(laat u voorlezen!)

 

 

De Wórm

wasser sjlingert
durch de landsjaf
an de kank
kroefe hazelwurm
visje sjwumme
kwikzilver
boave hön blauw
jood iesvuejelsje
kluurt ‘ne boomtak

de Wórm
roesjende jrens
tusje leng
sjtreumt vólkere
noa ing have
óp de bruk
’ne vóssjrit
hootssjal
d’r diechter
noa zieng have
de rouw

 

2015 


(laat u voorlezen!)


 

jedem


nog tse zieë
fundamente oane
barakke
wachtuur leëgjesjaose
zuklidder jelösjt
dröad oane sjtroom
poats i jósiezere lettere
‘jedem das seine’
kampbeule mit
sjtoale sjtivvele
‘jedem das seine’
jevangene vel
uvver knäok
klokkewiezere wieze
viedel noa drei
middieg va
bevrijding
‘jedem das seine’
kampbeule jericht
name va jevangene
i sjting jesjraeve
blomme umkranst
d’r klokketoere raest
viedel noa drei
tsiet va vrij

 

2015

 

 


 

oktobersjnei


d’r lierer sjteet
bij de vinster
mit zieng lierlinge
ze kieke eroes
wiese kingervräud
waal nog naas
d’r jeróch va printe
de jedanke an
krissjtuksjer
de wermde van
jemuutliegheet
d’r haard
tsezame sjrieve
ze e jediech
de lierlinge d’r lierer
ze zieëne sjtilte
losse rouw wase
bluie vrid
aoste jeluk

 

2015 

 

 

 

 

Dimitri


dieng sjtim klinkt
ieëwieg jónk
vruier lidjer
wöad durchzichtieg
i tsaarte tsieter
jlaaskloar
lieëts leefde drieve
óp roeëzewólke
moeziekant sjpil
nog effe durch

effe klinkt
dieng sjtim nog
in 'ne zommeroavendwink
roeëzebleer riezele
effe

 

2015 

 

 
 

 

 

 

veer oer veerboot

óp de pier
ónrouw i zie lief
wade óp de boot
zoeëvöal middieje
wade
umdrieëne voetjoa
'ne sjnaps in
e wietsjefje
en hu
veer oer veerboot
ing vrauw 't boegbild
jesjtrekt in de zon
hoare winksjlaier
vräudesjrai óp de pier
de vrauw daalt
van de boot
versjtrengeld óp de pier
daag i naat
zoeëvöal middieje zieë
inee bijenee
wien in 't wieëtsjefje
veer oer veerboot
vieët oes oane boegbild
de vrauw bliet bij hem
e boegbild
óp de pier

 

2015

 

 

 

 

jediechsjniepele

 


d’r sjloes van e joar
d’r bejin va mörje
jister i hu
jerdiechsjniepele
jejrave in alle rouw
oes sjtilte
puzzelsjtukker
van e jediech
mit jeveul
e deel zieë
va vöal mieë
heem zieë
in e lid
i leefde
mit jesjtalt

’t deed zoeë jód
d’r bejin va mörje
jister i hu2015 

 

 

 

 

d'r bróch

tuttel in de tsiet
heem in de erm
van 't Klaar
't raest in d'r jaad
waacht uvver 't hoes
va jeneratsiejoeëne
woa jebore en
jesjtórve is
sjónk leëvensmód
an miensje mit
sjritte kweer
hauw zörg oane
óngersjeet vuur
tsoldate va
dis en jin zie
woar tuttel vuur kinger

d'r aesj van 't Klaar
voort de tsiet waast
i leëvensmód i zörg
sjting verwere
voge nui
woa kingersjtimme
klinke d'r berg eraaf

tuttel d'r bróch

2015
tuttele – vertroetelen

 

 

 

 

 


(laat u voorlezen!)

