(laat u voorlezen!)


 

jesjiechte

bilder ónger sjtub
e joar lang i zölderjeróch
verbleeche i majer lit
jiepse vlekke
aafjesjtoeëse
wiese sjtuks-jer
sjuts va wirkeheng
bilder uvverleëve
dere lu oame óp
sjtunt in d'r sjoeës
van d'r sjtal
in 't sjtrue
de baarmodder
e kink jebore
jedijt i zieng jesjiechte


kloppe zeëge sjlefe
sjroeve neële
en da 't lit
dere sjnoeve
lu troane
va vräud
wirkeheng vauwe ziech
raeste in hön jesjiechte

bis 't nieëks joar
bloaze werm d'r sjtub
van de bilder mit
d'r oam van de jesjiechte

 

 
(laat u voorlezen!)óngerweëgs

vus i bee
heng in erm
kop i brós
sjrit i sjritte
um ziech hin
de sjproach va
wasser va lit
sjpeiele ziech
bezient ziech

nit de dinger
zelver
die zient ze
wie ze zelver
zunt

2014
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(laat u voorlezen!)


daag

klure fluustere
lieët
sjtrieële juuche
d'r daag
dauw wies jevrore
moalt mörjevrugde
sjmiltst
zonnesjteer
kristal kloar
sjtroalt besjtoa
keurt eëd
joa miensj
oamt verjoa i
klure
fluustere
juuche

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

  

(laat u voorlezen!)


kingerhank

tsinterkloas sjwats
jezich en baad
wiese piet
amerigo dónkel
aajesjtraeche
mond sjiengt
versjaose
durch neutrone
in d’r sjong
jezong jreuns
sjnuuts in d’r rd4zak
tsouwjeknubt
’t meersje oesvertseld
weëd jesjiechte
hinger bliet
ing kingerhank
leëg

wie werm jevöld

2014

 

 
 
(laat u voorlezen!)jadepoats

jadepad
oes-jesjlaefe durch
joarestsiete i
plantse-waas
ummoerde leëvenszuet
miensjepoats jerieëjeld
hingenaa d’r jaad
piepe sjarniere
jieter sjluust óp
durchkiek noa
de rivier woa
bote vare
vere van ummer
legke aa bij ‘t
sjtiejer va
wade
van i-sjtieje
van uvverleëve

en de jadepoats
vilt in ’t sjlaos


2014
 
(laat u voorlezen!)


hei


purper blui
zank wies
boam vuur denne
sjwese hars
venne sjpeiele
kröatsje kwake
berke bleeche
sjlange sjlieche
reptiele-jank
vinne wase
sjubbe sjlisse
kroefe weëd joa
oerlandsjaf
hei weëde
plantse dere
lu

hei

2014


 

 

(laat u voorlezen!)


maïs


reëte rije pilare
kathedrale
bleer perkament
drueg i zon wink
örjelspiefe
herfstuen
reën roffelt
maïsmersj
sjtengele wieje
vruete wase
oes oksele
kolve noa
ing hank
leuft ziene jank
sjtrieëlt kniesperend
bleer umermt
sjtengele doolhof
verdwaalt in
jeveul

 

2014  
(laat u voorlezen!)Dresden

sjravelt óp oes
krigsjrot hinger
bling moere
mit bloeëse heng
aafjebraoche
jesjiechte luet óp
oamt vrij oes
an de kank
van de Elbe
bote vare
ónger ing bruk
jreun aajesjtraeche
in ’t  zonlit
jreunt ’t jreun
blauw e wónger

bote vare ónger
ing bruk i
Dresden sjtad
an de Elbe
e blauw wónger


2014

 
(laat u voorlezen!)

 

 

 

sjtare

 


e bild
zaots-oes-jebaese
ing vrauw sjtaart
noa de zieë
hank boave de oge
d'r rok in d'r wink
in de bloes klopt 't hats
verlange noa ziene
zieëman zukt noa
maste zele bol
en angs jroeëse angs
zal 't sjif de have vinge
of aafjedraeve in
d'r sjtórm mit jesjtrekte
erm winkete ze
de vrauwlu an de wal
wie ze jónge

jeboage erm
heng boave de oge
sjtare sjtonde daag
tsiete lang
sjtimme zinge bauw
koom raest diech
an mieng brós
bloeës
werm
dieng have

 

2014

 
(laat u voorlezen!)

 

 

prikkeldroad

uvver prikkeldroad
drieve wólke jaas
in d'r wink
sjtikkend sjraie
da is 't sjtil
doeëdsjtil
platjewalsde köp
erm bee heng
jesjtukkerd
blód drieft mit
de rivier
knäok umjeplógd
e mozaïk waast
va kirkhöf jraafsjting
doeëdsjpel va jevallene
kruutser kweer durch
't land in de velder
wase klaproeëze
va hofnoeng
ing trompet klinkt
last post
vräu diech
óp d'r nuie daag
vrid
 

2014
(laat u voorlezen!)

 

 

rietsjtengele


hank i hank
durch d'r mulle zank
sjritte vós vuur vós
junt bewós
de welt likt óp
vuur hön
d'r ruk noa
d'r alledaag
döks jee bejrif
sjtutse ziech
heng umsjtrengeld
d'r zank weëd naas
vaste boam
sjritte zicher
ónger hön tswai
rietsjtengele an
d'r rank van 't wasser
bieëve in d'r wink
noa ee tsouw
de zieë
joa de zieë
hön jesjiechte
sjwumt mit

 

2014 

 
(laat u voorlezen!)

 

 

winkzek


lóf sjtreumt
waast i wink
buult zek
klumpjens klure
tseechene ziech in
de blauw loeët
d'r mónk wied óp
sjpraechwólke
kop in d'r wink
zoege oam
sjwinke óp pöal
sjnak i sjtórm
sjlap i zuet
trob winkvane
fleut
jedanken drieve
noa tuur va
lófkastieële

 

2014

(laat u voorlezen!)

 

 

sjelpebed


d'r oavend vilt
sjud zankkussens óp
naatskleed uvver
de zieë roesjend
sjuuft d'r wink
d'r daag tsouw
erm umsjtrengele
zieësjtere in
e sjelpebed
sjelp sjluust
d'r nuie mörje
bluit

 

2014 
(laat u voorlezen!)

