2011 dec V (laat u voorlezen!)

 

 

 

Zoeëlang

D'r janse daag weëd al jeknald. Sjleëg sjalle durch de sjtroase. 't Aod joar voetsjisse. Plaatsj vuur 't nui joar. Piele klure d'r himmel.
In 't tsimmer sjtare ze noa de klok. De kinger kenne de klok al hön janse leëve. Jiddere zóndiegmiddieg trukt d'r pap de jewieëter óp. Ing waech lang tsiet. De wiezere drieëne. De vol sjtonde klinke daag en naat durch 't hoes. Zoeë zunt ze jroeës woeëde. De kinger.
Vuur de mam sjloog evver de letste sjtond. 't Nuijoar oane heur. De tsekonde tieke voet. 't Is kót vuur tswelf oer. D'r champagne sjteet veëdieg. 't Is jiddes joar ing koens um d'r sjtóp jenauw mit d'r ieëtsjte sjlaag van de klok tse losse knalle. Dis joar bliet de flesj tsouw. Effe wade ze. Sjtare noa de loeët. Inne sjtere-reën oes de piele kunt eraaf. Ze sjtaeche ing hank óp.
'Zieëlieg Nuijoar, mam,' fluustere ze.
Da vleit d'r sjtóp de naat i. Weë hem vingt kriet jeluk in 't nui joar. De duur jeet tsouw. D'r pap en de kinger zukke 't jeluk i hoes. Ze niepe an 't jlaas. E jeluk dat ze ziech hant. An duur weëd 't sjtil. De klok tiekt wieër noa de ieëtsjte vol sjtond. Ze sjleet de tsiet. Zoeëlang d'r pap óp zóndiegmiddieg de klok óptrukt.
Zoeëlang.

2011 dec IV (laat u voorlezen!)

 

 

Hats

'Uung mam is nit oes u hats,' zaat d'r pastoer in de absjiedsmaes.
Vurriegs joar hauwe de tswai kinger mit d'r pap en de mam tsezame de kriskaat jemaad. 'Wils te sjtere zieë, mós 't duuster weëde' hauwe ze dróp jesjraeve.
De mam hauw de kaat jemoald. Blauw in 't sjwats. Kloar inne sjteer.
Duuster is 't woeëde vuur hön. De sjtere zunt inne troeës. Kótbijenee ónger d'r sjteer van de mam.
't Tsimmer is jetseerd wie jidder krismes. Al erinnert an de mam.
De zon jeet ónger i troane. De sjtroale jlietsere in de oge wie sjtere va wóngerkeëtse.
't Lit van d'r adventskrans sjiengt werm in d'r duuster. 't Jieët e jeveul va joare tsezame. Van ummer zoeë zieë. Van ieëwiegheet. Va sjtere. Va de mam. Van ummer in 't hats.

 

 2011 dec III (laat u voorlezen!)

 

 

De veerde keëts

'D'r Herjod is wie ing mam die jet kwiet is,' zaat d'r Jezus oeëts. 'Ze zukt zoeëlang bis ze 't vónge hat. Jenauw wie inne hiert deë e verlore sjoaf zukt.' Die wöad loos d'r pastoer vuur bij de bejrebnis van de mam. Inne troeës vuur d'r pap en de tswai kinger.
Krismes kunt kótterbij. De ieëtsjte moal mit ze dreie. D'r krisboom likt nog an jen duur. Óp hillieje oavend sjteet e in 't tsimmer. Noa de maes junt de lempjer aa.
Nog ing waech. Wade óp 't kriskink. Wat zouwe ze ziech sjenke?
Troeës. De mam zukke. Zoeëlang zukke bis ze de mam vinge. Joa, 't vinge in 't zukke.
D'r pap en de tswai kinger legke ing hank ópee. Ze haode inne sjweëjel vas. Tsezame sjtaeche ze de veer keëtse aa.  
Ing zieë va lit. Um uvver tse lofe.
De mam tse vinge.

 

2011 dec II (laat u voorlezen!)


 

 

De dreide keëts

'D'r Herjod liecht óp ing mam, sjrieft d'r diechter Jesaja 2600 joar jeleie.' Dat zeët inne pastoer in ing preëdieg. 'Ing mam die klumpjer oesdeelt, die kinger knoevelt.'
Mit de jedanke an die wöad sjtunt ze rónk d'r adventskrans. Reënwólke trekke durch de loeët. 't Wingt. De letste res van d'r herfs. Vurriegs joar loog sjnei. E meersje. Zoeë kót vuur krismes. Inne kingerdreum. Vanoes 't bed zoog de mam de sjneivlokke. I jedanke jong ze langs de vlokke umhoeëg. De nieëkste krismes zouw ze boave zieë.
't Bed is aafjebraoche. Óp de leëg plaatsj sjteet inne blommesjtroech. Jesjónke durch leef lu.
Ee van de tswai kinger sjtikt de keëtse aa. Drei keëtse.
'D'r Herjod liecht óp ing mam die de kinger óp d'r sjoeës nimt.'
Dat jeveul bliet.
Inne troeës.

 

2011 dec I (laat u voorlezen!)


 

 

De tswaide keëts

An d'r sjloes van d'r november weëd d'r adventskrans ópjezatsd. Óp de kas in 't tsimmer. Inne krans va leëg konserve-bukse. Jered oes d'r dreksbak. Ze sjtunt vuur alle lu. In versjiedene tsoate en moase. Roeë jelakd va leefde. Blinkend vroeë. Veer wiese keëtse. Hei en doa e teks-je jreun. Zommer in d'r winkter. Ieëwieg leëve. Jiddere zóndieg in de advent sjtunt ze drum hin. De famillieë. Pap, mam en tswai kinger. Ze beëne ziech jet en sjtaeche de keëts aa. Um de büet.
Dis joar woeët nog effe jewaad mit d'r adventskrans. De ieëtsjte keëts uvverjesjlage. Ze zunt nog mit ze dreie. Vurrieje waech is de mam bejrave. D'r pastoer zaat in de kirch: ''t Is nit de vroag of 't sjterve zin hat, mar of vier zin draa kanne jeëve.'
Ze sjtaeche de tswaide keëts aa.
De ieëtsjte sjiengt in 't ieëwieje lit.

 

2011 nov IV

(laat u voorlezen!)


 

Woensdieg


De klokke loeë. Nieëvel in de sjtroase. 't Is sjtil. Lanksaam viert d'r doeëdewaan verbij. Ing vrauw bliet sjtoa. Ze kiekt en beugt d'r kop. Inne man nimt de kap aaf. Heë leuft durch. Nog effe drieënt e ziech um.
De kirch is vol. Moeziek en zinge. Lidjer va leefde, leëve. Ummer leëve. De zerk kunt eri. Ainfach, ónjelakt hoots. Natuurlieg. Um tse raeste. En blomme. D'r dekkel e blommebed. Lanksaam va hinge noa vure. Inne troanejank. Jekraesje durch lu, vol va verdris. Troeës durch wöad. Inne sjatte uvver 't leed.
An duur jeet 't verkier wieër. Ing bleeche zon brikt durch. D'r nieëvel luest ziech. D'r doeëdewaan viert voet. Lu winke. De blomme, de moeziek, de wöad, de troane, de troeës blieve hinger.
De klokke loeë.

 

2011 nov III

(laat u voorlezen!)
 

 

Ummer werm


't Lifste zouw heë e bóch leëze. In d'r sjtool bij de vinster. Uvver sjpoeëke, hekse en jeeste. En doabij 't an duur sjtórmt. De bleer durch de loeët vleie. D'r wink um 't hoes fleut. 't Hoots in d'r kachel brent. Joa, dat is 't herfs-jeveul van d'r Dris. Mar noen sjiengt de zon. 't Is zoeëjaar werm.
't Mörjens sjteet d'r Dris jeer vrug óp. Ziet de zon ópkome. Ze bejrust d'r daag. 't Is nog sjtil. De welt sjlieft. 't Is jraad of de zon vuur hem alling sjiengt. Wie angesj is de oavendzon. Ing welt vol hantier. De zon nimt absjied. Absjied van alle lu.
D'r Dris veult ziech heem in de natoer. De ónendlieje natoer. Die jebore lieët weëde en deed sjterve. Die alles en jidderinne umermt. Die nuuks bedinkt. Is zoeëwie ze is. Ing troeës.
D'r Dris zitst in d'r sjtool bij de vinster. 't Sjpoeëke-bóch  sjteet nog in de kas. E sjtuk papier likt óp d'r sjoeës. Heë sjrieft e lidje. Uvver de natoer wie dan óch, ummer werm. E lidje bij alle weer. Mit wöad va troeës.
In d'r winkter is 't veëdieg. Boave in d'r krisboom zal 't hange. Jevauwe mit engele-vluejele.

 2011 nov II

(laat u voorlezen!)


 

D'r sjwatse könnik.


Al joarelang bouwe ze bij 't kruuts óp d'r plai inne jroeëse krissjtal. De jepensiejoeëneerde maesdener oes de Joeëzefkirch. Mit vöal zörg.
Va wieë en zieë kome de luu kieke. Jónk en aod. Ze sjtaune en verwóngere ziech. 't Kink mit zieng bezörgde eldere, de ainfache hierte, de dere en de sjtaatse drei könnigke. Jekluurd en blinkend. Vuural d'r sjwatse könnik jlimt, sjun jepoetst mit alle zörg. Dierek noa Allerhillieje zunt de auw maesdener d'rmit aajevange. Wen 't leëve kank zieë wie d'r krissjtaal. Ze hoffe dróp.  D'r sjtal is durch de joare e tseeche vuur alle lu tsezame i vrid. Bis vuur kóts inne van de bilder oes d'r sjtal kunt. 't Jezich kriet van inne jónge jong. Ópjewase kótbij d'r sjtal. Mit inne Limburgse klank in de sjtim. Heem in de wermde van blanke eldere. Mit e breursje van hei. De ónsjoeld in de oge van e kink. Kallend mit ainfache wöad va hierte. Natuurlieg wie de dere. Inne van de könnigke. D'r sjwatse.
Heë darf nit mieë mitdoeë mit de kris-jesjiechte. Voetjesjtimd durch luu die weële vuur wiese bilder. Die nui en angesj, vreëm en jevierlieg vinge. Die teëje kinger zage, dat nuuks ziech darf endere. Dat de auwere 't ieëwieje leëve hant. Dat d'r krissjtal ing póppekas is.
Dis joar ópjeveurd weëd oane sjwatse könnik.

 2011 nov I

(laat u voorlezen!)

 

 

Winktertsiet


't Woar ummer e probleem vuur d'r Marsel. Mós de klok ing sjtond vuuroes of hingeroes? Wie is 't noen, krient vier langer lit of winniejer? In d'r winkter krient vier zoeëwiezoeë kóttere daag. Da mósse vier 't sjpieëder maache. 'Joa, zoeë is 't,' bedaat d'r Marsel ziech. De klok ing sjtond vuuroes. En noen woar jraad óp d'r ieëtsjte zóndieg in de winktertsiet d'r fesdaag van d'r toneelverain. Ze mósse allenäu um tsing oer 't mörjens in 't verainslokaal zieë. Da weëd ing foto jemaad. Evver d'r Marsel hat jemindlieg 't probleem um urjens óp tsiet tse kome. Mar heë zal ze jet losse zieë. Jraad noen wie de klok ing sjtond verzatsd weëd. Um tsing oer sjteet heë bij het verainslokaal. Doa is nog jinne tse zieë. De duur is tsouw. Heë kiekt durch de vinster eri. Boave de tieëk kan heë jraad de klok zieë. Ach oer. Heë weest nit wat e ziet. Zal heë 't oeëts sjnappe? Tswai sjond tse vrug. Heë zetst ziech óp 't sjtuupje. Noa ing sjtond kunt d'r nieëkste van d'r verain. D'r Lou. Deë hat de winktertsiet jans verjaese.
'Iech bin inne klingere eëzel wiets doe,' zeët deë. 'Iech bin 't verjaese, mar doe sjnaps 't nit.'
D'r Marsel züet ins. 'Iech wil 't nit sjnappe, iech wil 't behaode.'
'Jans ainfach,' laacht d'r Lou. 'Vuur eëzele hat me ing eëzelebruk. Vrugjoar vingt aa mit ing v. Jenauw wie vuuroes en in 't noajoar is 't angesjerum.'
'Danke,' zeët d'r Marsel, 'en beloaf miech dats te de angere doa nuuks va zeës.'
'Dat beloaf iech.'  
Rónk tsing oer is jidderinne doa. Me sjtaunt dat d'r Marsel óp tsiet is. D'r Lou kiekt d'r Marsel mit inne jrielaach aa.
'Joa, dat kunt umdat d'r Marsel 't vrugjoar in d'r kop hat.'
Jinne sjnapt 't. Dat is ejaal. D'r Lou hat wie dan óch woad jehaode.

 

 

 

2011 okt V

(laat u voorlezen!)


