Paul Weëlen,
sjriever, componist en zenger. Won tswai moal d'r Veldeke Dialekpries. Jieët tsezame mit d'r Luiz Oliveira bucher oes in 't Hollendsj en dialek (Uitgeverij TIC.) De dialekbucher sjtunt óp de LiLiLi (Limburgse Literaire Lies Limburg).

 

Ing welt tse maache

Van de welte die ’t jieët,

Dat is ing van die zaache

Die ziech bauw nit maache lieët.

 

Van zoeëvöal klure en klanke

Doch ing symfonie tse sjrieve

Vol ejeheet va poëtiesje jedanke

Doavuur móts te sjrieve blieve.

 

Joar in joar oes, in proza en poëzie,

In jesjpraoche wöad, i bild en in sjrif,

In e-mail, óp Facebook, in tillefonaat en brif,

 

En ummer jet tse zage han en wie!

En leëve mit leefde, mit tsak in de prie,

Mar oane woed, oane haas, oane jif.

 

PS

Dat is d’r Wim, intsieg in zieng tsoat,

Bij dem kans te tsereët vuur troeës en jouwe road!

 d’r Paul

 

Lid: D'r miensj is en bliet e roadsel