 

 

foesbal

bal in 't jraas
oranje i jreun
an de waesjlieng
foesbalkleier
frisjjewaesje
drueg in de zon

de anger zie
van de welt
bloeëse vus
lofe hinger
inne bal
sjtub vleit óp
de zon hees
kleier tserraese
kinger danse
zunt foesbal

uvver 't jraas
sjneure
foesbalsjong
kleier jesjtraeche
kinger sjpieële
foesbal

woa dan óch
e fes
hei
oranje droom

 

2014 
(laat u voorlezen!)

 

 

nicolle


de hoare danse
in d'r wink
óp d'r fiets
durch de sjtroas
um diech tse zieë
tse hure
diene naam
nicolle
um tse winne
tse han blieve
tse haode
tsezame e naes
ónger ós vluejele
raeste d'r bob d'r sam
sjlunt de vluejele
oes drieve óp
'ne werme wink
noa 't zude
't vrugjoar veule
mit diech
nicolle

leëvensvräud
in d'r zuet van
d'r wink

 

't jediech is e jesjenk van d'r Wim Raven vuur 't Nicolle, zieng vrauw bij d'r vóftsiegste verjoardieg.

 

2014
.
(laat u voorlezen!)

 

 

zieë

jesjtrekt óp 't sjtrand
oavendzon
zank luet
eb an de vus
vloed in d'r kop
jedanke uvversjpeule
drieve óp mieëwevluejele
boese ziechzelver
jeveulens sjwumme
wieër wie branding
woa ze versjmiltse
hinger bliet
óp 't sjtrand
de hoed zonverbrankd
jedruegde cocon
't iech an land
i leefde

 

2014

 

 

 
(laat u voorlezen!)

 

 

krichelberg

d'r veldwaeg sjlingert
ziech tusje weie
noa 't plaisje
mit 't kruuts
de sjuts van de noabersjaf
in d'r sjoeës de jesjiechte
oes de tsiet va roeëm
de koellu d'r holle waeg
voeëjelsjtang sjteet nog
de foesbalwei verlosse
tsemente pöal e sjtuk droad
de jesjiechte sjrieft ziech
jiddere daag
nui hoezer
an d'r horizon
ing sjtrief sjtad
inne autowaeg dräut
e mets durch de natoer
nog huet me krichele
sjlingert d'r veldwaeg
zingt d'r krichelberg
nog waal

roeëm – Rome
dräut – dreigt

2014
(laat u voorlezen!)

 

 

waeg va roeëze

inne sjtee in de sjtruuch
erinneróng an jevalle lu
jranaatsjplieter i linge
kroedjeróch
heng oes 't jraas
blódtroane
jeronne in d'r drek
roeës bluit oes ing hank
döatesj en zone
va tsoldate
ze junt nog
d'r waeg va roeëze
troeës-jrós
vroagtseechens wase
d'r zin va jewald
va leed
d'r zin va leëve
doeëd

óp d'r sjtee in de sjtruuch
likt ing roeës
bleer verlepsjt
drueg in de zon
leëvend


2014

 
(laat u voorlezen!)

 

 

dóch

wasser blód
piengsjwees óp
e jezich drueg
durch miensjeheng
in e wies dóch

leuft oes i
reënboagklure
lettere
sjtolle jedanke
oes binnezie
troeës
ing vrauw leuft
mit heë vilt
sjteet óp
jeet wieër
de vrauw winkt
d'r dóch in heur
heng heë jemoald
in heur lief
jezich van inne
man jans ainfach
e miensj 't bild
dat bliet

 

2014
(laat u voorlezen!)

 

 

binne-i

tswai bukse
'ne tellefóng
mónk en oer
wöad kroefe
durch ing
koad van ing zie
noa de anger
e kink sjprikt
e anger loestert
ze keure wöad
klure jedanke
ruuche jesjiechtens
sjtreume durch
't lief wasserwelle
sjwees i troane
mónk i oer
koens

e kink loestert
e anger sjprikt
ze bejieëne ziech
urjens binne-i

koens
zicher koens

 

2014 

 

 

 

prins

zets de oere óp
sjper de oge
d'r mónk sjpannewied
zoeg de vräud
die janse lief
basjtensvol

sjtrek de erm
deel,  werp
sjträu diechzelver oes

en óp mitwoch
aesj

 

2014

 

 

 

 

 

 
 


(laat u voorlezen!)


 

annablom

't kluurt ruucht
 jebore in 'ne jaad
waast oes de eëd
va mam va pap
annablom zoeë leef
danst in d'r wink
beugt ziech
jeduldieg
inne jrós

mieng blui
sjenk iech uuch

 

bij de jeboert van 't annabloem, zessing fibberwaar

2014

 

 

 

 

 


(laat u voorlezen!)

 

 

thiago


inne tsóg trukt
oma opa
d'r patenónk vuuróp
an de hank van d'r pap
danst d'r valentino
't fes van 't nui breursje
in de erm van de mam

thiago, iech bin doa
nui leëve
sjtreumend wasser

inne tsóg trukt
jraad nog jannewaar
sjtroalende winkter
vrugjoarlóf
't sjalt durch de sjtroase
e könnikskink jebore
thiago

 

bij de jeboert van d'r thiago, 31 jannewaar

2014

 

 


(laat u voorlezen!)bidwaeg


vasteloavendswaeg
i-jezieënd mit
inne bókseknoof
narrekapsjelsje
wieëteforsjet
e beerdöpje

't binnenste van
inne vaseloavends-jek
ing koet óp
inne taesjedóch
inne vóts
in ing flesj

hilliegdomme óp
d'r bidwaeg noa
vasteloavend
jemoald durch
inne pafe

ing koens um tse
zieë, sjrieve, leëze

 

2014


(laat u voorlezen!)