Meander


D'r wink is frisj. Doa vilt jet reën. Lang broeche ze d'r sjirm nit óp tse haode. D'r Sjeng en d'r Sjarel.
Ins 't joar treffe zie ziech. Inne daag sjpatsere durch de natoer. Ze kenne ziech al lang. Hön name bejinne vuuraa mit Sj. Zoeë zunt ze óch. E sjtuk 't zelfde. E sjtuk eje. Wat hön verbingt is de natoer. Ze sjpatsere jeer in d'r herfs.
'Indian summer,' zingt d'r Sjarel.
Wat ing klure. Wat ing rouw. De loeët is jries. D'r wink frisj. Ze lofe langs ing meanderende baach. Sjotse Highlanders lofe vrij rónk. Inne man en e kling kink kome verbij.
'Papa, zage die kuije óch boe?'
'Iech dink 't '.
De dere hant jroeëse heure. Ing lankhöarieje broeng vach. Ze aese. Inne sjtier sjoert ziech an inne tak. Jong käofjer sjpringe rónk. 't Kink ruft e paar moal: 'Boe'. Mar jee deer zeët jet tsruk.
Bij ing bruk blieve d'r Sjeng en d'r Sjarel sjtoa. De baach roesjt ónger hön durch. Sjlingert ziech durch 't landsjaf. Danst óp zieng eje tuen. Va drieën noa drieën. D'r loof van de joare.
Tswai sjlekke kroefe uvver d'r weëg. D'r Sjarel zetst ze an de anger zie in 't jraas. Tusje de buzje is inne jroeëse jraasplai. Bij sjun weer lande doa sjweëfvliejere. Hu is  jinne vliejer tse zieë. Bleer winge van de beum. Kótbij d'r jraasplai is e wiedsjefje. D'r Sjarel en d'r Sjeng aese doa jet en drinke inne sjloek. Midde in de wietsjfaf sjteet inne jroeëse haard. Ze werme ziech bij 't brennend hoots. Oes de lautsjpraechere klinkt e lidje. 'Mit vóftsieg vingt 't leëve aa.' Werm klanke. Accordeon en jietaar. D'r Sjarel en d'r Sjeng zunt e sjtuk in de zessieg. 't Leëve is al ing tsiet vuur hön bejonne.
Ze blieve nog e sjtunds-je zitse. Vertselle vöal uvver vruier. 't Meanderende leëve. En vräue ziech óp 't nieëks joar.
D'r loof werm jet verlaad.

 

 

2011 okt IV

(laat u voorlezen!)

 

Dictee


D'r meester Wiel zitst hinger zienne burro. Zieng sjtim klinkt durch de klas. Heë leëst de zinne vuur. Ieëtsj jans en da i sjtukker. De kinger sjrieve 't óp.
'Sjriefste jet verkierd, is nit sjlim,' zeët d'r meester, 'van de feëlere mótste liere. De nieëkste kier of de kier d'rnoa haste 't waal jód.'
Wen ze veëdieg zunt, holt heë de bledjer óp. Sjtrak noa sjoeël kiekt heë ze noa. Mit inne potloeëd deë jries sjrieft en jans dun. De kinger junt noen hön eje jesjiechte óp jroeëse sjtukker papier sjrieve en tseechene. Ze dunt 't zoeë jód en sjun wie meuglieg. De papiere weëde ópjehange zoeëdat jidderinne ze kan zieë. E paar kinger zunt an de rij um e toneelsjtuk óp tse veure. Ze prove in inne ek van de klas. Vuurdat ze noa heem junt kieke ze noa 't Jeugdjournaal. D'r kingerbuchersjriever Jakob vertselt dat heë 't jroeës kingerdictee jeet sjrieve. D'r meester Wiel wit nit wat te huet? Dictee. Los kinger doch sjpieële mit de sjproach. Liere mit sjpas.
Óp e jroeës vel papier sjrieft e '5+5=11'. Heë hingt 't vuur de vinster. Tswai vrauwlu blieve sjtoa. Ze laache. Jidderinne weest dat 't nit sjtimt. Mar 't jeet nit alling um 't wisse. Óch um 't veule.
'Hei kans te jet lieëre,' zeët de ing teëje de anger.
'Doa zouw iech nog ins in de klas wille zitse,' zeët de anger.
'Vunnef en vunnef is tsing,' ruft e kink in de klas.
'Zieste. Werm jet jelierd,' laacht d'r meester Wiel. Heë hat e bóch i jen heng van d'r Guus Kuyer. 'Doa leës iech mörje oes vuur. Bis mörje.'

 

 

2011 okt III

(laat u voorlezen!)

 

Voetjoa, aakome


Neëver 't sjtation sjteet inne appelboom. Inne inkele appel hingt nog draa. E deel likt tusje de bleer ónger d'r boom in 't jraas. Vuur de vinstere en dure zunt breer jehouwe. De verf bladdert aaf. E reklamesjild is versjaose. 't Jeet uvver tsankpasta en wiese tseng. Uvver 't perron leuft ing vrauw. Ze drieënt ziech um en winkt. 'Daag mam.'
Ing vrauw sjteet bij d't i-jank van 't sjtation.
'Daag Wies,' ruft ze.
't Wies zetst ziech óp ing bank. Herfsbleer winge óp. D'r tsóg kunt. Het sjtiegt i.  't Wies zetst ziech bij de vinster. 't Jenist de sjtroale van de herfszon. Het kiekt mit laachende oge eroes. De kingertsiet likt hinger 'm. 't Hat ing jouw erinneróng. Bij de wermde va zieng eldere. Wat óch passeret, floep hauw 't nit zoeëlang d'r pap en de mam d'rbij woare. Jinne floep vuur 't ónweer, d'r boeman, d'r sjwatse piet, d'r duuster. Wen 't an duur ónbesjtendieg woeët, zose ze binne. Kótbijenee. Sjpieële en zinge.  
't Wies woar óp bezuk bij zieng mam. 't Is noen zelver mam. 't Jeet tseruk noa zie eje kink. 't Is nog jónk. Nog vrugjoar. Wen zie kink jroeës is, zal het vuur 't Wies herfs zieë.  
Voetjoa. Aakome. Absjied kan pieng doeë. Kan vroeë maache.
't Wies neuriet. 'Koom in mieng erm.'
't Drieënt ziech um. Kiekt noa 't sjtation. 't Is jraad nog tse zieë.
Absjied neëme. 't Is herfs. D'r winkter kunt d'rhinger.

 

2011 oktII


(laat u voorlezen!)


 

Münster


De zon sjiengt durch de jekluurde bleer. Ze dwarle ee vuur ee eraaf. Zommer in d'r herfs. Werm oktoberdaag.
Bij de See zitse vöal jong lu. Vuural sjtoedente. Óp d'r plai vuur d'r Dom is jans jet  tse doeë. De klok sjleet tswelf. In de planetariumklok hoeëg an de moer bij d'r i-jank drieëne de drei könnigke rónk. Ze bezukke 't kriskink. Daag noa daag. Touriste sjtunt mit d'r kop in d'r nak. 't Klokkesjpel sjpilt.
In d'r Friedessaal is 't sjtil. Oeëts woeët doa d'r vrid jetseechend. D'r vrid va Münster. Nederland jeboare. Me kan 't nog zieë an de trapjieëvele van de hoezer. Ze oame jet va rouw kweer durch d'r heerjank van de sjtad. En 't vlakke land róngs-erum.
Münster. Naam jemaad en behaode. Bilder van d'r Picasso in e museum mit oog vuur avantgardisme.
D'r oavend vilt. In de vuursjteë lofe de terrasse lanksaam leëg. De böag van ing sjtoalbruk luete i sjtriechlit. Oes d'r duuster kunt ing boot aa. 't Broeze van d'r motor huet me al va wied. E bild oes inne auwe film.
De naatsrouw umermt de sjtad. Karsjtaie ploensje in 't wasser. D'r herfs lieët ziech hure. D'r zommer bliet nog effe.
D'r herfs en d'r zommer. Ze tseechene d'r vrid.

 

2011 oktI

(laat u voorlezen!)


Rungde


D'r weëg leuft sjtiel eróp. In ing drieën sjteet ing tent. Inne man zitst in inne sjtool. 't Is d'r Joep. Ejentlieg hitsjt heë Rik. Mar in de sjtroas neumt me hem Joep. Ummer wen jet tse doeë is, sjteet heë vuuraa. Zörgt vuur al. Hu is 't jroeëse renne van 't joar. D'r Joep hat ing tent ópjezatsd. Inne sjóts teëje d'r reën. De tsap is aajesjlaose. D'r barbecue sjteet veëdieg. D'r sjtroomkabel oes-jerold.
De moeziek van de ieëtsjte cd sjalt uvver d'r weëg. 't Is tswelf oer. De rennere sjtarte. Dierek zalle ze vuur de ieëtsjte moal langs kome. De vrauw van d'r Joep kunt óch eroes. Ze hat kanne kaffieë bij ziech. Nog mieë lu kome noa de tent. Ieëtsjt weëd kaffieë jedrónke. Doa vare de rennere langs de tent. 't Weëd jeklatsjt, jeróffe. De vrauw van d'r Joep hat tswai henker óp d'r kop. Wen ze an ing koad trukt, klatsje die teëjenee.
Noa e paar rungdes sjtreumt d'r beerkraan. De sjtiemmoeng sjtiegt mit de rungde. D'r Joep hat ing lófpómp veëdieg jezatsd en e ehbo-kis-je.
'Doe wits mar noeëts. Wen inne renner hei vilt. 't Is jevierlieg in de drieën.'
Inne fotograaf van de tsiedónk óp inne motor sjtiegt aaf. Heë maat ing foto van de tent.
'Wat kan iech ónger de foto in de tsiedónk zetse?'
'Zets mar drónger 'speeltuinvereniging',' laacht d'r Joep.
Vuur de letste rungde weëd d'r barbecue aajemaad. En noa de letste jeet 't vleesj dróp. Weë jewonne hat, wisse ze nit. De noabersjaf leuft in inne polonaise durch de drieën. D'r Joep vuuróp mit de lófpomp boave d'r kop.
'Nog ing rungde,' ruft e.
Hön letste rungde lofe ze an de tieëk. En dat is ing lang. In d'r duuster junt ze noa heem. De tent is leëg. Alling de lófpómp mit 't ehbo-kisje sjtunt bij de tieëk. Bis 't nieëks joar.
De nieëkste rungde.

 

2011 sep IV

(laat u voorlezen!)

Maagpieng

Ing tsiet lang sjtong e hoes mit inne jroeëse jaad tse koof in de zommersjtroas. 't Is noen jejole durch lu oes 't Hollendsj. Famillieë Vermeer. Pap, mam en inne jong. Ze hant van d'r jaad inne jemus-jaad jemaad. Hingenaa sjtunt obsbeum en inne sjtaal vuur de honder. Ze leëve jeer kótbij de natoer en jenisse de rouw. Inne auto hant ze nit. Mit d'r fiets vare ze jans jet kilometere. De lu in de noabersjaf vinge de famillieë Vermeer mar komiesj. 't Junke weëd jetsenkt. Heë hat ing wienvlek in 't jezich.
'Dat kunt,' róffe kinger hem noa, 'umdat dieng eldere vöal wien zoefe.'
Bij d'r bekker kalt me de vrauw Vermeer in 't plat aa. Dat versjeet ze natuurlieg nit. Doarum wiest ze mar 't broeëd aa wat ze mós han. Döks dunt ze óppen sjtroas 't hoeëg Hollendsj kalle va hön noa. Mar de famillieë Vermeer lieët ziech nit oes de rouw bringe. Ze jeleuve in ziech zelver en in 't jouwe van d'r miensj. Dat maat de noabersjaf ummer wuster. 't Jetsenks weëd ummer mieë. Visjeköp hant ze in de brivvebus jeduit. Óp ing naat moalt me mit jroeëse lettere 'visjmoel' óp d'r vuurjieëvel. Doe is d'r Vermeer mar noa de poliese jejange. Vöal hat 't nit jehólpe. D'r burjemeester weëd i-jesjakeld. 't Nótst nuuks. Noa ing tsiet vingt de tsenkerij werm aa. Vanaaf vurrieje waech sjteet 't hoes werm tse koof. In d'r jemeenderoad sjtelt inne hei-uvver ing vroag. 'Wat hat d'r burjemeester hei aa jedoa?'
D'r burjemeester beugt d'r kop. 'Dat zunt van die dinger, doa krieste boechpieng va.' 'En wat jut uur doa aa doeë?'
'Iech han inne ambtenaar aajewaeze, deë ziech mit discriminatie jeet besjeftieje.'
'En woarum hat uurzelver doa noeëts jet aajedoa?'
'Doa han iech noen inne ambtenaar vuur.'
'Is de boechpieng noen uvver?'
D'r burjemeester sjwiegt. Heë zal wal inne maagpatiënt weëde.
In de Zommersjtroas vertrukt inne verhoeswaan.
't Woar inne sjleëte zommer.
2011 sep III

(laat u voorlezen!)

