hoes

e miensj is e hoes
mit vinstere wied óp
jardienge vleie oes
d'r wink deë tsirkelt rónk
doa kunt 'ne valsje trek
't jeveul jeet lanksaam oes
deë miensj sjteet in de kauw
is vreëm in eje hoes

weë bouwt dan zie hoes
mit zonjebakke sjting
woa werm vrundsjaf woeënt
en wingt 'ne werme wink
de moere tappetseerd
mit mennieje miensjenaam
zoeë weëd mit binnezie
de boessezie jemaadiech loos diech zieë

hei biste noen
iech han diech nit jemaad
iech loos diech zieë


die leëve sjpeulet oes
ing zieë va leefde aa
jedrève oes de bron
jekluurd wie ing koraal
zoeë kroog die leëve jlans
dieng sjritte inne dans


verwóngerd zien iech diech
in perle va jeluk
ónzicher in d'r sjtroom
verlangend noa ing bruk
doe jees 'ne eje jank
meanders durch 't land


noa depe dalen jeet
'ne sjtroom mit dienne naam
noeëts tsouwje-sjlipt noeëts drüeg
kunt ummer urjens aa
weë joof diech zoeëvöal kraf
wie haste dat jesjaft


iech nit
iech loos diech zieë
noen bis doe doetsenke

ze tsenke miech, tsenke miech, tsenke
ze werpe pratsj, ze werpe sjting
ze klauwe miech de bótteram
al zaan iech jee woad, al hod iech miech kling
ze tsenke miech oes eje sjpas


ze tsenke miech, tsenke miech, tsenke
ze plekke kauwjoem i mie hoar
de achde sjoeël, dezelfde sjrüp
al weer iech miech, óch al bin iech tse troag
ze tsenke miech oes eje haas


ze tsenke miech, tsenke miech, tsenke
doa zunt d'r die zunt sjtom of sjeël
d'r Joep is roeë, 't Karin sjtinkt
al bin iech óch leef, doch krien iech de sjleëg
ze tsenke miech oes eje angs
dieng sjprung verwaar iech

wie jaaf dieng hoed is
en wies dieng tseng
noen Adam diech bees
diech hool in heng
en sjnappet noa jeluk


'ne appel zoeë jaaf
wie dienne mónk
jepoetst mit fluor
en sjnuuts jezónk
mie leëve lank ing zörg


wie ózze navel
sjtrank blód en oam
woeët durchjesjneie
woars doe jans bloa
van i-jehaode leëve


noen wietste riefets
rolletste voet
oes mienne sjatte
d'r wótselsjoeës
en moddersjtam verlosse


dieng sjprung verwaar iech
mit hofnoeng dat
d'r tak bliet kloppe
zoeë wie ós hats
ós blód en oam, ós al

wöad

va leëve weëd sjandaal jemaad
en aaftrekke jee rech'ne mieë
ze laache um 't wöadje krüts
weë nieënt is inne sjerpe reem
e sjtröasje is jet vuur de vót
d'r mónk neumt me jans flot pütsj
bij fietse likt me óp d'r ruk
woa dinkt me aa besjtimd bij bül

wat dees doe mit wöad
krient 'ne vreëme klank
wat dunt wöad mit diech
doe jees króm en mank
wat dees doe mit wöad
maache miech krank
wat dunt wöad mit diech

va leëve maache vier jet sjuns
en aaftrekke ing som óp sjoeël
jet hilliegs is 't wöadje krüts
weë nieënt maat vuur miech 'ne kloon
e sjtröas-je is jemuutliech sjtil
aa lippe tsaart dinkt me bij pütsj
'ne daag d'róp oes joa mit d'r fiets
verwaar de frenkef in 'ne bül

wat dees doe mit wöad
krient 'ne eje klank
wat dunt wöad mit diech
doe jieëts miech de hank
wat dees doe mit wöad
zage jet va dank
wat dunt wöad mit diech


vrije voeëjel

 
vrije voeëjel vong e nès
in mie hoar
effe mar dan biste jroeës
vlügste oes
alle beum die winke diech
en iech blief doa

lanksaam aa weëd iech noen aod
aod en sjtil, zoeë sjtil um nüks
sjtil en aod, zoeë aod en sjtil
hinger bliet e bild va diech
in d'r jaad
óch de jrus van ing vakants
óp ing kaat
sjongsdoeës vól erinneróng
va vruier daag


ejeweëd

kiek nit noa d'r televies
deë oane ziech tse sjame tseecht
wie lü de welt verknoeëdzje;
jezetse zunt mit blód durchweecht
vertroane is 't reët mit vus
wat jiddere oavend sjprikt is leed
mit moezziekale name:
Afghanistan of Kosovo
"Tissue" drüegt doch alle troane
verlore is de ejeweëd

de miensjeliebe is tse koof
reklaam en televiesprojram
jeraffeneerd durch lü jemaad
die krieje zoeë hön bótteram
d'r domme keufer ziet dat nit
de oge van e kink jeklaut
e meëdje zessing moal verkracht
me ziet ing jans verzauwde eëd
zets aaf dat dink en drüeg die troan
en tseech d'r laach van ejeweëd


Tekst (geïnspireerd door gedichten van Christine Crutsen):
Wim Heijmans
Muziek: Jo Handels
Arrangementen: Frans Knauf, Tim Weijers, Rik Vodeb
Zang: Anja Bladt-Ritzen, Lea Dortans-Noel, Nicolle Bolten, Nicolle Offermans-Plettenberg, Michiel Piefer (tsenke)
Piano: Tim Weijers, Sax: Rik Vodeb, Cello: Elsbeth Geukers
Omslag: Carla Heijmans