 

beusj

waast tusje vink
en jeteberg
tek en sjtruuch
wieje i weer en wink
sjtórm va tsiete
raeste i zommerjreun
toeëne klinke
d'r zenger bezingt
de tant d'r nónk
't sjtuupje de wieëtsjsaf
d'r nakke d'r hoepperts
't kruuts ónge an d'r knip
de wirkplaatsj van d'r pap
d'r zenger dwarrelt
oes 't blaardek
d'r beusj roesjt
klinkt i zieng sjtim
ziene beusj

 

2014 

 

 


(laat u voorlezen!)zessiejer
 

leefde sjpieëlt
e blommesjpel
tsevreie vrid
sjweëve
moeziek deep
noa wied
sjpatseerjank
durch de tsiet
va zessiejer joare
maarthen luther
dreum john f sjoes
d'r mondesjrit
sartre bewós
sjtoedente ópsjtand
vrijheid weële
beatles dylan
napalmwalm
protest

sjpatseerjank
durchzichtieg
klure pastel
vervloage tsiet

 

2014


(laat u voorlezen!)

 könnigke

inne könnik woar
wal ins mat
d'r angere sjach
d'r dreide ejewies
mar tsezame
woare ze wies
zoeë wies dat ze
leëze kanke
wat in de sjtere
jesjraeve sjtong
zoeë wies dat
hön palies inne
sjtal woar
kótbij dere, lu
zoeë riech dat ze
leëze kanke
wat in de miensje
jesjraeve sjtong

de drei könnigke
d'r inne mat
d'r angere sjach
d'r dreide ejewies
tsezame könnik

 

2014

 


(laat u voorlezen!)

krissjtal


moos sjtrue
jevlieët
bilder ainfach
wirkliegheet i
kingertsiet  
miensj ópnui
jebore

vanoes miech i
diech en diech
i miech
tsezame miensj
ópnui jebore

 

2013

 

 

 


(laat u voorlezen!)
moment


jiddes moment
weëd jebore
durch miensj
jesjiechte
jesjraeve
wie dan óch
nui jebore in
't nieëkste
moment

de jesjiechte
hingernoa

 

2013

 


(laat u voorlezen!)


 

baad

de jesjiechte van
d'r tsinterkloas
hat inne baad
lang zuver wies
jesjraeve in 't
bóch va jód
va sjleët
en d'r piet weëd
sjwats jemaat
deë kriet d'r zak
doa-i zitst
evver waal
d'r sjnuuts

 

2013 

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

herfs


absjied van d'r
zommer
vuur 't sjterve
klure bleër
erinnerónge
an e leëve
deep werm
blomme druje
raeste ónger
e doeëdskleed
uvverwinktere
in inne depe sjlof

 

2013

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

berlien


plieëstert sjting
wonde, tseechens
va jesjeie hoezer
sjtroase
jesjplaese sjtad
dieng lóf versjpreid
umsjwermt de welt
vuur 't jroeëse
'tor' fluustert
d'r toerist
ik bien een
berliener

2013

 

 


(laat u voorlezen!)


 

nog lóf

jries jolvend
blök jerijd
jraafsjting
umsjluust
knieft d'r oam
jraad nog lóf
vuur róffe
ing hank sjtikt
oes rikt sjnapt
sjravelt óp
oes jewald
sjting sjpliese
haas jesjtukkerd
sjpies vuur leëve
oes voge

jeboare

 

2013

 

(laat u voorlezen!)


 

sjtation

buze sjtange
wies rastersjpel
ruesterroesj
jolvend echo
himmelsböag
wólkeroem
miensjesjtimme
fluustere tsug
sjuve rezender
kome sjtieje in
blieve

wies wie wies
wies wies wies

 

2013 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

jesjef


tieëk kassa
weëgsjoal
sjroeve neël
per sjtuk
tuutjer tsettele
metser sjiere
sjlieve al wat bót
is werm sjerp
e jelui woad
vrundlieje laach
kruutsbild boave
de duur zoeë
vertrouwd d'r jeróch
va vruier zoeë
bekankd
de tas kaffieë
in de kuche
d'r sjtool neëver
de kas
an d'r kuchedusj
bij 't bertie d'r may
bilder van oeëts

de sjel
an de jesjefsduur
kuns te nog ins
jeer

 

2013


(laat u voorlezen!)

 


 

hoots
 

doa sjtunt ze da
de jonge va vruier
van de hoots
óp d'r ek bij 't jesjef
d'r van stokkum
sjpraeche i bilder
't theia de rungdemis
't jraaf van 't hetty
de weksbóttram
bakke vol zeem
de jool óp de poats
't jieter vuur de sjoeël
de knikkerkoele in d'r drek
tusje de beum
d'r kirchplai mit e mets
landverovere tsentsesjtikke
d'r biechsjtool
d'r pastoer wiene
mit de bruudjer
de meestere óppen sjoeël
de plaat de tsiem
de bier d'r winkbuul

doa sjtunt ze da
't jesjef is noen
ing frieteboed
't weës-je noa rolduc
versjtoache i bui
de jonge va vruier
hön name klinke nog
loek  wien dapper
wim  piet bukkem
thei albeët  wiel
pierre  jobje  junke
sjpraeche i bilder
vruier bliet

 

2013

 

 

 


(laat u voorlezen!)


 

  

sjtoekrenne

  


mit de naas óp 't sjtuur
d'r zaal verburgt ziech
in d'r boam
rungde noa rungde
de rennere sjtoeke
en de supportere
sjloeke rungde noa
rungde in de wieëtsjaf
'd'r sjtoekrenner'
mit moeziek bis
lang noa d'r letste
renner nog ing rungde
ze sjtoeke wen ze
noa heem junt

 

2013

 

 

 

(laat u voorlezen!)

 


 

d'r jaad bliet


de pispötjer sjlingere
ziech wies durch de hek
ee noa ee bluie ze
óp en oes
an d'r sjtroech
is 't e kome en joa
va blui evver d'r jaad
deë bliet

 

 

 

 

 

 

(laat u voorlezen!)

 


 

't park

 

de tent bolt
moeziek sjalt eroes
d'r maat jevöld
mit lu va wieë en
zieë kunt me
treffe ziech
noa lang tsiet

de sjtad jetseerd
mit blomme, vane
lampelit in de naat
moeziekkapelle trekke
durch de sjtroase
langs 't sjtadhoes
de tritte pratsjvol
mit lu ze winke
drinke, laache, zinge
't fes va moeziek

en in 't park
in de zon
zitst ing vrauw
in 't jraas
e kink voort de herte
ing fontein klattert
óp ing bank
sjpilt inne moeziekant
klarinet de tuen
klinke in de rouw

 

2013

 


(laat u voorlezen!)