 
Trier

Bleer winge óp. Jister inne zommerdaag mit vöal zon. Hu jet drupe reën mar werm jenóg um oane jas tse joa. De sjtad is aod. Riech an erinnerónge oes de jroeëse tsiet va Rome. Ze vónge wasser en jouwe jrónk. Zatse an de Mosel jroeëse bouwwerke neer. Vöal lu trekke jiddes joar noa Trier um de tseechens oes de jesjiechte tse bewóngere. Pieljere raeste ing naat óp waeg noa Santiago. In d'r Dom weëd ing maes ópjedrage durch d'r bisjof. E tseugs-je viert verbij. Touriste loestere noa wat ze zient. D'r chauffeur drieënt e benke aaf. In drei sjproache weëd oeslek jejoave. Ieëtsjt in 't Duutsj, da in 't Engelsj. Wen de Hollendsje sjtim klinkt is t tsugs-je jemindlieg langs va wat besjproache weëd. Zicher wen 't jet klings is. 't 'Hoes van d'r Karl Marx is  kling, mar jroeës jenóg vuur wat heë betseechenet vuur d'r klinge man. De Hollendsje sjtim besjirieft 't hoes van d'r Marx wen ze langs inne Nightclub vare. Doa is zoeë midde óp d'r daag nuuks tse beleëve. Inne Hollender zeët teëje zieng vrauw: 'Direkt komt Marx hier naar buiten.'
Noa ing dikke haof sjtond is 't tsugs-je tseruk De rezende hant noa ing rees mit vöal dieseldamp i-oame zin óp ing tas kaffieë. Ing bronk mit maesdener, jeestlieje en d'r bisjof trukt an de terrasse verbij. D'r plai vuur d'r Dom is leëg. Óp de trappe likt inne man. Heë sjlieft ziene rausj oes. Bleer winge óp.
Mörje is werm inne daag. 't Tsugs-je kwalmt werm. D'r bisjof noa heem. D'r man in inne nuie sjlof. De Porta Niger e bis-je sjwatser. D'r Karl Marx drei sjtimme wieër wie d'r Nightclub. En Rome bliet. Euro of nit.
2011 sep II

(laat u voorlezen!)

Eppel en biere.


Vanoes 't sjloftsimmer kanne ze uvver hön eppel- en bierebeum oeskieke. Mennieje kieër hant ze dis waech doa jesjtange. 't Liesbeth en d'r Hennes. 't Is sjleët weer. E paar moal woar zoeëjaar weer-alarm. De biere en de eppel zunt rief. De kiste sjtunt veëdieg. 't Plukke kan bejinne. Ze hant floep vuur helle reën en hagel. 't Is nog ummer jód jejange. 't Sjwoar weer trók jraad an hön verbij.
Wie jiddere zamsdiegoavend drinkt d'r Hennes ziech e druupje.
'Óp ing jouw waech,' zeët e.
De flesj sjteet óp d'r kuchedusj. An duur trukt de loeët tsouw. Va wieds kan me d'r blits zieë. D'r Hennes niept an 't jleësje. 't Liesbeth kiekt durch 't kuchevinster.
'Went dat mar jód jeet,' züet 't.
Mar 't jeet nit jód. Die naat is e sjwoar ónweer. D'r hagel sjleet teëje dr roete. 't Liesbeth en d'r Hennes zitse reët óp i jen bed. Teëje d'r mörje trukt d'r sjtórm voet. Vuur 't hoes ligke hagelknöa in 't jraas. Oane tse aese junt ze eroes. Ze sjtieje óp d'r tractor. In de hek rónk de beum is e laoch. Mit sjtacheldroad en pöal hat d'r Hennes ing paots jemaad. In de tsiet dat de eppel en biere rief zunt, is die tsouw. Zoeë vuurkunt e dat de luu ónger de eppel en biere junt. Heë maat de kette los en lekt de pöal an zie. Ze lofe mit hön tswaie noa de beum. Sjwiejend kieke ze noa 't obs. Jeblutsjde biere en eppel. 't Liesbeth sjpringe de troane in de oge. D'r Hennes plukt ing bier. Inne vrujje sjpatseerjenger kunt verbij. Heë bliet sjtoa.
'D'r hagel hat al kapot jehouwe,' zeët 't Liesbeth.
'Wat sjlim,' zeët d'r man.
D'r Hennes lieët de bier zieë. Zieng heng razele.
'Al 't werk vuur nuuks.'
Zieng sjtim bieëft.
Vier hant 't al zoeë sjwoar. Weest uur wat vuur inne kilo krient?'
D'r man sjud d'r kop.
'Drissieg tsents. En doa jeet nog e dubbeltje vuur d'r plukker aaf. Doa bliet nit vöal vuur ós uvver.'
D'r Hennes wurpt de bier in 't jraas. D'r man kiekt  d'rhin.
'Zoeë is de natoer. Ze kan sjun zieë. Ze kan hel zieë.'
't Liesbeth knikt. 'Uur hat reët.' 't Waad effe. 'Vier zalle 't nieëks joar toch mar e nets mósse sjpanne.'
D'r Hennes sjnoeft ziech de naas. 'Liesbeth, da mósse vier zieë dat vier vóftsingdoezend euro bijenee krient. Zoeëvöal kost dat.'
D'r sjpatseerjenger sjtikt ing hank óp. 'Iech wunsj uuch alle sjterkte.'
Heë leuft durch. E sjtuk wieër kunt d'r tractor langs. D'r Hennes sjtópt en jieët 'm inne appel en ing bier. 'Vuur óngerweëgs.'
D'r sjpatseerjenger laacht. 'De bier aes iech miech noen óp. D'r appel nim iech mit noa heem vuur de vrauw.'
D'r Hennes sjtikt ing hank óp.´Inne sjunne daag.´
Ze junt wieër d´r Hennes en ´t Liesbeth óp d´r tractor. D´r sjpatseerjenger tse vós. I ziech zelver zeët e ´De natoer nimt, de natoer sjenkt.´
Heë biest in de bier.
2011 sep I


(laat u voorlezen!)


Sjpandóch

Tusje de beum hingt jee sjpandóch 'De scholen zijn weer begonnen'. De sjoeël is tsouw. Tswai taxi-bus-jer vare voet. E paar mamme en pappe winke. Hön kinger junt noa ing anger sjoeël. Ze weëde braad en jehold. Dat is billiejer dan de sjoeël óplosse. De eldere sjtunt nog ing tsiet bij de sjoeëlpoats. Ze vertselle ziech jet. Jenauw wie vuur de vakans. Alling is de sjoeël noen leëg. Jing kingersjtimme klinke. De vinstere jesjlaose. Tusje de tejele waast ónkroed.
Óp de bank bij de kirch zitse d'r Piet en d'r Tieën. Ze zunt al ing tsiet jepensiejoeëneerd. E leëve lang woeëne ze in 't dörp. Jeboare en ópjewase. Vol va leëvenslós. Mar 't hat ziech vöal je-enderd. Ze zoge 't al ing tsiet aakome. Jesjefter jónge ee vuur ee tsouw. Van de veraine besjteet alling nog mar de sjutserij. Moezieker sjpille in de harmonie van e anger dörp. Jenauw wie de foesballere. Hön veraine zunt bijenee jejange. De kirch is e paar joar jeleie jesjlaose. D'r koer sjwiegt. En de brónk trukt nit mieë oes. Zoeëlang wie 't jeet haode d'r Sjef en 't Berb de intsiegste wiedsjaf nog óp. An versjillende hoezer hingt al ing janse tsiet e sjild 'te koop'. Bij d'r boer bouwt me inne jroeëse sjtaal. D'r boerehof mós jroeëser en moderner weëde um rendabel tse zieë.
De sjproach is digitaal. De joarestsiete junt ónjemerkt verbij. 't Dörp ing plaatsj oane tsiet.  
D'r Piet en d'r Tieën bejieëne ziech bij de bank. Ze kalle jeer uvver vruier. Óch uvver huu. Winniejer uvver mörje.Tsiete endere ziech. 't Leëve jeet wieër. Mit troer en vräud. Ze verzörje de plantse bij 't kruuts. Doarum neume ze ziech 'de jonge van 't kruuts'. tsezame mit anger luu oes 't dörp haode ze d'r kirkhof bij. Vuur de krismes zetse ze bij de kirch d'r krissjtal óp. Rónk de vasteloavend hange ze klone an lantaarnpöal. En wen wieër jet tse doeë is, sjtaeche ze de vaan oes.
Zoeë leëft hön dörp. 't Joar rónk.  
E sjpandóch vuur alle daag.
2011 aujoes IV


(laat u voorlezen!)

E vuurbild

Nog ee moal sjteet e in de jool. Zienne jong nimt inne aaloof. D'r letste pienantie. Wie döks hant ze dat heem jedoa. Bij ziech hingerum in d'r jaad. Pienantie noa pienantie.  De koens va jód neëme. Va jód haode. D'r pap en zienne jong. D'r inne hilt óp en d'r angere sjteet an d'r bejin. D'r pap hilt d'r pienantie. Zoeëwie heë deë pienantie hool i Moskou. Manchester United won d'r Champions League. D'r jong is sjtoots óp zienne pap. Óch al jeet zienne pienantie nit dri. D'r pap is sjtoots óp zienne jong. Óch deë pienantie is ing liersjoeël.
't Sjtadion is oesverkoat. Foesballere oes alle ekke van de welt zunt kómme. Um nog ee moal óp 't veld tse sjtoa mit deë kieper. Deë naam maachet wie angere jroeëse kiepere. Zieng doater treënt mit dansende flieëtjer en huppelpes-jer d'r bal vuur d'r letste wedsjtrijd aaf. Vunnefenvóftsieg doezend supportere klatsje en zinge vuur d'r kieper deë hön zoeëvöal vräud braat. Krient inne knoa in de keël. Jenauw wie doe teëje Brazilië óp de WK in achennuuntsieg. Verlós en aafjelofe. Troane in de oge van d'r kieper. Um noeëts tse verjaese.
Tsezame lofe ze uvver 't veld. D'r kieper mit zieng vrauw, 't meëdje en d'r jong. D'r jruetste wedsjtrijd hant ze heem jewonne. De jevierlieje krankheet va zieng vrauw. Noen tseruk noa woar 't allenäu bejon. Ze woeëne werm kótbij hön famillieë. En zieng kammerade van 't aod elftal.
Vöal jeld hat d'r letste wedsjtrijd braat. Mit zieng vrauw zukt heë inne jauwe tswek. 't Sjtadion leuft heë eroes mit blomme in jen heng. Zieng kieperhäusje ligke óp d'r sjoeës van inne jong in inne rolsjtool.
In 't sjtadion hingt e sjpandóch. 'Tatous versjrómpele mit de joare, mar die bild bliet besjtoa.'
Van d'r Sar. Lank va jesjtalte, jroeës va perzoeën.
Edwin. Ainfach blaeve. E vuurbild.

2011 aujoes III


(laat u voorlezen!)

Engeland

Mit ópjetrókke kneie zitst d'r Ralf óp de bank. Óp d'r tellevies ziet heë jewald i Engeland. Hoezer i brank, jlaassjerve, jesjefter leëgjeklauwd, blód. Luu mit loemele vuur 't jezich. Bievakmutsje. Knuppele. Houwe, treëne. Keëke, troane.
Inne thriller in 't land van de krimi's. Nit jesjpield, mar wirkliegheet. Poliese hant 't noakiekke. D'r daag jeet verlore i sjwaam va ing noabrennende naat. Kammeraats drieëne. Ónger de sjong van de reportere kraacht sjrot ópjewórpe durch d'r zelfkank van 't leëve. Jee oeszich óp e besser leëve. Ónwil. Jenós va molestere. Uvverjelieëverd an verlós. Jebukt ónger 't ónreët in de welt.
'Wat bin iech vroeë, dat iech doa nit woeën,' zeët d'r Ralf.
De mam zetst ziech neëver hem.
'Doa mósse vier foesballe. Wen dat mar durchjeet.'
In 't nuits weëd de anoeng van de mam woarheet. D'r wedsjtrijd weë aafje-last. De poliese zunt nuedieg bij de krawalle.
D'r pap wirkt vure in d'r jaad. D'r man van de uvverzieë kunt óch an duur.
'Wat maache de Hollender da dis waech,' rufte uvver de sjtroas.
D'r pap kunt reët.
'Ze kanne nommer ee van de welt weëde.'
'Nommer ee van de welt. Dat weëd noeëts jet mit dön. Doa is ummer jet.'
D'r pap bukt ziech. Heë jeet wieër mit d'r jaad. D'r Ralf kunt eroes.
'Pap, d'r interland jeet nit durch.'
D'r pap kiekt d'r Ralf aa. Heë wilt hem trueste. D'r man van de uvverzie hat 't jehoeëd. Heë hat inne jrielaach in 't jezich.
'Zieste, die weëde noeëts nommer ee.'
D'r pap pakt d'r Ralf bij de hank.
'Da weëde vier 't nieëks joar nommer ee. Losse vier noen mar de oranje kuchs-jer va woensdieg aese.'
Tsezame junt ze eri.
Laach en troan huet noen eemoal bij oranje.
Nit inne jrielaach.
2011 aujoes II


(laat u voorlezen!)


