poats van d'r kirkhof. Langs 't kloeëster is ing sjtroas. An de uvverzie woeënt heë. Oane tse kieke sjtikt heë de sjtroas uvver. 't Pöats-je neëver 't hoes sjteet óp. In d'r jaad is inne sjtaal. Doa verburgt heë ziech hinger inne sjtabel kiste.

In d'r kelder is 't sjtil. 't Joke en 't Fien sjloffe in 't bed.
'Iech dink dat vier dis naat besser in d'r kelder kanne blieve. De kinger sjloffe noen lekker.'
D'r pap sjteet óp.
'Doe has reët. Weë wees, jeet dis naat nog ing kier de tuut.'
Hinger de mat hure ze d'r Hupie kriesje. De mam wiest noa de noaberlu.
'Erm keëltje. Dat ze mörje mar mit hem noa 't sjpetaal junt.'
D'r pap jeet óp 't sjtrue zitse.
'Wen d'r dokter versjtendieg is, zal heë dat óch doeë.'