 


 

ze kome

ónrouw waast
häos rekke ziech
lu krieëne
d'r haand'rberg

doa-ónge wiest me
in 't dal jeboage
jruupje rennere
noa d'r mont chèvre

los joa
supportere lofe mit
't vuur oes de sjong
in d'r duvelsbusj

champagne knalt
in de wienjraat
d'r ieëtsjte jeet
uvver d'r sjtreef

wied jenóg vuur
't jewin

 

2013

 


(laat u voorlezen!) 

lange jaad


't pad tusje kroede
bluiende plavai
vuur leëvenssjritte
wasseroam bellend
i blomme
mörje is d'r daag
d'r doer langer
't flotte sjpruust
lanksaam i
plantse ópjebónge
a sjtekke tsiet

 

en da diene sjrit
in diene jaad
lange jaad

 

2013

 


(laat u voorlezen!)

 


lies


lit keurt
i dónkelheet
jesjiechte verbild
i lieste
lu sjuve inne middieg
i jeneratiejoeëne
durch't museum
va tsiete

an duur drieft 't leëve
vuuroes in d'r wink
óp wasser i grachte
wild bluiende blomme
óp bote
volkszengere
könnigke van 't vólk
i leëvensjroeës
jesjmóltse waas
leëvend jesjtold
klinke vöale moale
ing mam dreëgt
heur kink óp d'r erm
oes de lies
klurewerm

lit dónkelt
kloarwerm

 

2013


(laat u voorlezen!)

 


 

sjatte


oes de eëd
tusje blomme
in d'r jaad
waast e bild
d'r sjatte sjiengt
sjtriecht jedanke
oes miensj jebore
luest i bilder
drieve eëdsj
loeëte lieët
ogewied
inne blik
um tse zieë

't zieë tse zieë

 

2013

 

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

mörjebilder


't lit sjtrikt
d'r mörje anee
sjiengt durch
't zöldervinster
óp 't sjuun
pannedaag
luet sjtubsjtroale
bilder sjienge bloeës
jeknaeve klai
vorme jesjtraeche
verwermd durch vinger
wöad jetseechend

bilder wekke óp
in d'r mörje
brus oame
kloppende hatser
in d'r mörje
óp d'r zölder

 

2013

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

aprilleefde


't wies oes
sjting en voge
winktermoos
óp de moer
in d'r jaad


april sjpreit
frisj jreun
zieng dekke
um ziech ónger
tse werme
bijenee de leefde
tse veule
tse vräue
bee en erm
umsjtrengeld
in e bed


zommerwerm

 

2013 

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

wiese sjwaam


d'r sjoorsjtee
ing pief oes 't daach
lu sjtare
wade óp sjwaam
wies va hofnoeng
ópsjtiegt in leefde
vuur alle lu
wie ze óch
vanee haode
vuur vrauw en man
oane óngersjeet

wiese sjwaam
durch d'r nieëvel
va mach jesjaose
oes jraver
in d'r dauw
sjtiegt umhoeëg
in de mörjezon

 

2013

 


(laat u voorlezen!)


 

me ë ts

 

temperatoer sjtiegt
d'r vraos roetsjt
mit sjmiltsend
sjneiwasser
de baach eraaf

fibberwaar sjliest
sjielfere vuur 't
nui koenswerk
vrugjoar

 

verwaard in
d'r meëts

 

2013

 

 


 


(laat u voorlezen!)

 


 

sjlakkejank


d'r jank noa de sjtroas
va vruier
sjuin eraaf en eróp
rolsjleëg vuur vinstere
rame jebladerd
aod papier jesjtabeld
óp d'r sjtoep
briffebusse tsouwjeplekt
vöal hoesnommere
an ing duur
't kruutsbild versjaose
inne kniks
in de erinneróng


ing kats sjtikt uvver
ing vrauw kunt an duur
heur hoes frisjjesjtraeche
vertseld 't letste nuits
en dat va vruier
erinneróng leëft
va sjpieëlende kinger
de sjtroas eróp, eraaf
óp kuchesjteul
zitse jroeëse lu bijenee


rónk inne monnekasjpiller
nog eemoal umkieke
d'r jank oes de sjtroas
va vruier
inne sjlakkejank

 

 2013 

 

 

 

 

noavräud


't leed zauwelt

 

d'r trek óp inne
kouwe ek

de mien van e
lank jezicht

verlange noa
nieëkste vräud

d'r roem deent
ziech oes

name verbleeche

tseechens zunt
nog klanke

ing kier in de
letste jeet

aafjrónk jaapt
nuie jrónk waast


woa noavräud
ieëwieg is 

 

2013 

 

 

 

 

 
 

 


(laat u voorlezen!)

 

 

vräud

d'r sjloes van de vuurvräud
maach 't noen mar woar
blomme jeluks-jeveul
sjpringe oes d'r knop
bluie inkele daag
nate durch
zieëne confetti
jeróch umsjwermt
en da de bee
en de erm
in de loeët
hod miech vas
los nit los
doe vasteloavendsblom
ieëwieje blui 

 

2013

 


(laat u voorlezen!)

 


 

vuurvräud


't hingt in loeët
d'r sjien va vasteloavend
wólke sjmienk drieve kótterbij
toelpeklure
sjellesjal
kingerkriebel
va jesjenk oespakke
verlange
't kunt
hat nog al in ziech
ónendlieg jeluks-jeveul

vuurvräud
wat ing sjpas
doert bis an de vräud

 

2013

 

 

 

 

(laat u voorlezen!)

 

'dreikönnegke', bild van 't carla

 ónrouw


de rouw van noa die daag
echo va jouw wunsje
d'r vrid in d'r oesverkoof
sale ruft d'r jesjefsman
nog e paar daag
jet krisprul
krisböl vuur
d'r haove pries
ing inkel krismutsj
etalaasje rume
lu kieke alling mar
huekstens toesje
hön jesjenker
sjpare vuur 't nieëkste

ónrouw van de rouw

 

2013

 

 

 


(laat u voorlezen!)