Banke

't Is e jroeës fes. D'r nuie plai is intlieg veëdieg. Vane weëde oes-jesjtaoche.  D'r burjemeester en de harmonie zunt d'rbij. Óp de balkons van de appartemente  róngs-erum d'r plai sjtunt lü. Ze woeëne vanaaf kóts doa. 't Zunt allenäu seniore. An de zie van d'r plai sjteet e bild van e sjpieëlend kink. Hei en doa is inne prullebak neerjezatsd, mit d'r neëver ing bank. Blómbek jaeve de jrauw sjting kluur. Uvverdaag sjpieële kinger óp d'r plai. Óp de banke zitse jemindlieg lü oes de appartemente. Zoeë hat jidderinne zieng sjpas.
Mar 't oavends kóme jroeësere jonge en meëdjer. Óp scootere en mit autoots. Aovend noa aovend. Ummer mieë. Ze zitse óp de banke. D'r sjandaal weëd jroeëser. 't Bild is zoeëjaar umjevare. Prullebek i brank jesjtaoche. De balkons zunt leëg. De lü zitse binne. Bis de poliese ziech d'rmit bemuie.
Ing tsiet jeet 't jód. Mar da vingt 't werm aa. De jemeende hat de  banke voetjehold. Dat hulpt óch nit. Inne nuie plaan weëd bedaad. E sjtuk wieër van d'r plai, in e veld hat me ing hut jebouwd. Doa kanne de jong luu ziech treffe. Mit jroeëse wiese lettere hant ze 'YES' óp de hut jemoald.
't Bild van d'r plai sjteet noen óp inne zokkel. De prullebek zunt nuits aajesjtraeche. Alling de banke. Die sjtunt bij de hut. Jezieënd mit friete-tute, pizza-doeëze, flesje-jlaas. Doa is de boerg van d'r ridder 'YES'. Uvverdaag kanste mit rouw uvver d'r veldwaeg sjpatsere. Fietsere mósse evver tsol betsale. Hónged meter fiets drage uvver de jlaas-sjerve.
Óp d'r plai is de rouw tseruk. An de ieëre-rungde va scootere 't oavends rónk d'r plai zunt ze noen wal jewend.

 2011 aujoes I


(laat u voorlezen!)

Zieëne

Inne zóndieg. Inne herfstieje zóndieg an d'r sjloes van d'r joelie. D'r fiets bliet in d'r sjtal. D'r Dré zitst óp d'r kautsj. Heë kiekt eroes. D'r thermometer wiest tswelf jraad. 't Reënt. Weer um binne tse blieve. Um mit de jedanke tse sjpieële. Tse vertselle en tse loestere. Dat deed heë jeer. Als klinge jong zoos heë bij zieng mam óp d'r sjoeës. Ze vertsald jesjiechtens oes heur kingertsiet. Zieng mam woeënet doe in e kling huus-je aafjeleëje bij ing möle. Um urjens hin tse joa, sjoeël, kirch, jesjefter, moeëte ze durch inne busj. Ze jónge noeëts alling. Dat woare ze zoeë jewend. Vuur de zicherheet hauwe ze heem sjleëg vuur de vinstere en sjauwe óp de dikke hootsere dure. De jroeës-eldere woeënete bij hön i. Wen 't oavends d'r hónk aasjloog, maachet d'r opa oavenóp de vinster óp. 't Ieëtsjte sjtooch heë zie jeweer eroes. Da koam zienne kop. Zieng sjtim klónk durch d'r duuster: 'Weë is doa?'
Wie d'r opa doeëd woar, hat heure pap 't jeweer oeseree jehold.
'Jing reë um tse sjisse, jing reë um tse doeëde,' zaat heë.
De sjtukker wörp heë voet.
D'r Dré hat doa döks aa mósse dinke. Heë moeët zoeëjaar laache wen heë zaat: 'Doa sjuust miech jet tse binne.'
Mar e paar waeche jeleie nit. E jeweer i Noorwegen. Doe sjoos 't bij d'r Dré durch d'r kop. 'Reë um tse sjisse, reë um tse doeëde.'
'Wie kunt zoe-inne doabij,' vroagt me ziech aaf.
'Weë haas zieënt, zal doeë aoste,' sjtong in de tsiedónk.
An duur reënt 't nit mieë. D'r Dré deed ziech d'r jas aa. Heë jeet e sjtuk sjpatsere. Um oes tse winge. Óp anger jedanke tse kómme. 't Woad sjisse wil heë nit mieë hure. Kwiet weëde. Heë leuft langs e blommeveld. D'r boer hat dat i-jezieënd. Druup hange an de bleer.
'Weë leëve zieënt, zal blomme aoste.'
D'r Dré laacht. Dat vilt hem i.

aoste: oogsten2011 joelie V


(laat u voorlezen!)

D'r renner.

Sjpektakel. Sjandaal. Sjleëg. Sjraie. Autoots toete. Broeze.
Supportere keëke. Klatsje. Vräue ziech. Luu sjneure. Sjpringe uvver d'r waech. Haof en janse jekke.
Rennere kroefe berje eróp. Zoese eraaf. Rennere sjwese, laache, kriesje. Rennere valle, lìgke, sjtunt óp. Rennere blieve ligke, blód, pieng.
Fotograve kniepse. Kammeraats lofe. Reportere moele. Tsiedónke jevöld.
Daag noa daag. Drei waeche lang. D'r jroeëse toer. D'r dans va merke. 't Fes va jeld. Inne polonaise va rennere noa d'r huekste trit in d'r weltzaal van d'r sjport. Plaasj vuur intsieje. De verlizzere zunt mit vöal. Ze junt durch de hingerduur. Ing jroeëse duur.
Luu kieke noa d'r tellevies. Loestere an d'r radio. Miljoeëne luu zient en hure d'r renner. Heë is jevalle óp d'r weëg. Jevalle in 't klassement. Entäusjoeng is jroeës. Kriet inne mikrofoon ónger de naas. Heë sjlist de oge.
Um noa tse dinke. Vuur 't jevoar. Wie heë vool.
De oge sjlisse. Da dong heë óch vruier óppen sjoeël. Wen 'm jet jevroagd woeët. Da vólt heë ziech zicher. Jans bij ziechzelver.
Sjloos de oge wie zienne pap vool en sjtórf. Zoeë is heë kót bij hem. Óch noen wie heë verlore hat. Zoeë is heë nit verlore. Óch nit wen ze hem losse valle.
An duur, óppen sjtroas vieët e junke kaihel jeboage óp d'r fiets. De oge wied óp. Mit óp d'r kop e kepje. Óp de klep sjeet d'r naam van d'r renner.
D'r renner deë de oge sjlist vuur zieng zicherheet.
2011 joelie IV


(laat u voorlezen!)

Kap

't Sjteet in de tsiedónk. D'r koeër hüet óp tse besjtoa. 't Hong allang in loeët. E paar joar jeleie is de kirch aafjebraoche. D'r koeër zong nog wal hei en doa, mar 't woar nit mieë wie vruier. De kirch in 't eje dörp woeët jemist. Doabij woeëte de mitjlieder auwer. Vole aaf durch krankhete of zoeëjaar sjterve. Noa al die joare blieve tse winnieg zengere uvver.
't Dörp weëd sjtiller. De klokke sjwieje. 't Letste jesjef is vurrieje waech tsouw jejange. De kinger junt mit de bus noa de sjoeël in de sjtad. Wat nog bliet vuur 't dörp zunt hoezer en autoots. Vöal autoots. Sjtroase vol.
Joare jeleie vong 't al aa. Jong lü trókke voet. Noa de jroeëse sjteë. Doa is werk. Doa is jet los. Wat hinger bliet verjriest. Evver de erinneróng an vruier weëd sjterker. Óch bij de lü die voettrókke. Inne va dön is óp 't iedee kómme um ziech nog ins tse treffe.
Va wieë en zieë zunt ze kómme. Ze treffe ziech óp d'r krichplai in de intsiegste wieëtsjaf van 't dörp. Ieëtsjt maache ze inne rónkjank durch 't dörp. Inne va hön hat nog de kappe kanne oeshoale van 't trommelkorps va vruier. Jenóg vuur jidderinne ing. In d'r bejin vinge ze 't komiesj. Mar wie langer dat ze lofe en zient wie winnieg nog uvver is va vruier, wie jeveuliejer 't weëd. De kap hat vöal verwaard. Verwermt de erinnerónge in d'r kop.
Ze zunt nog lang bijenee blaeve. Ze hant fotoots en filme bekaeke. Noa jejsiechtens jeloesterd en vertseld. Wen ze noa heem junt hant ze de kap nog óp. Sjtimme van adieë klinke durch de naat. ´t Nieëks joar treffe ze ziech werm. Alling de wieët- sjaf. Of die nog óp is?  Da treffe ze ziech wal urjens angesj.
Woa dan óch. Wat maat ´t oes.
Wen ze de kap mar óp hant.
2011 joelie III


(laat u voorlezen!)

Rivier

't Wasser sjtreumt. Jebore oes ing bron. Kloar. Vol va leëvenskraf. Voor vuur jans jet miensjedaag. Ing rivier óp weëg noa d'r deepste pónk. Sjlingert ziech. Ing ieëwieg-heet. Sjliest dale. E wasserbed tusje huevele.
Bote drieve mit. Legke aa. Luu sjtieje in en oes. Sjteë en dörper jeplekd teëje hellinge. Hoezer mit oes-jesjneie jieëvele. 't Trukt touriste. Busse, autoots, motore, fietsere. Campings voljebouwd. Pensions en hotels hant nog mar e inkel tsimmer vrij. Terrasse jevöld. Duzje mit jlazer wien. Jroeëse sjnietsele weëde ópjedeend. In de wienberje sjpilt ing kapel.
De zon jeet ónger. D'r sjatte van de huvele vilt uvver 't dal. De ieëtsjte lampe junt aa. Ing boot viert verbij. An d'r mast hingt e jroeës sjild. 'Heute Tanz' sjteet dróp. De parkeerplaatsje weëde lanksaam leëg. De hoezer junt óp in d'r duuster. Hinger de vintsere sjiengt lit. Ing adventskaat in d'r zommer. Teëje die tsiet zalle ze werm tseruk kómme, de touriste. De foldere vuur d'r krismaat ligke al veëdieg. Vrujjer duuster, langer lampelit.
En 't wasser. Dat is da wiedvoet. Urjens óp zieë. Verdampt.  
Um werm langs tse sjtreume.

 2011 joelie II


(laat u voorlezen!)

Tswantsiegdoezend

Tswantsiegdoezend fietsere óp inne zamsdieg. In alle herjodsvrugde vange de ieëtsjte aa. Ze kómme oes alle jeëjende. 't Reënt. Ieëtsj e paar drupe. Mar almieëlieg jeet 't heller reëne. Hei en doa ónger inne boom sjtunt rennere. Ze dunt ziech 't reënjes-je aa. En da wieër. Sjwiejend, moelend. Aaf en stouw inne brul. Inne Hollender vlókt. Heë ruft tsieg moal: 'Zeikweer'.
Ónger ing poats van inne boerehof weëd inne bank jeplekt. Sjtartnommere ónger d'r zaal winge in d'r wink. Sjtampend óp de pedale bergóp. Mit de naas óp 't sjtuur bergaaf. Jenauw wie hön jroeëse idole. Jesjpanne köp. Jinne laach kan d'rva. Rennere vuur ziech alling. In alle rouw. Janse pelotons. 't Wasser sjprietst umhoeëg. Klattere langs de bee. Hingeróp de bóks ing sjtrief pratsj.
Inne Duutsj viert inne lange berg eróp. Lanksaam kunt inne Belsj kótterbij. Sjouwer a sjouwer vare ze wieër. Ze vertselle ziech jet. Hant sjpas in d'r reën. Óp kruutspónkte sjtunt luu i jekluurde weste. Ze rejele 't verkier. Inne inkele polies óp d'r motor viert langs. Wandelkluup lofe reëts en links langs d'r waeg. Motorvarere hant huu oes-jezoeëd um tse toere. Ze zunt mit vöal.
Óp inne sjmale sjtiele berg kómme de mieëtste mit muite eróp. Ze sjlingere va reëts noa links. Versjillende sjtieje aaf en junt tse vós wieër. Zoeng vóftsieg trimmere sjneure d'r berg eróp. Jraad uvver deë weëg. Van de anger zie kómme autoots mit touriste. 't Weëd jevlókt. Fotografe maache fotoots. Langs de kank sjtunt luu ónger sjirme. Ze róffe, winke, laache. Ing vrauw en inne man drinke e jlaas wien. Doa kunt inne fiester óp inne jeweune toerfiets. An 't jepeksjteulsje hingt ing fietstaesj. Heë kriet 't mieëtste applaus. D'r man winkt tseruk en laacht. In 't verbij-joa kriet heë e sjtuk Franse kieës. 'Tour de France', ruft heë en viert laachend wieër.
Óp de kruutsoeng sjleet heë inne angere waeg i wie de res. Heë zukt de rouw. De sjpas van de natoer. I weer en wink.
Mörje werm en da jans rui-ieg.

 

 

 

2011 joelie I


(laat u voorlezen!)


Jlaze huus-je

Sjuuns teëjenuvver e kapelsje likt d´r boerehof van d´r Doveren. ´t Woeënhoes is teëje de sjuur jebouwd. Doa-i hat d´r Doveren mit zieng famillieë jewoeënd. Noen is d´r boerehof va zienne zoon.  E sjtuk van de sjtuur is umjebouwd. Doa-i woeënt d'r Doveren noen. Jenisse van d´r auwe daag zoeë wie me zeët. Zieng vrauw is al jet joare doeëd. In de wei neëver ´t hoes sjteet e jlaze huus-je. Doa-i sjteet de verzamloeng van d´r Doveren. Kaboutere in alle tsoate en moase. Leëvens-jroeëse bilder van inne knien, e sjoaf, ing jeet, inne herdershónk. Mit de vasteloavend hange sjlingere dri mit inne kloon. En rónk de krisdaag zetst heë inne krisboom óp mit brennende lempjer.
Langs de moer van de sjuur sjteet ing bank. Doa zitst heë döks óp. Zoeë kan heë zie jlazehuus-je zieë. En ziech jet vertselle mit de lu die verbij sjpatsere.
Dizze winkter sjteet d´r krisboom evver lang. Mit de vasteloavend nog. En jing sjlingere hange óp. Óch d´r kloon is dis joar nit tse zieë. ´t Benks-je bliet leëg.
In ´t vrugjoar weëd ´t huus-je oes-jeruumd. En vuur d´r zommer is óch dat aafjebraoche. De wei is noen alling nog mar wei.
De sjpatseerjengere lofe verbij. Mar toch blieve ze sjtoa. Oane jesjprieëch. De bank is voet. Bij de duur van ´t hoes in de sjuur sjteet d´r herdershónk. Heë waad óp zienne baas. Bis de verf aafbladdert. D´r jieps welt.
Trui i weer en wink.

