loslosse

't sjpel va loslosse
va noeëts mieë voetjoa
van ummer blieve
en doch werm kwietzieë
't is jraad wie blumpjer
jepload durch kinger
jeflieët wie krüentjer
ze blieve hinger

óp d'r hof bij ós heem
sjpieëlet iech mieng zommerdaag
óp de sjokkel hin en heer
dui't de mam miech van ziech aaf
zelver koam iech werm tseruk
sjun tse sjpieële in deë jaad

in d'r jaad bij miech heem
sjpieëlet daag mie kink en iech
sjpelsjer in 't tsaart jreun jraas
koekverberje weë ziet miech
kinke blief bij miech vuur ummer
mienne sjoeës is jans die riech


vräue

vräue wie e kink
óp e nui jesjenk
vräue daag en naat
biste't endlieg vings
wat ing vräud die vräud
't vräue van e kink

iech kroog als kris-jesjenk
ing póp die mama zaat
ze danset i mieng erm
en loog bij miech 't naats
ze maachet miech zoeë vroeë
die póp óp mienne sjoeës

oeëts koam noa miech 'ne jong
deë flüsteret mienne naam
verleëje laachet heë
óch iech han miech jesjaamd
die sjtim iech woeëd zoeë jroeës
't kriebbelet miech vroeë


allenäu
 
allenäu tsezame
woeëne ónger ee daach
allenäu tsezame
zitse rónk 't vuur
allenäu tsezame
dansend durch d'r jaad
allenäu tsezame
durch dezelfde duur

vier woare heem mit tsing
d'r pap, de mam, ach kinger
vier ose van 'ne telder
mit ópsjrif: los nüks hinger
mam beënet herjod amen
ze ziet ós vroeë tsezame

deë telder zal vuur ummer
e deel zieë va mie leëve
de letter zunt noa 't èse
in mienne boech jeblève
't vruier is verjange
wat bliet is 't verlange
 
voetjoa

nit mieë voetjoa blief bij miech
blief vuur ummer doe bij miech
los miech preuve, los miech veule
oam, d'r oam, d'r oam va diech

de rees is wied en lang
ópee sjteet 't jepek
mit reme vasjesjnoord
mit pleëtjere beplekt
verlange deed miech joa
mar angs die lieët miech sjtoa

d'r mörje is pas nui
nog liks doe in mieng erm
de duur sjleet in d'r wink
t'is tsiet iech jon alwerm
waad effe óp de sjwel
d'r absjied is zoeë hel
 
d'r rank van de buun

óp d'r rank van de buun
sjpieëlt d'r dreum zie sjpel
't sjpel va wirkliegheet
óp d'r rank van de buun
is fantasie d'r könnik
en 't leëve klingiegheet

vuur d'r aavank van 't sjpel
brenne lampe rónk d'r sjpeiel
bin iech alling mit mienne teks
an de moere hange kleier
en mieng rol verwaat va miech
dat iech óp inne vreëme liech

lanksaam jeet de tsiet verbij
sjmienk jieët miech ing meersjenskluur
sjtimme róffe móts noen óp
jon iech endliech durch die duur
weëd ópins mieng anger helf
nui jebore oes miechzelf

sjloffe in ing póp

sjloffe in ing póp
zoeë is dienne daag
rèste in diechzelf
ummer weëd 't naat
sjloffe in ing póp
waadste óp 'ne laach

leëvend in e póppehoes
i-jesloffe in ing póp
jeeste an de hank van lü
maache diech de oge óp
sjtarend kiekste wenste zitst
zieste dienne dreum mieë nit

jlatjesjtrèche póppehoed
oane leëve biste keul
flüstere diech sjunste wöad
en watste óch jeër zage weuls
of sjraie in de loeët
't weëd durch jinne mieë jehoeëd

 
alling

iech bloas mie lid wie belle
zingende wöad die drieve voet
in kling papiere bote
noa de zieë vol va verhale
hinger blief iech oane wöad
de bilder zunt jeblève
vuur miech alling
alling, a ling
ling, ing, ing

tekst wim heijmans
muziek jo handels
zang nicolle offermans-plettenberg
gitaar patrick de groot
keyboard jo handels
opname wiel hamers

omslag carla heijmans