 

bild van 't carla


 

sjrit vuur sjrit

 

d'r eëzel
óp waeg
hoeve in d'r sjtub
sjrit vuur sjrit


 

e joar
wieër
noa Bethlehem
e joar
kótterbij heem

werm heem

2012

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

elisa


wólke drieve
sjwanger va leëve
drupe i sjneivlokke
dwarrele, danse
ing dekke va
leëvensvräud

e jesjenk jewikkeld
i  wermde va sjtrue
raest óp engelevluejel
oes vrauw, man
eëd jebore
mit zörrieg um
e himmels-jesjenk
e krislid klinkt
e kink is jebore
e detsembermeëdje
elisa

 

bij de jeboert van 't elisa (15-12-2011)

 

 

 


(laat u voorlezen!)


 

 zichel

 

 

sjmale mond
zichel jeboage
sjtrief lit
jroeës jenóg
um vräud
tse sjienge
durch beum
en roete
óp daachens
langs sjoorsjting
van oavend
bis mörje
in d'r middieg
werm vrug doa

 

kingerlidje klinkt
ziech d'r zichel
mondesjien va
kingervräud

 

2011


(laat u voorlezen!)


 

nuijoarsnaat


d'r wink sjtriecht rimpele
't wasser welt
sjpeielt loeët
verroant nit
zieng deepte
sjpeult voet jezichter
jesjiechten blieve


die nui-joarsnaat
himmel verbrankd
hel verdrónke

't wasser keult

wonde
d'r wink druegt

littseechens

 

2012 

 

 


(laat u voorlezen!)


 

sjoere


hammersjleëg
inne besel
sjtukker in 't rónk

bore
löcher deep
wólke sjtub
noa 't hats
van d'r sjtee

sjoere

jinne sjplieter
oane zieël

 

vrieve
oare in d'r sjtee
versjtilde tsiet
weëd leëvend
in de wermde
van heng

keure
nuijebore
jesjlaeve jlad
jesjónke naam

 

2012

 

 

 


(laat u voorlezen!)


 

sjerve


inne sjeerkwaas
kapotte teldere
tasse blauw
jeboage leffeltjer
kump jeraese
basjte i ing vaas

 

jesjiechte i
sjerve jesjraeve

 

ing vrauw an
't waesjbret
heur flinke erm
ing sjub in
ing wirkehank

 

koens va blieve
ónverloare

 

2012

 

 


(laat u voorlezen!)


 

klank

 

mieëuwe sjraie
ende, inne trób
ing boot viert oes
visjere visje
zeile klappere
d'r klank va wasser

 

lu óp de dijk
Kwakman. Schilder, Jjonk
Zwarthoed, Mühren, Smit
ze zinge wen ze kalle
d'r klank va paling

 

palingsound

 

2012

 

 

 

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

d'r berg


d'r berg likt
in 't landsjaf
an d'r vós
raest 't dal
inne sjuts vuur lu
ze kieke, lofe, vare
noen nog intsel
sjtrak mit vöal
d'r berg eróp

 

hu nog rouw
inne mörjenieëvel
ing jedechniskapel
i sjtilte
inne vósjenger
tusje jreuns
ónger vane durch
sjtrak, joa sjtrak
sjalt 't
d'r berg eróp

 

hu nog rouw

 

2012

 


(laat u voorlezen!)

 


 

corso


oes de loeët
daalt ze neer
modder eëd
in e decor
va wasser, lit
moeziekante
blommecoulisse
in de oavendzon
e lid klinkt
uvver binnezie
uvver boesezie
e klankbord
tusje lu
inne echo
in de tsiet

 

torso
modder eëd

 

2012

 

 

 


(laat u voorlezen!) 

 


 

zommerlampe


lampe sjienge
fluusterende bilder
an duur in sjmiltsende
oavendwermde
ing sjwese naat waad
in ónjedekte bedder
kóm keul lakens

 

lampelit waast
in sjtervend zonnelit
jebore in d'r mörje

 

2012

 

 

 

 

 

 

quatorze juillet

 

vieëtsing joelie
tricolore kweer in d'r wink
de sjtroase leëg
jesjplaese makadam
kabele uvver d'r waeg
jeraese moere
ing kats sjpatseert verbij
in de zief likt inne bal
inne hónk bletsjt
jadens mit jieter
inne auwe man sjtruchelt
jong lu zunt voetjetrókke
't sjtadhoes eugt mui
't dörp in inne middiegsjlof
de marseillaise sjwiegt

 

óch dizzenoavend
't vuurwerk
en 't bal d'rnoa
wiedvoet

 

2012

 

 

 

 


(laat u voorlezen!)


 

blui

 

blomme bluie
sjenke ziechzelver
mit klure
e blomme-leëvelang
wase, raeste i joarestsiete
bluie oes en ópnui
iech han doamit vrid
't jieët miech leëvenszin
jraad 't oes-jebluide
jieët troeës en zin

 

leëvenszin

 

2012

 

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

bejieën

 

blomme drieve

óp wassergolve
en zonnesjtroale

troanedrupe jlietsere

in de zon

reënboagklure

vermiesje ziech wies

 

erinnerónge en rouw

versjmiltse ziech i sjtilte

 

woa-i iech diech

bejieën

 

2012

 

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

oranjesjtroom

 

Berlien, Warschauw. Kiev
inne oranjesjtroom
aajelengd
mit vräud, hofnoeng
zinge um tse jewinne
mit d'r foesbal
wat e leëve

 

Alpe d'Huez, drieën noa drieën
inne oranjesjtroom
aajelengd
mit sjwees, hofnoeng
fietse um tse jewinne
van d'r kanker
vuur leëve

 

2012

 

 

 

 

 


(laat u voorlezen!)


 

mai

 

wiese blumpjer
in 't jraas
maizus-jer
tusje 't jreun
blommebek klure
an jieëvele
bleer sjpringe
oes knuup
jenisse zonnesjtroale
waache vuur ieshillieje
die ziech versjtaeche
in d'r naatsvraos
mar nit vuur lang
ze sjmiltse
in de zommertsiet

 

e kink plukt
blumpjer in 't jraas
mieënt 't vrugjoar
maizus-jer vuur heem
in ing zommervaas

 

2012

 


(laat u voorlezen!)