 

 

2011 joenie IV


(laat u voorlezen!)

Midzommer

Ze junt óp rees. In alle Herjódsvrugde. De tswai vrundinne. 't Saskia en 't Annette. Ing lang rees. Ieëtsjt mit d'r tsóg. Da de boot. Doanoa werm d'r tsóg. Ing rees va kloar en duuster. Zoeë lang bis ´t alling kloar is. D´r duuster ópjesjloekt. D´r tsóg viert durch e landsjaf va buzje vol va dennebeum, sjpeielende mere en dansende mugke. Noa ´t norde. ´t Hoeëje norde. Nordkaap.

Jraad óp tsiet kómme ze aa. De zon óp zienne huekste pónk. De naat ´t kloarst. Ze zunt mit vöal. Oes alle meuglieje leng. Va jónk bis aod. Ze laache. Sjtare. Fluustere. Zinge. Danse. Umerme. Puutsje. Wien. Joa flesje junt óp. Jlaze klinke.

´t Saskia en ´t Annette lofe ´t letste sjtuk uvver de rotse. Ze zetse ziech teëje de rukzek óppen eëd. De naat is daag. Doavuur hant ze jereesd um dat mit tse maache. De zon tse zieë die noeëts ónger jeet. Inne jong sjpilt jietaar. Heë zingt mit e Scandinaviesj aksent. 'Never ending day'. De tswai meëdjer legke ziech óngeree inne erm uvver de sjouwer.

Ing naat wied va heem. De zon zoeë kótbij.

2011 joenie III


(laat u voorlezen!)

Blits

Miere kroefe uvver de sjting van 't terras. Óp de moer zitse vuurwantse. Ze zitse anee vas. Ing sjlak kruuft voet in d'r sjatte. Ing tsiedónk ritselt in d'r wink. De zamsdiegoes-jaaf is ekstra dik en intressant. Jenóg tse leëze vuur d'r zóndieg. De zon is nog nit hees. 't Is vrug en ruiieg. D'r tillefóng jeet.
'Mit d'r Tsiem. Ao, bis doe 't?'
E lang jesjprieëch. De tsiedónk likt óp d'r sjoeës van d'r Tsiem. Heë zitst jemuutlieg in inne klapsjtool. Lankoes in de zon. De ieëtsjte wólke drieve kótterbij. Lanksaam trukt de loeët tsouw. Sjwalbere vleie neer. Ze vange ónjetsiever. 't Weëd sjweserieg werm. D'r Tsiem leëst werm. D'r tillefóng likt vuur hem óp d'r dusj. Va wieds huetste al jet van ónweer. Meëlens fleute in d'r berkeboom hinge in d'r jaad. De zóndiegs- rouw endert ziech. Ing sjtilte vuur d'r sjtórm. Nog nit voetlofe mar wade bis de ieëtsjte drupe valle. Zoeëlang wie meuglieg wade. De mam van d'r Tsiem hauw 'm vruier allang eri jejaagd. Bij d'r ietsjte dondersjlaag zate de kinger jemindlieg: 'Doa vilt d'r Herjod oes 't bed.'
De mam sjloog ziech e kruuts. Dat dong ze bij jiddere blits.
't Weëd al duuster. D'r ieëtsjte blits. Mar nog ummer wied voet.
D'r Herjod likt nog i jen bed. En dat óp zóndieg. 't Is toch zienne daag.
Misjien jraad doarum.

2011 joenie II


(laat u voorlezen!)


Koofzóndieg.

Inne zonnieje zóndieg mit zommertemperatoer. De jesjefter zunt hü nit jesjlaose. De dure sjtunt sjpanne wied óp. Aaf en tsouw leuft inne eri of eroes. De sjtad hat jet va zóndieg. Of tse winnieg zóndieg. Jraad tse vöal durch-de-waech. Of jraad inne troaje zóndieg wie angesj. Mit inne sjloffe middieg.
Jans jet jesjefter hant plakate óp de roete. Vuur ummer tsouw. D'r kale beton is naks. Tute kleëve an de sjting. Prullebek bij de frieteboede zunt uvvervol. D'r wink bloast ónrouw durch de sjtroase.
In 't jesjef mit de billieje waesjmasjienger lofe jet mieë lü rónk. Mar mieë wie ing kassa broecht nit óp tse joa. 't Meëdje hat bis noen tsouw inne waesjmasjieng, inne sjpeulmasjieng en e notebook aajesjlage. In 't jesjef d'rneëver kunt inne man mit ing doeës ónger d'r erm eroes. Doa zunt de ventilatore billiejer wie in 't jesjef van de waesjmasjienger. D'r man leuft noa e terras óp inne jroeëse plai. Heë kan nog jraad e dus-je mit tswai sjteul vinge. Inne sjtool vuur ziech en inne vuur de does. De lü aese en drinke. Jraad wie inne jeweune zóndieg. Ónger de parasols trukt 't. De doeës mit d'r ventilator kan tsouw blieve. Óch de nieëkste daag. 't Weëd keuler.
Jeweun daag durch de waech. Oane zondaag.

 2011 joenie I


(laat u voorlezen!)

Bob Dylan

De kinger in de klas brullete van d'r laach. D'r meester hauw d'r Sjarel óp e benks-je vuur 't bord neerjezatsd. Óp 't bord hauw heë jesraeve: inne hampeleman. D'r Sjarel woeët durch de kinger vöal jetsenkt. Doarum hauwe die noen jraad sjpas. D'r Albeët en d'r Sjeng zose óp de ieëtsjte bank. Ze jrieëmelete jet. Ejentlieg wole ze nit laache. Ze jónge wal ins bij d'r Sjarel sjpieële. Bij dem heem hauwe ze ing wieëtsjaf. Doa kroge ze jemindlieg e jlaas limenaad. D'r meester hauw d'r Sjarel jesjtroafd. In 't sjrif van hem woare vlekke. D'r meester wool 'm dat aafliere. Mar 't razele in de heng van d'r Sjarel woeët alling mar jroeëser.

An de moer van de klas hong e sjilderij mit d'r Jezus. Heë laachet vrundlieg. Boave ziech óp ing wólk zoos d'r Herjod. Inne auwe man mit inne lange baat. Deë kieket eënsj. D'r meester wiezet noa 't sjilderij.

'Pas mar óp Sjarel. Angesj kunste in de hel.'

D'r Herjod en d'r Jezus. D'r inne joof sjtroaf. D'r angere woar vrundlieg. Tsezame woeënete ze in de kirch. Bauw jiddere daag jónge de kinger doahin um tse beëne. D'r meester zoos d'rbij. Jraad d'r Herjod.

Noa de sjoeëltsiet jónge ze nit mieë jiddere daag noa jen kirch. Ejentlieg ummer winniejer. Vuur d'r Albeët en d'r Sjeng woar de kirch tse vöal Herjod en tse winnieg Jezus. Bis ze tsezame noa e konzeët van d'r Bob Dylan jónge. Ze sjtónge vuuraa. Mit d'r mónk óp. 'The answer is blowing in the wind.' E jeveul van d'r Jezus oane Herjod, oane meester. Mit inne laachende Sjarel.

D'r Bob Dylan. D'r paus neumet hem ing kroa. Vuur d'r Albeët en d'r Sjeng is heë ing doef va vrid.

'The times They Are a changing'. D'r Albeët is manager woeëde. Ieëtsjt in d'r zevepolver. Doe in de jezónkheets-zörg. En noen in 't óngerwies. Heë hat gesaneerd en vuural vöal jeld verdeend. Woamit en woavuur is nit zoeë wiechtieg vuur hem.

D'r Albeët heesjt noen Albert. Albert Helder sjteet óp de duur va zie jroeës hoes. D'r Bob Dylan neumt heë Bobbie. En vingt hem 'geinig'.

D'r Sjeng is de welt i-jetrókke. Heë sjrieft lidjer. Doamit verdeent heë zie broeëd. Pas jeleie woeët d'r Bob Dylan zivvetsieg joar. D'r Sjeng sjpatseret deë daag inne berg eróp. Boave dróp zong heë: 'Lang zal heë leëve, ja lang.'

2011mai IV


(laat u voorlezen!)


Sjpoor

't Wingt jet. Inne werme wink. De hits kringelt ziech umhoeëg. Inne fatamorgana uvver 't sjpoor. Welt wasser oane naas tse zieë. 't Sjtation is verlosse. Vinster jebraoche. Dure sjeef in de sjarnere. Piepe häusj.
D'r Kalle zitst in inne sjokkelsjtool. Duit ziech mit inne vós aaf. Hin en heer in d'r züet van de middieglóf. Decor van inne western. Heë woar d'r letste deë óp 't sjtation wirket. Verkoat keëtjer en loos tsug aafvare. De fleut van d'r letste tsóg sjalt nit mieë.
D'r Kalle wiegt ziech i sjlof. 't Naamsjild hingt mit tswai ketsjer an 't daach van 't perron.  De breër kraache. Tusje de jelaizer wase sjtrüch.
Langs de sjinne klinke sjritte. E zinnebild danst uvver 't sjpoor. Paarse sjtivele óp bielze. Ónger inne sjirm. Sjoets teëje wat-s te hingerlieëts. Noa 't nieëkste sjtation. Zelver tsóg zieë. De sjinne wieche ziech. In ing wólk va sjtoom vervluut 't zinnebild.
D'r Kalle sjlieëft. Sjtiegt in inne dreum.
Jouw rees.


2011maiIII


(laat u voorlezen!)

E kis-je

'Wie mótste doa mit um joa,' dinkt 't Marleen. Inne renner viert inne berg eraaf. Mit kraf in de bee. Floep in d'r kop. Noa d'r zichere finish. Hofnoeng va jewinne. Daag  noa daag. En da inne sjlaag. In inne flits jeet 't leëve verbij. 't Is zoeë wied. D'r finish jetrókke óp inne berg in e blódsjpoor. Zieng vrauw is in umsjteng. Zie kink zal heë noeëts zieë.
'Wat mótste doava vinge,' vroagt 't Marleen ziech aaf. Inne terrorist sjisse ze d'r kop i sjtukker. Ónger de oge va zie kink.
't Marleen jeet eróp noa d'r zölder. In zieng kingertsiet woar doa e kling vinster. Zienne pap hauw ing kis drónger jezatsd. Óp de tsieëne sjtong 't Marleen dróp.'t Kank wied kieke. Uvverdaag noa de horizon. 't Oavends noa de sjtere. 't Vong 't sjpannend. I jedanke ing rees maache. Mit 't jeveul doa óch aa tse kómme.
Noen is 't e jroeës vinster. D'r zölder umjebouwd in e tsimmer. Doa sjteet inne sjterekieker. Het kan wied kieke. De kratere van d'r mond zunt duudlieg tse zieë. 't Is jraad of het druvverhin leuft. Mit 't jeveul van 't kis-je oes de kingertsiet. D'r mond zoeë kótbij. De eëd hinger ziech jelosse. Jroeës jenóg um ze nog tse zieë. De eëd mit vräud en leed. Of wat da óch.  
'Zoeë kanste d'rmit umjoa,' zeët 't Marleen.''t Leëve ing plaatsj jeëve.'
E kis-je ónger de vus.
2011maiII


(laat u voorlezen!)


Ummer jónk

't Is druk óppen sjtroas. Inne vrije daag midde in de waech deed 't ummer jód. Doabij nog sjun weer. 't Annelies sjpatseert langs de jesjefter. 't Wirkt in 't sjpetaal en die hant hu zónsdiegdeens. 't Is Bevrijdingsdaag. Doarum broecht 't Annelies nit tse wirke. Binnekóts is zienne pap jöarieg. Het hat noen alle tsiet um jet vuur hem tse jelde. In de tsiedónk sjtong jet van e nui bóch. 't Jeet uvver ummer jónk blieve. De ieëwieje joegend. D'r sjriever hat ziech bedaad dat d'r miensj zelver in sjtaat is zieë leëve tse verlenge. Jenauw wie ing mam de kraf kan han inne auto óp tse heëve um zie kink tse sjutse. Zoeë hat d'r miensj krefde in ziech die heë ejentlieg nit allenäu kent.
Vuurdat 't Annelies d'r waeg uvver wil sjtaeche um noa 't bucherjejsef tse joa, bliet 't sjtoa. Óp d'r rank van d'r sjtoeprank. Inne pap mit e kink óp d'r erm leuft langs. 't Kink duit ziech teëje hem aa. Inne sjterke pap vuur 't kink. Zoeë is d'r pap vuur 't Annelies óch blaeve. Ing erinneróng die bij 'm bliet. Ing kraf die ummer woar en ummer is. Het drieënt ziech um en jeet noa 't blommejesjef. 't Jeld e beumpje mit wiese blomme. E keëtje hingt 't draa. 'Papa zoeë sjterk wie inne boom.'  
't Annelies jeet mit d'r pot ónger d'r erm eroes. D'r man van 't jesjef jrust 'm vrundlieg. Heë is nit vöal jonger wie zienne pap. 'Inne sjunne verjoardieg,' zeët e. Mit ing hank sjtriecht heë ziech durch de hoare. Zoeë tse zieë zunt ze jeverfd. 't Annelies jriemelt ins.
'Sjterk,' fluustert 't.
2011maiI


(laat u voorlezen!)