 


 

nit mieë
 

die d'r nit mieë zunt
woeëne i noeëte
i jrave, bij sjtere
in d'r wink, de zon
die d'r nit mieë zunt
woare oeëts

 

die d'r nit mieë zunt
weëde je-ierd
mit vane, keëtse
blomme, bilder
die d'r nit mieë zunt
blieve

 

legke inne erm uvver
de sjouwer

 

2012

 

 

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

land


vertsel dieng jesjiechte
fluuster in d'r wink
sjtrek diech oes
ónger ing dekke
va jreun
mit beum
hei en doa
oane bleër
bis deë waeg
ziech aaftseechent
zieng drieëne drieënt
noa wied voet
va hei noa doa
ópsjtiegt
in d'r horizon

 

vertsel dieng jejsiechte
hei en doa

 

iech loester

 

2012

 

 


(laat u voorlezen!)

 

 

't is vrugjoar


de zon sjtiegt
va hinger de horizon
hoeëjer in d'r daag
't lit luet
't vrugjoar kunt
d'r winktersjtub
oes-jeklopt
dekke an de vinster
matratse lufte
in d'r jaad
d'r winktersjwees
oes-je-oamd
't is vrugjoar
zinge, joa zinge

't is vrugjoar

 

2012

 

 

 

 

 

 

 


(laat u voorlezen!)
troer


leëve rèst
in 't bed
van de natoer
rouw jebórje
in de höal
van de naat
winkersjtub wingt
oes de hoare
joarestsiete
tieke rejelmieësieg
i sjtille klanke
jedruegde bleer
dwarrelend uvver de eëd
leed verburgt ziech
in de broeng reng
van oes-jebluide
roeëzebleer
i troer
vingere sjtrekke ziech
noa vrugjoar
'ne sjoeës
va leëve

va troer

 

2012

 

 

Bij 't absjied van vrunk en collega Jan Rouschen. Heë sjtórf óp 23 fibberwaar. E leëve mit moeziek, lieteratoer, tejater en sjport. Heë delet dat jeer mit angere. Krietiesj, mitleëvend en mit hoemoor.

 


(laat u voorlezen!) 

jan


fietse
reer drieëne
lóf beweëje
moeziek in d'r wink
zóndiegtuen klinke
jazz

 

jesjiechtens
jesjraeve óp
papierjevauwe vluejel
oame ieëwiegheet
leëze

 

de letste lettere
in 't sjpetaal
inne depe sjlof
vasteloavend
in de loeët
aesjermitwoch vervluut
wat bliet


ing klonetroan
va vräud
va leed
va dank

 

2012

 

(laat u voorlezen!) 

leëft en bliet

 

inne ieskiechel
an de vinsterbank
waast in d'r vraos
sjmiltst in de zon
toeënt i wasser

 

ing klonetroan
óp e wies bakke
rolt i leed
verdampt i vräud
toeënt i confettidruup

 

ing klonetroan
kriesjt i miech
leëft i lóf
bliet i lit

 

2012


   

 

(laat u voorlezen!)


 

de zief


e sjpel va
zieë en jezieë
d'r tsóg trukt
winke laache
keëke brulle
drieve sjweëve
bloare pieng
vus durchlofe
zitse raeste
óp d'r sjtoeprank
bee jesjtrekt
ing bruk
uvver de zief
confetti drieft
jekluurd verbij
noa 'ne puts
va vrugjoartsiet


ing leëvensbron

 

2012

 


(laat u voorlezen!)  

 


 

effe nit


jelukzieëlieg nuijoar
klinkt nog in de oere
vier zient ós
kom mar ins langs
joa, of iech kom
dat is jód, vier zient wal
zouwe vier jet aafkalle
effe nit
noa d'r jannewaar
joa, dat kunt jód oes

 

noa d'r jannewaar
da is werm leëve

 

2012 

 

 

 


(laat u voorlezen!)  

 


 

engele-sjtimme


hoeëg oes de wólke
van d'r himmel neer
oame engele-sjtimme
himmelsje moeziek
keëtse-vlamme wieje
in inne winktersjlof
ónger ing sjneidekke
werme ziech an
wöad, sjtimme, moeziek

 

an engele

 

2011

 

 

 

(laat u voorlezen!)
 

 

carla

 

jardienge, vinster óp
lit, frisje lóf eri
bóttram en tieë
de tsiedónk ópjevauwe
't nuits en bilder
sjprèchend i kluresjtrich
jeleëfd leëve
daag i daag
vanoes 't bed
't ies-vuejelsje
in d'r jaad
bis donnesjdieg
't letste nuits
oes-jeleëze
woad i woad
vinster tsouw
lóf i lit


ing ieëwiegheet
diech

 

bij 't absjied van 't Carla

2011

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

mörje


ieëwieje mörje
dauw zonnedauw
nieëvelwólke sjtieje
oes moeras durchzichtieg
sjlaiersjtreve verdampe
in d'r daag


verbij mörje
bis mörje
ieëwieje
ieëwieje mörje

 

2011 

 


(laat u voorlezen!) 

 


 

allerhillieje-lit


tusje beum
durch nieëvel
sjiengt lit
i bane eraaf
sjtroale sjtrieche
herfsklure


kirkhofblomme
óp sjting mit
name verbleecht
moos bedekt
in allerhillieje-lit

 

2011

 

 

 


(laat u voorlezen!)

 


 

zaal

 

vunnef joar kalle
achtsieg joar krig verbij
zestsinghóngdachenvieëtsieg
nederland jebore
in inne zaal
va vrid

 

tswaidoezendelf
nog ummer deë zaal
name in 't jestebóch
óngersjrieve d'r vrid
daag noa daag
jeste-bucher vol

 

zoeëvöaldoezende joare
blieve kome, joa
mit krig, vrid
en deë zaal

 

2011


(laat u voorlezen!)
 

 

drieën


in ing drieën
óp d'r sjtoep
sjpilt d'r kwetsjbuul
rennere fietse, valle
danse d'r berg
eróp i polonaise
sjpeeche zinge
autoots toete
remme piepe
motore broeze
rungde noa rungde
inne middieg lang

 

en d'r kwetsjbuul
sjpilt bis
d'r duuster vilt

 

2011

 

(laat u voorlezen!)
 
 
sjtad in d'r herfs

óp ing naat
is 't  jraad
of inne zeët
't is herfs

jister nog
jee sjpoor
noen lieët
inne sjtrich

de sjtad verzetst
ziech effe
wil zommer haode
mar jieët
ziech doch uvver
lekt d'r kop mui
in d'r sjoeës
van d'r herfs
raest ziech  
en

bliet sjtad
 
2011
 
 
 


(laat u voorlezen!)
 

 
sjlaos

de sjoeël vilt
in 't sjlaos
versjuust
erinnerónge blieve
plantse tusje sjting
ieëwieje joegend

de sjoeël raost
joarestsiette
kome en junt
de tsiet is aod
oamt ónendlieg

2011
 
 
 
 

(laat u voorlezen!)
 

 
menuut

ing menuut sjtil
jeboare oes wöad
va haas
sjtroase ing zieë
va luu
sjwieje mit wöad
va verdris
mieëwe sjraie
d'r echo sjalt
teëje jieëvele
reën druupt
óp sjirme
troane-ritme

en da zinge
menute lang
zinge

e zommer-requiem

2011
 
 
 
 (laat u voorlezen!)
 


blommebed

inne zommerdaag
raeste
bije zoeme
miepmöp danse
blomme zieëne
nui klure
nui tuen

zommersymfonie

2011
(laat u voorlezen!)
 

 
aos

lievere fleute
fladdere sjweëve
boave 't koareveld
d'r terf kniespert
in de zon
eëpel bluie
d'r aos kunt

wólke dónkele
reën vöal reën
d'r aos waad
tsiet jenóg2011
 
 
 
 
 
 
 
óp diech

huvele zage
kóm noa miech
dale umerme
blief bij miech
riviere sjpore
noeëts oane diech

droeve preuve
jezóntheet óp diech 2011
 
 
 
 
 


(laat u voorlezen!)

 


 

midzommer

 

tusje west en nord
de zon jeet ónger
lanksaam duuster

ónger an de sjtroas
is 't lieët
nog effe kloar
vuur de naat

tusje ost en nord
de zon kunt óp
lanksaam kloar

ónger an de sjtroas
weëd 't lieët
nog effe duuster
vuur d'r daag

midzommernaat
sjatte van ieëwieg lit

 

2011

 

 


 (laat u voorlezen!)
 

 
endert

tsoldate krimpe
tanks umjesjmóltse
vliejer vleie voet
terroriste ópjejaagd
moad-jeneraal vuur 't jerich

en d'r zenger zingt uvver
ing welt oane jewalt
mit óngersjete
reët óp vrijheet
um tse weële
doavuur sjtoa
óngeree aa-sjpraeche

en d'r zenger zingt uvver
de natoer die miensje
lieët zinge, moale, sjrieve
loestere, kieke, leëze
't leëve preuve

en d'r zenger zingt
-al endert ziech-
zieng sjtim kraacht

2011
 
 
 


(laat u voorlezen!)

 

 
landsjaf

ing sjmaal sjtrief
in de landsjaf
boom, kouw,
sjtroech, hoes
bijenee i jreun
en blauw loeët
wólke wies

leëvens-jroeës
de landsjaf
leëvens-sjmaal
de sjtrief

2011
 
 
 

{play}geluidcolumn/soldiers.mp3|#a58535[BGCOLOR]{/play}
(laat u voorlezen!)
 
soldiers

ing jietaar klinkt
óp inne huevel zitse
e meëdje en inne jong
ze zinge uvver krig
old soldiers never die

tswaisjtimmieg jezónge
drieve wöad uvver 't land
oes inne mónk
ze hant angs vuur jewalt
soldiers never die

da is 't sjtil
wink sjpielt durch 't jraas
pluus sjtiegt óp
ze verlange noa vrid
soldiers let 't be men

2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(laat u voorlezen!)
 

tietsje

d'r haan krieënt
vrug in d'r mörje
de honder kakele
in 't hok
de aier frisj jelaad
nog werm
klure in de zon

d'r haan krieënt
kröpt ziech sjtoots
maat leëve
de honder kakele
pikke in de eëd
zörje vuur leëve

d'r haan en
de honder
ze tietsje
d'r nuie daag
 
2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(laat u voorlezen!)
 
 
versjrómpeld

ze drieve de kraanvüejel
óp papierjevauwe vlüejel
van 't Sadako Sasaki
elf vrugjoare aod
jetróffe durch de bom
óp Hirosjima
't kink zoog
inne paddesjtool
sjtroale in de loeët
wool doa sjoelle
mit kaboutere sjpieële
't woeët versjrómpeld
óp zie jraaf wase
alle vrugjoare
blomme

ze vleie de kraanvüejel
ing wólk va jeluk
óp de vlóch
vuur d'r paddesjtool
ze wille hei sjoelle
mit ós sjpieële
en de blomme óp 't jraaf
van 't Sadako Sasaki
zunt versjrómpeld
dis vrugjoar

2011
 


(laat u voorlezen!)

 
ópins

ópins
zunt ze doa
oes d'r drek
frisj jreun
d'r winkter
hinger ziech
i broen

ópins
zunt ze doa
in de vrugjoar wei
sjpringe kaover
sjöafjer wies
róffe de mam

en de junker
toesje foesbalpleëtjer
van d'r AH
ópins wie ummer

2011

(laat u voorlezen!)èsj

't tsiepelt, 't riespelt
oe jummieg
't rinkelt, 't klinkelt
auw meun
't tsjienget, 't tsiemmet
alaaf
't breuzelt, 't sjneuzelt
auw wie
't brullet, 't dullet
drei daag
't kwietsjet, 't kriesjet
aafjelofe

èsj

2011


(laat u voorlezen!)
 

meunebal

oes de vinster
danst ze eraaf
ing jardieng
durchzichtieg wies
slaiert ziech
um 'ne droevesjtok
sjpruse jreun
oes de eëd
jraad tse zieë
kleit ze wies

meunebal
in d'r winkterjaad


2011
 
 
 


(laat u voorlezen!)
 


jannewaar

d'r winkter sjmiltst
daag noa daag
d'r vraos verweert
ziech in de naat
hilt de daag vas
't lit krüft
kóm tse merke
vruier in d'r mörje
sjpieëder in d'r oavend

jannewaar
detsember oes-jeroetsjt
de natoer sjnapt
noa vrugjoarlóf
vasteloavend nog
wied voet

2011
 
 
 

(laat u voorlezen!)