Friete

In e jroeës park sjtunt rèste oes d'r krig. Tanks, kanonne, vliejer. Vöal lü lofe rónk. 't Is sjun weer.
'Opa,' ruft e junke, 'kanste doamit sjisse?'
'Noen nit nit mieë Diëgo. Vruier waal.'
'Wat sjiek opa. Paaf, paaf.'
'Sjtil, noen,' zeët de oma. 'Maach nit zoenne krach.'
''t Is toch krig, oma.'
'Krig is nit sjun, jong.'
D'r Diëgo sjneurt noa inne vliejer. Mit d'r mónk óp kiekt heë d'rhin.
'Iech wil óch piloot weëde.'
D'r opa en de oma lofe  durch. Ze sjwieje. Midde in 't park sjteet ing hal. Mit bilder va tsoldate. Doeëd en verwond. Lü, majer van angs en honger hinger sjtacheldroad.
'Wat is dat opa,' vroagt d'r Diëgo.
'Dat is krig jong.'
An d'r oes‑jank van de hal is ing kapel. Middedri sjteet e bild van inne doeëde tsoldaat. D'rvuur brent ing vlam. 't Is sjtil. D'r Diëgo kiekt noa de vlam. Jet jong keëls kómme eri. 't Zunt tsoldate.
'D'r barbecue is aa,' ruft inne van hön.
'Joa,' zeët inne angere, 'e patatje oorlog.'
D'r opa sjud mit d'r kop. Heë zeët nüks.
'Krig is nit sjun, wa opa,' flüstert d'r Diëgo.
De oma sjtriecht hem uvver d'r kop.
'Weëd mar nit tsoldaat jong.'
'Nè, oma. Iech dink foesballer.'
Doavuur mósse ze laache.
Bij d'r oesjank jelde ze ziech ing tuut friete. Vuur óp de voes.
'Krig is nit sjun,' zeët d'r Diëgo nog ins.
'Dat is zoeë, jong. Mit of oane mayonaise,' laacht d'r opa.
De tsoldate junt óch eroes.
D'r Diëgo hat alling oog vuur de friete. 'Friete zunt sjun.'
2011aprilV


(laat u voorlezen!)


Zonnewólke

D'r april is wermer wie angesj. Mit vöal daag zon. Jinne reën. Ing jeël wólk drieft uvver 't land. Sjtub vuur nui leëve daalt neer. Óp roete, autoots, sjtüp, sjtroase, jadens. Lü niste. Hant d'r sjnóp.
'Küem mar reën,' weëd jekümd. En d'r reën kunt. De welt ring jesjpeuld. De lü van de roete, autoots, sjtüp, sjtroase, jadens zunt vroeë. D'r jeële sjtub zörgt vuur nuie zoam. Waast in d'r nase drek.
D'r reën trukt voet. Jraad óp tsiet. Ing oranjewólk trukt uvver 't land. Kinger vroeë. Tsere hön fietse. De harmonie leuft durch de sjtroase. Bringt de jedekoreerde e sjtendsje. Die zunt vroeë mit hön lintje.
In 't bejaardehoes zitse ze hinger de vinster. Me eest sjtuksjer kóch oranje jekluurd. 't Sjmaacht hön jód. Ze zunt vroeë mit jedanke an vruier tsiete.
Hei en doa hange vane an de hoezer. Ze danse in d'r wink. De zon sjiengt. Inne daag um vroeë tse zieë. Zoeëlang 't wólke jeëve. Mit sjtub, mit reën, mit wink, mit fes.
't Aovends, de zon is jraad ónger. E knallend vuurwerk. Inne pónk hinger d'r daag.  Inne daag mit zon en wólke. Zonnewólke.
Jidderinne vroeë.
Zoeëlang 't wólke jeëve.
2011aprilIV


(laat u voorlezen!)

Dis wèch.

Óp ing krütsóng va veldweëg sjteet ónger inne wieëjeboom e krüts. 't Hoots is verweerd durch zon en reën. Boere hant 't oeëts doa neerjezatsd um hön velder tse besjutse teëje mis-jeluk. 'Herjod vier danke üch, dat vier 't land darve bewirke' sjteet óp e sjild d'rboave. D'r körper van d'r Kristes is beraost. Jinne bekummert ziech nog um 't krüts. D'r Allewies maat jiddere daag de rungde mit d'r hónk langs 't krüts. Heë wees nit besser, dan dat 't krüts zoeë oes ziet. 't Intresseert hem nit zoeëvöal.

'Jeluk is jeluk. Pech is pech. Doa hulpt jee krüts,' zeët e dökser.
Alling wen zienne hónk inne poeët óphuft teëje 't krüts, jrieft e i. Dat jeet 'm tse wied. Dis wèch bliet heë jet langer bij 't krüts sjtoa. D'r hónk leuft inne veldwèg eri en kunt tseruk. Dat deed heë e paar moal, vuurdat d'r Alllewies wieër leuft. Heë bringt d'r hónk noa heem. En kunt da tseruk mit pöt verf en pienzele in ing tsiedónk jedrieënd. 't Hoots kriet ing blauw kluur en d'r körper zilver. Went e veëdieg is, deet heë de pienzele en de pöt verf werm in de tsiedónk. D'r Allewies leuft noa heem. De zon sjiengt. An d'r horizon kunt ing sjwatse aprilsjoel. D'r Allewies drieënt ziech nog ins um.

't Krüts himmelsblauw sjoelt ónger inne fris-jreune wieëjeboom. D'r Kristeskörper tseechent ziech aaf.
Heem wurpt heë de tsiedónk in d'r dreksbak. 'Dood in winkelcentrum,' kan me jraad nog leëze.
E krüts, dis wèch.

2011aprilIII


(laat u voorlezen!)

Palmzóndieg

Óppen sjoeël tseert 't Deborah inne Palmpoasje-kül. 't Hat va heem inne kül mitjenoame. De mam hat kling lets-jer dróp vas-jemaad. Tsezame mit de anger kinger weëde  palmteks-jer, jekluurd papier en aier draa jehange. Boave dróp sjtèche ze inne haan. Jebakke va broeëd. Inne bekker oes de noabersjaf hat die jet billiejer wie angesj jebakke vuur de kinger.
Zamsdiegmiddieg junt ze in d'r noamiddieg noa de kirch. In de mès zeënt d'r pastoer de Palmpoasje-külle. Da sjpatsere de kinger durch de noabersjaf um de kranke tse bezukke. Ze sjenke hön inne Palmpoasje-kül um jet vräud tse bringe in hön krank leëve.
D'r pap en de mam van 't Deborah lofe mit jet jroeëse lü óch durch de sjtroase. Ze drage palmteks-jer. Jreun va nui leëve en hofnoeng. Óp e sjild hant ze inne reënboog jemoald. D'r boave sjteet jesjrève. 'Vier weële vuur 't leëve. Jing kern-enerzjie'.
In de heng drage ze aier. Nit um tse werpe. Noa d´r politiek. Mar um oes tse dele.
Ieëwieg leëve tse sjenke.
2011aprilII


(laat u voorlezen!)


JC

D'r Ralf hauw 't óp d'r tellevies jezieë. Inne foesballer kank e ai zoeëmar oes de loeët ópvange mit d'r vós. 't Woar nit kapot. Dat liechet hem wal jet mit de oeëstere vuur de duur. Da woare toch aier jenóg um tse ube. Mar de mam vong 't toch besser um dat ieëtsj mit e belsje tse doeë.
En doa sjteet heë da midde óp d'r jraasplai. Heë wurpt e belsje in de loeët. Hilt d'r vós jesjtrekt. 't Belsje kunt eraaf. 't Sjpringt voet. Bukke, óprafe, werm in de loeët. Tsieg moal hingeree.
D'r pap zitst hinger d'r dusj in 't tsimmer. De tsiedónk vuur ziech. Aaf en tsouw kiekt heë eroes noa d'r Ralf. Bekiekt ziech de kweëlerij van d'r Ralf mit e belsje. De vräud van e foesballend kink.
Jraad an duur hoeët heë d'r man van de uvverzie. Heë kallet mit zienne noaber.
'Has te 't jehoeëd van d'r Cruyff dis wèch. Iech han 't toch ummer jezaad. Foesbal is bezeekde kroam.'
D'r pap is mar eri jejange. D'r Cruyff woar onjeveer zoeë aod wie zienne pap. 't Woar bij hön i hoes 't jroeës foesbal-idool.' En is se óch vuur hem blève. D'r pap kiekt werm in de tsiedónk. Inne van de leëzere hat e jediech i-jesjikt.  

hillieg

vuur wem d'r foesbal
hillieg is
is 't noen 'De Jouw Wèch'
d'r JC an 't krüts
óp d'r middesjtip
supportere sjraie
klokke loeë
besjtuurdere wie Farizejere
journaliste werpe aier
en d'r JC trukt nog ee moal
mit de sjouwere
waad bis de verlengeróng
de sjienwerpere in 't sjtadion
kniepse aa
wólke dale neer
vane winke
fleute klinke
oes lautsjprèchere
klinkt 'Super Star'
d'r JC sjtiegt óp

uvverleëft

Heë leëst 't jediech nog e paar moal. Da pakt heë ziech ing sjier. Sjniet 't jediech oes. Maat inne prop d'rva. Wurpt 't in de loeët. Vingt 't óp mit zienne vós. D'r prop likt sjtil óp d'r sjong. Doeëdsjtil.
D'r Ralf keëkt an duur. 'Iech hauw 't bauw.'
Foesbal leëft.
2011aprilI


(laat u voorlezen!)Wiese bee

De miemmekets-jer i blui. Tseechene ziech aaf teëje de blauw loeët. Narcisse klure jeël in 't jraas langs de weëg. Sjneiklöks-jer oes-jebluit. Kieësmüts-jer fleute ziech kótter bijenee. De zon beloaft inne werme middieg.
D'r ieëtsjte fietser viert verbij. In d'r vrujje mörje. I kótte bóks en trieko mit kótte mouwe. Vroeë dat d'r winkter hinger 'm likt. Wakker woeëde oes d'r winktersjlof. Kilometere maache. 't Tempo umhoeëg. De sjtief knäok zoeë flot wie meuglieg jelenkleg losse zieë. De hoeëd ing zommerkluur.
D'r wink is frisj. Ummer mieë fietsere óp d'r wèg. Mit häusje en lang bókse. D'r vrugjoardaag hat nog winktertemperatoere. D'r fietser in de kótte bóks is durchkaod. Heë mós tseruk. Kan kóm 't sjtuur vashaode. D'r zommer is nog wied voet. E sjtóplit sjpringt óp roeë. Heë wil durchvare, mar an de anger zie sjteet inne poliesewaan. Sjtoa blieve. Blauw van de kauw vuur e roeë sjtóplit. Ing drüp an de naas. Wiese bee. Wiese erm.
Heem zitst e an duur in de middiegzon. Dikke trieko. Lang bóks. De temperatoer kriet mieë zommer. D'r fietser sjweest en nist. Heë drieënt an de oer. Ing sjtond vuuroes.  D'r zommer kunt vuur hem jet flotter kótterbij. In de middiegzon sjtreuft e ziech de bóksepieffe óp. 't Blauw weëd lanksaam roeë.
2011meëtsIV


(laat u voorlezen!)


Enerzjie

In de zessiejer joare koame ze bijenee. Jelierde oes alle ekke van de welt. Ze maachete ziech zörg. Ze hole va vuuroesjank. Va nui dinger oesvinge. Mar ze hole óch va noadinke uvver die nui dinger. Wat mósse vier d'rmit? Wat is de hingerzie d'rva?
Frontend en Backend!
Ze zoge 't verkierd joa. Umdat ze lü woare die 't leëve wie e jesjenk zoge woatste vuur zörje mós. Angesj verlüst 't zienne jlans. D'r politiek vong die jelierde lü e jevoar. De economie laachet hön oes. En jans jet lü heem en an duur zoge hön nit sjtoa. Ze woare mar lestieg die jelierde doahinge i Rome. Jods-jedank woare óch lü die ziech bij dön heem vólte. Alling, ze woare mit zoeë winnieg. D'r Heinz woar inne va dön. 'Hod de loeët ring. 't Wasser kloar. De eëd riech. Waach vuur uvvervlós.'
Doa sjrievet heë lidjer uvver. Varet óp d'r fiets rónk. De hoare dansete in d'r wink. Döks mit de jiettaar óp d'r ruk. Sjiejet aaf bij wem hem hure wool. En hoffet dat 't mieë woeëte. Heë jong sjtoedere en jong bij deë kloep va Rome jehure. Hilt va jezong enerzjie en hat angs vuur de sjleëte. Hat angs dat 't verkierd jeet. Hat angs dat e reët kriet. Deë angs is i Japan woar woeëde. D'r Heinz sjiegt óp d'r fiets. Noadinke um e lidje tse sjrieve. Went e heem kunt pakt heë ziech e sjtuk papier. Vauwt inne kraanvoeëjel. I Japan e tseeche va jeluk.
Is dat wat nog hulpt?
Wöad jevauwe in inne kraanvoeëjel.
Ze vleie oes zieng hank.
2011meëtsIII


(laat u voorlezen!)