 


 

sjnei

 

sjunne sjnei
ing vlok
pas jebore
durchzichtieg wies

sjunne sjnei
ing vlok
e mültje
sjmiltst werm

i miech

 

2010

 

 

 

 

 

 


 

(laat u voorlezen)


 
alwerm

dennenolde
sjtrekke ziech
in de kristsiet
't jreun kluurt
dónkel noa lieët
de zommerblomme
oes-jebluit
rèste ziech
drinke ing inkele
wasserdrüp
d'r jademan
verkeuft beum
mit glühwein
zommerhees
e joar rónk
werm

alwerm2010
 


(laat u voorlezen!


lit

d'r wink blieëst
ing keëts danst
vlammend oes
d'r daag weëd naat
inne sjteer lüet óp
d'r wink blieëst voet

't lit bliet

2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(laat u voorlezen!)
himmelsj

wólke drieve drüppe
reëne eëdsj
miensjetroane sjtreume
dampe i
leed en vräud
sjweëve i
wólke, leefde
himmelsj

2010
 
 
 
 
 
 


(laat u voorlezen!)


tek

kaal tek
mit jraad nog e blad
verlosse zommer
verlore tsiet
vinge ziech
in d'r mond
sjiengt durch
de beum
bringer va wermde
in d'r duuster

e sjwats jezich
jeet sjimmelhelder
bij naat
uvver daachens
rèst bij sjoorsjting
hüet kingerwunsje
sjnoeft lidjersjwaam

kóm leve
tsinterprinteman
bringer va wermde
winkterrouw

2010
 
 

 


(laat u voorlezen!)
 
loeët

de klok tseruk
ing sjtond d'rbij
bis 't vrugjoar
de loeët kluurt ziech
jeveulens welle óp
sjtreume i jedankens
va bijenee zieë
ziech  werme
an vertselle
va jesjiechtens
mit an duur
ing printebakkeloeët


2010
 
 
 
 


(laat u voorlezen!)

 


 

bilder

bleer krulle
ze vleie lieët óp
en plekke naas
teëje bilder
sjliese mit d'r sjtee
i wink
i reën
ze verjunt i joarestsiette
en blieve i zin
d'r intsiegste zin

 

 

2010

 

 

 

 

(laat u voorlezen!)
 

 
noazommer

blommebleër
in d'r noazommer
hoade ziech vas
bis ze valle
mit en mit
ee vuur ee
vüejel sjtrekke
troag vlüejel
in ing wei
rèste vuur de rees
wespe zoese, sjtèche
zukke sjtervenszus
lü sjlingere ziech
uvver weëg in reën
de kóffere jepakt
noa wiedvoet
um tse uvverwinktere
kómme óch werm tseruk
noa kótbij
um tse uvverleëve

óch de vüejel
mar nit allenäu
en zicher
nit alle wespe
en de lü blieve
kómme en joa

2010


Het feest verleden jaar bij mijn 40jaar onderwijs en begin van het pensioen. Samen met oud-collega's v.l.n.r. Sonja Meiser, John Sauren, Jan Rouschen, Bart Heijnen. Sonja overleed 1 september. Afscheid van een fijne collega en vriendin.


 
(laat u voorlezen!)
bóch

bucher in e rek
jesjiechtens jerijt
oes-jeleëze
e leëve lang
jeróch va joare
nèstelt sjtub
jebloaze fien
in inne oam
durchleëze
danst i litsjtroale
't tsimmer eri
inne sjtoef wink
va oeëts noa wieër
bloast de vinster óp
e bóch vilt van de plank
óp d'r ruk

bladzieë vilt óp
mit 't hoofdsjtuk
sonja,
sjun nog ing hank
tse jeëve

't bóch bliet óp
leëze

bij 't absjied van 't sonja
2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wim
 
in de mörjezon
biste ópjesjtiegd
drievend óp
d'r ieëwieje oam
wieër wie d'r horizon
i herfsklure bliet
hinger dienne naam
wim

óp d'r jraafsjtee van
d'r wim in eindhoven

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(laat u voorlezen!)

 
ings aujoes

hese daag verdampe
in erinneróng
wermde sjtiegt
troag in d'r daag
de oavende lenge ziech
de mörjens keul
frisje busjklure
jlanze jeël in 't jreun
reën rimpelt
vakansreste

óp zie ing leuft
ing tsiet
bejint ing nui

2010
 
 
 
(laat u voorlezen!)

 
zommerlóf
 
hits danst
sjting jluie
makadam sjweëft

hits drüegt
basjt eëd
riest vore

bleer verlepsjd
valle oes
milchtseng
i zommerbusj

'ne trek wingt
ventileert
sjatterouw

ónweer sjtrüchelt
dondert sjleëg
bliksem sjpliest

reën drüpt
dampt leëve

zommerlóf

2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(laat u voorlezen!)
 

Rosalie
´t weëd zommer
de loeët blauw
himmels bauw
wólke wollieg wies
tseechene ing jesjiechte

't nuits dwarrelt neer
mit engelevere
vüejel fleute
e kink is jebore
klinkend wie e lid
óp miepmöpvlüejel
züver wasserkloar

welkom bij ós
zonnekink
welkom Rosalie
e lid is jebore

Rosalie

vuur de deuf van 't Rosalie 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(laat u voorlezen!)
 

 

hu is d'r daag

de tsiedónk in de brivvebus
ónjeleëze
't letste nuits verbleecht
de tsiet is an  ós
d'r dreum weëd  daag

hü is d'r daag

d'r diechter sjrieft ee woad
leefde
d'r sjilder moalt ing kluur
himmelsblauw
d'r dreum jeet wieër in d'r daag

hü is d'r daag

um dank tse zage
an d'r pap en de mam
ze sjónke ós 't leëve
de famillieë en de vrung
ze wunsje ós ing jouw rees
d'r dreum is daag

hü is d'r daag

d'r mörje tseecht ós d'r wèg
d'r leefdesweëg
um tse joa, um tse rèste
óp ing bank mit ós name

hü is d'r daag
iech hod va diech
d'r dreum vuur alle daag

vuur 't trouwe van 't kim en d'r roger
2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


oes-jebluit
 

de oranje blomme zint oes-jebluit
‘t woar e fes um ze tse zieë
noen zint ze broen
d’r zoam is rief
heë vilt aaf
effe rèst e in de eëd
bis ze werm bluie
sjun oranje

sjun oranje
bij miech in d’r jaad 

 

2004