D'r letste sjrit

De zon sjiengt. De loeët oamt vrugjoar. 't Fieng leuft uvver d'r plai bij de winkelsjtroas. 't Zetst ziech óp d'r rank van inne plantsebak. Oes de tèsj van d'r jas holt 't ziech e sjtuk papier. Jans jet joare hat 't sjpatseerd. Durch 't landsjaf. De natoer i-oame. Vuural de rouw jenisse. Kilometere lang. Zoeëjaar noa Rome woar 't jelofe. Mar de letste joare kroog 't las van de vus. Ummer mieë. Nui zoale. Anger sjong. De aafsjtande woeëte kótter. Noen nog mar sjritte. Mar 't jeveul vuur 't wónger natoer is nog ummer eëve jroeës.
Dizze mörje kiekket 't Fieng de vinster eroes. Ing sjtrakblauw loeët. 'Vrugjoar', jüchet in 'm. 'An duur. Iech jon e jediech sjrieve.'
Bis 't de tsiedónk zoog. Wied voet bieëft de eëd. Inne tsunami. Sjteë voetjesjpeuld. Vöal doeë. E land uvver d'r rank van d'r aaf-jrónk.
't Fieng drónk mit e doebbel jeveul ing tas kaffieë. Oos mit muite ing bóttram. De natoer woa 't zoeë va hilt, hat pieng jedoa.
't Zitst óp d'r rank van d'r plantsebak. 't Wil sjrieve uvver nui leëve. Blomme, vüejel, leefde. Aod weëde, jónk blieve. D'r tsirkel van ummer werm ópnui. Mar die bilder va wied voet in de tsiedónk losse troane drieve. 't Papier wingt oes de heng van 't Fieng. De wöad jesjrève i jesjlaose oge.
't Fieng kan de natoer nit bejrieve, mar waal besjrieve. De natoer mit angs en vräud. 't Kómme en joa. 't Wasser dat lü verdrieft. De eëd die ze durchee sjud. Bejraaft ónger berje.
En d'r miensj deë bouwt enerzjie. Kan in inne sjlaag de welt sjpliese.
't Fieng nit. 't Sjteet óp. Jenist zieng sjritte.
Het wees. D'r letste sjrit zal pieng doeë.
2011meëtsII


(laat u voorlezen!)

Nieëks joar

Zivvetsieg protsent kans óp reën. Drei sjtond zon. Zoeë weëd hü verwaad. Jister nog e sjtroalend klure-fes. Hü verbij. De pieng doebbel jevóld in inne wasserkauwe daag. Va oes-jebloaze tröate en verlepsjde ballonge.
Inne frisje wink fleut um de oere. De milletsien teëje d'r kater va kwietweëde. D'r èsj oes-jesjträud. Jebloaze in inne voeëjeltrek um 't nieëks joar óp sjpasvlüejel tseruk tse drieve.
Ing dónkele jesjtalt sjreit durch 't landsjaf. I klonesjrit. D'r kraach ópjezatsd. De heng i jen tèsj. D'r kop eraaf. Jiddere sjrit kótter noa 't leëve van alle daag. Of toch nog inne herrik sjurje? 't Fes nog ins veule? Of durchlofe? Wie flotter verbij, wie  besser?
An 't end van d'r landwèg sjteet e hoes. De roeë, jeël, jreun vaan weëd eri jehold. De beum rónk 't hoes weëde ins zoeë duuster. In d'r jaad hinge 't hoes hange klone-antsug an de wèsjlieng. Nog ee moal inne dans óp de tüen van d'r wink.
E zöldervinster sjteet óp. D'r echo van 't letste lidje klinkt. De aafjelofe naat bij 't noa heem joa mit letste kraf jezónge. 'Nieëks joar dan sjtunt vier werm hei.'
E lidje va hofnoeng.
2011meëtsI


(laat u voorlezen!)


Haze


Al wèche jeleie sjtong 't in de tsiedónk. Vasteloavendszóndieg is in 't patronaat e jroeës vasteloavendsfes. Doa kan me pries jewinne. 't Sjunste peks-je, 't betste iedee, de loestiegste jedanke, d'r jekste sjrit, de fainste famillieë, d'r sjlauwste aintseljenger. Me vong 't e jód iedee. I mennieg hoes woeët ziech d'r kop tserbraoche. Wat sjtreufe vier ós aa. Wie verkleie vier ós. Jet wie vräuer. Tsiejäuner of Mexicaner. Indiane of cowboy. D'r Zorro.
Of jans jeweun, inne kloon. Zoeëmar jet ónzin. Verkleie in inne krisboom, inne dreks-emmer. Of de oma als tanzmarie.
'Wat maat 't óch oes,' zaat d'r pap en de mam van d'r Ralf. 'Vier verkleie ós i jet wat ós vöal sjpas maacht. I vane.'
De mam nieënet ziech e kleed mit veëntjer van jans jet leng.  D'r pap kroog zoeë inne antsóg. En d'r Ralf e peks-je. Óp d'r kop hauwe ze alle drei e hudje mit e oranje veëntje. Zoeë junt ze d'r zóndiegmiddieg de duur eroes. D'r Ralf hat e beltje mit e jümpje i jen heng. Doa kan heë teëje treëne. Dat kunt vazelver tseruk.
An de uvverzie lofe inne man en ing vrauw óp d'r sjtoep. Ze zunt wie inne haas verkleid en lofe in inne sjlakkesjrit hingeree. Dikke haze mit ing tsiejaret óp d'r mónk. 'Weë zouw dat zieë,' zeët de mam.
'Iech wees 't nit. Jiddenfals hant ze al oeëstere. Mar mit deë sjrit zalle ze óch noeëts wieër kómme.'
'Alaaf haze,' ruft d'r Ralf.
De haze lofe durch. Ze zage nüks.
'De oere hange doebbel, doarum hure ze nüks,' laacht d'r pap.
''t Zunt aier,' zeët de mam.
'Alaaf haze,' ruft d'r Ralf nog ins.
D'r man-haas kiekt ins um. De vrauw-haas bliet sjtoa. De haze lofe teëjenee.
'Zieste,' laacht de mam, ''t zunt aier. Ze tietsje.'
De haze lofe durch.
'Knien in 't zoer,' flüstert d'r pap.
D'r Ralf laacht kaihel en treënt teëje 't beltje.
2011fibberwaarIV


(laat u voorlezen!)

Sjlajer

Óp d'r maat sjtunt ze aa-jepriesd. De sjlusselblomme i bónkte klure. Tswai sjtuk vuur inne euro. Ze sjtunt jerijd midde fibberwaar in ing vrugjoar-zon. De vasteloavend nit wied voet. 't Jieëft e vroeë jeveul.
Óp ing bank  zitst inne auwere man. De tsiet is hem aa tse zieë. Ing jónger vrauw kunt neëver hem zitse. Het laacht. Inne sjtroalende vrugjoarklank. 't Bild vuur inne sjlajer. Doa óp die bank.
'Sjlusselblomme roeë en wies. Maache vasteloavend óp.'  Mit moezziek vuur trom, tröat, sjelleboom. Hel jenóg vuur ing sjtroas. Winnieg krach, vöal klank. I tswai takt um tse sjpringe. I drei takt om ziech vas tse haode. Nui, frisj. Orzjienel, nit aafjekiekt. Noen jebore. Sjpas um de sjpas. Ing vasteloavend lang. Joar noa joar. Va jónk bis oad.  
De jong vrauw leuft wieër mit in de hank ing roeë sjlusselblom. Jesjónke durch d'r man. Heë zitst nog op de bank. Óp d'r sjoeës ing sjlusselblom. Ing wiesse. De kröam weëde aafjebraoche in  de middiegwermde.
De bank is leëg. D'r sjloes van 't lidje vuur dis joar.
'Sjlusselblomme roeë en wies. Mieë wie inne euro sjpas.'
Inne sjlajer um ziech tse vräue. Nog effe wade.
En da bis nieëks joar.
Óp de bank.
2011fibberwaarIII


(laat u voorlezen!)


E lufje

Vasteloavend vilt sjpieë dis joar. Doarum hant ze alle tsiet um ziech jet tse bedinke vuur d'r óptsóg. De tswai breur zitse werm rónk d'r kuchedusj. Wat junt ze dis joar doeë?
D'r Wilders? – Politiek wild.
De kirch? – Klokkeluider.
D'r buitenring? – Nit binne.
Vurriegs joar hauwe ze jet uvver de verkiezingen. Dat zouw dis joar werm kanne zieë. D'r minister hauw nemlieg besjlaose um de verkiezingen uvver e paar joar nit óp èsjermitwoch tse haode. Mar noa inne angere mitwoch tse versjuve. Vuur d'r burjemeester hauw dat waal jekank. 'Vuur ing jouw zaach kómme de lü ummer. En zicher went ze doabij d'r herrik sjurje kanne.'
Heë zoog 't al jans vuur ziech. In jiddere sjtimburro neëver de sjtimbusse inne emmer mit herrigke. Vuur jiddere sjtimmer inne herrik vuur nüks. D'r pastoer hauw doa lóf va krèje. Heë wool de lü bij 't eroes joa e èsjekrüts-je jeëve. Inne van de kling partije woar doa teëje. Verkiezingen is ing ernste zaach. Doa hure jing herigke bij. En mit dat èsjekrüts-je woar doabij de kristlieje partij in 't vuurdeel. Dat is 'verkiezersbedrog.' Mar de minister hauw e machswoad jesjpraoche. 'Geen katerbelemmeringen bij verkiezingen in Brabant en Limburg.'  
Sjaad. 't Hauw inne sjunne krach kanne jeëve in d'r jemeenderoad. En doabij nog inne veerde vasteloavendsdaag. Mar de tswai breur maat dat nit vöal oes. Ze zunt flot droes. In d'r óptsóg zalle ze lofe mit inne herrik an ing koad. En e sjild.
'Verkiezingen. Doa zitst e lufje aa.'
2011fibberwaarII


(laat u voorlezen!)


Kóch

Anno 1910 sjteet mit jroeëse lettere óp d'r vuurjieëvel van 't bekkesj-jesjef. Va vadder óp zoon is de bekkerij jejange. Mieëdere jeneratioeëne Hoeppermans. Mit peëd en kaar woeët 't broeëd oes-jevare. Zicher bis in de joare vóftsieg. Doanoa koam d'r besjtelwaan. Dem hauw d'r letste Hoeppermans nog aajesjaft.
D'r Dominique. Als lierjong braat heë 't broeëd rónk óp zienne fiets mit inne körf vure dróp. Heë braat besjtellónge noa va broeëd en vlaam va wat zienne pap nit mieë óp de kaar hauw.
't Mörjens sjtong heë in alle herjodsvrugde óp um d'r oave tse sjtaoche. Tsezame mit zienne pap bakket heë  't broeëd vuur d'r nuie daag. Doanoa hólp heë zieng mam in 't jesjef.
D'r Dominique hauw van de bekkerij e jroeës bedrief jemaad. Mit vöal personaal.  Heë verdenet inne jouwe tsents. Zelver bakket heë nit mieë. 't Intsiegste wat hem nog dong erinnere an de bekkesjtsiet woar inne vinger deë jet kótter woar. Kwiet woeëde in d'r sjniemasjieng. Döks sjtooch heë d'r vinger umhoeëg en zaat: 'Mit sjwees en blód han iech mieë broeëd verdeend.'
Jans bekankd woeëd heë mit inne kóch deë heë zelver bedaat hauw.
'Sjlagroom, sjoem en fruit, dat jeet dri.'
En heë hauw reët krèje. D'r kóch braat vöal jeld in 't sjaos. Jans vroeë neumet heë d'r kóch noa zieng doater. 'Kitty kóch'. Inne zoon hauw heë nit. En 't Kitty hauw jinne zin in 't bedrief. Inne keufer hat heë noeëts vónge. Doarum jong 't jesjef tsouw. Bekkerij Hoeppermans Anno 1910 hool óp tse besjtoa.Tswai daag jeleie óch d'r Dominique zelver. 't Sjtong in de tsiedónk. 'Heden overleed...' De name van zieng vrauw en 't Kitty sjtonge drónger.  't Kitty van d'r kóch.
D'r boave sjtong: 'Dominique, sjlof sus.'
2011fibberwaarI


(laat u voorlezen!)

Park

Mit de erm uvveree sjteet e vuur zie jesjef. Óp de duur hingt e brifje 'vanaf 1 januari gesloten'. Heë kiekt de sjtroas eraaf. 't Is nit 't ieëtsjte jesjef dat leëg likt. De jong lü trekke voet. De sjtad verjriest. Doabij junt ummer mieë lü noa de jroeëse jesjefter urjens langs d'r autowèg.
De famillieë Mienes woar e bejrif. Vuur trikoots, hud, sjalle, biende, hemmets. Mar de letste joare verbleechet d'r naam. Ummer winniejer jong de jesjefsduur óp en tsouw. Joare jeleie hauwe de jesjeftslü de noeëdklok jeloeëd. ''t Jeet nit jód mit ós branche.' De jemeende koam doe mit inne plaan. Projektontwikkelaar woar 't toverwoad. Deë jong 't jroeës aapakke. 't Hats van de sjtad jeet óp de sjup. Vöal mieë jesjefter zouwe kómme. Van alle zieë zalle de lü tsouw-sjtreume. Evver de sjteë en dörper in de jeëjend hant 't zelfde probleem. Vöal jesefter leëg en winniejer lü. Inne man bliet bij d'r Mienes sjtoa. 'Has te inne mieter vuur die jesjef?'
Heë trukt de sjouwere óp. 'Nog jinne. Misjien inne kapper of jet um tse èse. Jet angesj kan iech miech nit vuursjtelle.'
D'r man wiest noa de etalgeroeët. D'r Mienes hat ze mit tsiedónke tsouwjeplekt. 'Kiek doa die foto. Blomme oes d'r leuf van inne tank. Dat is wat ze hei óch nüedieg hant. Blomme, plantse, sjtrüch, beum. E jroeës park. En wieër jet jesjefter vuur de dinger die vier hoeëgnüedieg hant.'
D'r Mienes wiest eróp. 'Ze hant miech al ing roeët i-jewórpe. Dat is nit de ieëtsjte en 't zal nit de letste zieë.'
'Doarum Mienes, bring de natoer noa de lü. Da kunt rouw en vuural inne tsevreie laach. 't Is werm sjun um hei tse woeëne.'
'Uur hat jód moelle.'
D'r Mienes drieënt ziech um.
'Jód moelle,' zeët d'r man. ''t Is nit de sjproach van de kapotte roeëte. Mar van de blomme. Die deed wóngere.'
Heë wiest noa de foto en leuft durch.
2011jannewaarV


(laat u voorlezen!
)

Tsiejaar

D'r maat sjtreumt vol. Hü weëd d'r nuie prins oes-jeróffe. Me is nuisjierieg. Weë is d'r prins va dis joar? D'r jong van d'r bekker? Of deë van de sjokkelaadfabriek? Me roant mar jet. Ee dink is zicher. 't Is inne jong en jee meëdje. Dat jehüet ziech en woarum? E fatsünglieg antwoad kan me doa nit ópjeëve. Me darf 't ziech zoeëjaar nit aafvroage. Wie durft me dat. 't Is ummer jeweë en 't zal ummer zoeë blieve. Inne prins en jing prinses. Misjien is 't jet oes de tsiet van de Neanderthaler.
D'r vasteloavendsverain hauw ziech bedaat um d'r prins oes e jroeës peëd tse losse kómme. E peëd oes de tsiet van de Jrieke. Nit zoeë lang jeleie wie de Neanderthaler. Óp 't podium hant ze ing auw sjtad noajebouwd. Doa sjpilt ing sjpaskapel. Inne man hat zienne jong óp d'r erm. Heë danst. Zieng vrauw sjoenkelt mit. Ze laacht.
'Sjun wa Bas.'
'Joa mama,' krient heë oes.
E sjtuk wieër sjteet inne man. Tsiejaar in d'r mónk. De heng jevauwe óp d'r boech. 'Wat ing sjtróngsmoeziek,' rauwelt heë.
De tsiejaar jeet in d'r mónk óp en neer. D'r Bas klatsjt in zieng heng.
'Iech wil óch kloon zieë,'
'Da mótste nog effe wade,' zeët de mam.
Óp de buun sjteet ing prinses mit inne jroeëse bril. Doa weët noen e toneelsjtuk ópjeveurd. D'r pap zetst d'r Bas óp zieng sjouwere. Zoeë kan heë 't besser zieë. 't Junke hat de jrüetste sjpas. D'r man van de tsiejaar drieënt ziech um.
'Wat inne zeek. Wentste hei prins mós weëde, bis te toch jesjtroafd.'
Heë leuft voet.
'Herjodspeëd,' zeët de mam. 'Wat inne rare.'
An d'r sjloes van 't sjtuk kunt d'r prins oes 't peëd. D'r pap, d'r Bas en de mam róffe, 'Alaaf!' Da junt ze noa heem.
'Iech wil óch prins weëde,' zeët d'r Bas.
'Jód,' zeët de mam, 'ózze prins. Vier vange va hü aaf aa tse sjpare.'
' Waal euro's,' laacht d'r pap, 'en jing tsiejarebenker.'


2011jannewaarIV


(laat u voorlezen!


Wien

D'r kuster trukt an de koad bij d'r i-jank van de kirch. De klokke loeë. D'r klank sjalt uvver de klatsjnase hüejele. D'r reën vilt mit bek oes jen loeët. 't Is zamsdiegmiddieg. 't Broedspaar sjtiegt oes inne auto. Ónger inne jroeëse sjirm lofe ze noa de kirch. Bij de duur bejrust hön d'r pastoer. An de hank van zienne pap leuft de broeëd d'r middejank eraaf. 't Is e meersje. D'r pap sjtoots óp zieng prinses. Jiddere sjrit noa d'r altoar is vol van de sjritte die ze bij ziech heem zatse. 't Kan nit lang jenóg doere. Hei en doa sjnoeft me ziech de naas. Versjillende haode 't óch binne nit drüeg. Va vure kunt de tant en d'r nónk eri. De tant zitst in inne rolsjtool. Ze moeëte vadoa de kirch eri vare. Doa zunt jing trappe. Ónger inne sjirm hat d'r nónk de tant uvver 't tejelpad van d'r kirchhof noa de sakristie jevare.
'Jraad inne Italjeëniesje film,' laacht de tant.
In de preëdieg sjprikt d'r pastoer van de hoeëgtsiet i Kanaän. D'r nónk kriet al doeësj. Heë jeet mit de tsong uvver de lippe. De tant ziet 't. Ze sjtüest hem aa.
'Benim diech. Kanste nit wade?'
An d'r sjloes van de mès weëd 't Ave Maria jezónge. D'r nonk holt ziech flot d'r zakdóch oes jen tèsj. 't Voor bliet e sjtuk eroes sjtèche. Óch went ze werm durch de sakristie eroes junt. Ze zunt kóm e paar meter óp 't tejelpad, of ze hure inne wuste sjlaag. D'r rolsjtool bliet plötslieg sjtoa. De tant kiept bouw vuuruvver.
'Wilste miech noen al bejrave?'
'Nè, doa is inne bank jeknapt.'  
D'r bank mós jeplekt weëde. D'r kuster hat in de sakristie plekjetsüch. Mar ieëtsjt drage ze de tant noa d'r auto. D'r nónk hilt de tant ónger de erm vas. D'r kuster en d'r pastoer jidderinne e bee.  't Doert  ing tsiet ier d'r rolsjtool werm vare kan. 't Fes is al lang bejonne. Vuurdat d'r nónk in d'r auto sjtiegt, sjtikt heë de tsong oes.
'Küët iech mar va wasser wien maache.'
2011jannewaarIII


(laat u voorlezen!


Tas kaffieë

Vanoes 't bed kan heë eroes kiekke. De jardienge an zie jesjaove. Dat is 't ieëtsjte wat zieng vrauw deed. Jidder mörje kunt ze 't woeëntsimmer eri.
'Mörje jong. Jód jesjloffe?'
Ze jieët hem e mültje.
'Kóm, lit en frisje lóf eri.'
Ze zetst de duur e sjtuks-je óp. In d'r mörje vrüst 't nog jet. Mar nit lang mieë. D'r sjnei sjweest lanksaam in d'r toeën. Sjpore va vussjtep valle drüeg. Mit de krisdaag loog 't klingkink lankoes in d'r sjnei. Het jong mit de erm en de bee óp en neer.
'Kiek opa, inne engel.'
Jister woar e bij d'r dokter.
'Ja meneer Hochstenbach, van de medicamenten wordt u alleen maar zieker. En zonder de medicamenten wordt het niet beter.'
''t Zouw sjun zieë wen iech de vrugjoarblomme nog zien bluie.'
Mieë zaat heë nit.
Zieng vrauw jeet 't sjtüpje eraaf bij de duur. De sjting zunt wies oes-jesjlage van 't zaots. Ze voort de vüejel in d'r jaad. D'r engel in d'r sjnei verdampt lanksaam. Vanoes d'r jaad ziet ze heure man i jen bed. Wie lang zunt ze nog tsezame? Wie lang of wie kót. 't Zal ing ieëwiegheet zieë. Ze klopt óp de vinster en winkt.
'Iech zets diech ing tas kaffieë.'
Heë laacht.
Ze reurt mit 't leffeltje in de tas. Heë hilt ze mit tswai heng vas.
'Ze sjmaacht nog ummer.'
Ing tas kaffieë is nog jans jet.
2011jannewaarII


(laat u voorlezen!

Kluur

Sjnei in de krisvakans. D'r Ralf hat sjpas. D'r jabulani-bal rolt durch d'r sjnei. Deë is kóm tse zieë. Mar d'r Ralf broecht 'm nit tse zieë. Heë veult 'm. Mit sjpas roetsjt heë durch d'r sjnei. Maat sjlaidoenge. Sjpringt óp. Inne nuie aaloof en da werm sjuve. Rolle durch d'r sjnei. Ing kingervräud in de krisvakans. De mam kunt eroes. Ze keert d'r sjtoep.
'Nit tse vöal mam.'
'Óp 't jraas likt nog jenóg, Ralf. En went d'r pap dierek heem kunt, da kan heë  óch jemekkelieg de óprit eróp.'
D'r man van de uvverzie kunt óch eroes. Heë vingt aa tse sjuppe.
'Noen darf 't wal ins óphure,' zeët e.
'De kinger hant wal vräud van d'r sjnei,' zeët de mam.
'Die broeche nit tse vare. Iech ving 't mar sjwainerai.'
''t Hat waal ing sjun wiesse kluur,' laacht de mam.
'Wies is jing kluur,' sjoebt d'r man van de uvverzie.
'Uur meent bleech is jing kluur,' zeët de mam.
Heë zeët nüks en sjupt wieër. Zie jezich sjteet óp ónweer. D'r Ralf rolt werm durch d'r sjnei. De mam zingt,  'Let it snow'. Inne auto viert lanksaam de sjtroas eri.
'Doa kunt d'r pap,' ruft d'r Ralf.
D'r pap maat de autoroeët óp.
'Wat bis te vrug,' zeët de mam.
''t Vool mit in 't verkier. En iech hauw zin um sjneibel tse werpe.'
'Joa,' krieënt d'r Ralf.
'Mar ieëtsjt drink iech inne Glühwein,' laacht d'r pap.
'Drinkt uur óch e jlaas mit,' vroagt de mam an d'r man van de uvverzie.
Deë zeët nüks. Heë sjupt wieër mit e wus jezich. D'r Ralf en d'r pap bekoeëjele ziech mit sjneibel. De mam kunt eroes mit sjokomel vuur d'r Ralf en d'r pap kriet Glühwein. Mit roeë bakke sjunt ze in d'r sjnei.
Wat ing kluur.
2011jannewaarI


(laat u voorlezen!

Nuijoar

Dat dunt ze al jans jet joare. 't Toos en d'r Joeëzef. De mam bezukke van d'r Joeëzef. Ze woeënt in 't bejaardehoes. Doa weëd ze jód verzörgd. De kinger woeëne wied voet. Alling d'r Joeëzef nit. Heë is blieve woeëne woa heë jebore is. Mit d'r naam va zienne pap is heë kótbij zieng mam blève. E paar moal in de wèch junt ze 't bejaardehoes eri durch de jlaze dure. 't Toos nimt de lift. D'r Joeëhan jeet de trap eróp. Heë wil nit ópjesjlaose zieë. Vunnef sjtök eróp. De lóf hat heë d'rvuur. 't Toos mós döks lang wade vuurdat d'r vaarsjtool kunt. Da sjteet d'r Joeëzef boave tse laache.
'De trap hat mieë lóf wie d'r vaarsjtool,' zeët e da.
Hü junt ze werm durch de dure. Mar da zeët 't Toos: 'Iech jon mit diech de trap eróp.' 'Jód Toos. Zoeë zunt vier flotter bij de mam.'
't Toos laacht ins. Sjtil lofe ze hingeree. D'r Joeëzef vuuróp. Bij d'r ieëtsjte sjtok likt 't Toos al e sjtuk hinger. D'r Joeëzef waad.
'Vier mósse nog veer sjtök.'
Bij d'r tswaide sjtok vroagt heë: 'Jeet 't nog?'
Noa d'r dreide sjtok weëd d'r aafsjtand tusje hön jroeëser. Óp d'r veerde sjtok bliet d'r Joeëzef sjtoa. Heë loestert noa d'r sjrit van 't Toos. Deë is lanksaam, mar kunt kótterbij. Noa d'r vunnefde lofe ze neëveree. Trit noa trit. Boave zetse ze ziech óp ing bank. Ze kiekke eroes. D'r duuster vilt. Hei en doa jeet vuurwerk de loeët i.
Werm e joar wie zoeë vöale. Jidder trit e moment va wat woar, va wat kunt.
Sjtil kiekke ze vuur ziech oes.
Ee moment vuur ziech oes.
Ze sjtunt óp. Junt noa ing herinneróng.
E nui joar.