 

 

ieëtsjte

ing ballong
an e köadsje
in ing babyhank
jroeëse oge
binker trampele
ermpjer winke
ballong danst
munke óp
krieëne toeëne
nui klure
ieëtsjte kier
welt jeet óp
vrugjoarblui
kraanvuejel in de
loeët nui leëve
werm de ieëtsjte kier

 

2015

 

 

 

 

 

 

sjriever

 

heë sjrieft zieng sjritte
durch de laan
noa d’r busj
va zieng jesjiechte
eeche-sjterk
joar noa joar
rink noa rink
in d’r sjtam
bis dis joar
werm klure bleer
weech evver d’r sjtam
jeveld d’r sjriever
in d’r sjtórm
va ziene roman
d’r letste
heë sjtrekt ziech oes
in de laan
va zieng jesjiechte

 

2015 

 

 

 

 

bank

 

bank an de Donau
kuunsler zeëge kloppe
moale sjrieve
sjtiefte hön eje
kolonie an
d'r rank van 't wasser
filosofenwaeg
fietsere leufere
junt verbij
bónk jekluurd
d'r sjriever zitst
óp de bank
vingt doa de wöad
sjrieft zie jediech
óp de bank langs
de Donau in de zon
tusje de sjilderije
óp de moer
an de kank
van de Donau

 

2015 

 

 

 

dörp

an de rivier
sjtil
mui in aodheet
sjrónge i tsiet
oes-jesjlaeve
durch wasser wink
bluit jreun
daag vuur daag
zóndiegsrouw
nui sjrónge
nui kweëte
jesjoerd durch
't leëve

 

2015

 

 

 

 

tsint

sjtaats óp ‘t wies peëd
in d’r  betste tabberd
kunt hei jiddes jaor
ziene verjoardieg viere
’t weëd jetseerd
in bónkte klure
kinger winke mit
papiere veëntjer
zinge sjnuutse laache
junt óp tsiet noa jen bed
wille de piete nit sjture
wen ze uvver
de daacher junt
en mörje vrug
bij d’r sjong
uberrasjóng-sjpas
tsinterkloas
fes vuur ós allenäu
en d’r piet dreët
faierlieg
d’r sjwatse antsóg.

 

2015 

 

 

 

Hundertwasser

 

jode ulliegtuur
sjpeiele sjtroale
tsirkele welle
blommefrisj kluresjpel
kingertseechnoenge landsjaf
sjtruuch beum
wase oes jieëvel
in d'r himmel
sjterve verjunt
bluie óp
sjenke lóf
drupe wasser
Hundertwasser koens
zieng hoed
plantst óp zie jraaf
inne boom
sjenkt zie leëve
hinger bliet zie hoes
verbleecht i zieng koens
jeet óp i nui klure
tsirkelt i frisj jreun
welt i pril kingerheng

 

2015

 

 

 

vasteloavendsmondieg

de sjaal van de naat
brikt i kluresjtukker
d'r daag kniespert
moeziek in de oere
d'r vasteloavends-jek
sjtiegt oes zie bed
't narre-dreume-naes
bloeëse vus danse
óp d'r teppieg
vräud sjtreumt
durch 't lief
de ieëtsjte klone
weëde jesjmienkt
in herjodsvrugde
vasteloavendswaan
drieënt  ziech werm
d'r jong van 't verkier
kleidt ziech keëkend jeël
d'r aintseljenger
beugt ziech vuuruvver
bingt ziech de sjong
aier vermiesje ziech
in de sjpekkepan
de tsiedónk tseecht
de sjtiemmoengsbilder
va jister de sjtroase
zunt nog leëg
mar 't fiebert
en hu joa hu
hu jeet 't bejinne
zal 't zieë wie 't is
vasteloavend
zoeëvöal in ee woad
mit klonesjritte de duur
eroes va kling noa jroeës
va lanksaam noa flot
noa die plaatsj
die ing plaatsj
van alle joare
d'r tsóg kunt
los 'm mar kome
leve mondieg
leve leve
vasteloavendsmondieg

 

2015

 

verzammele

ze verzammele ziech
de vuejel die trekke
noa ’t zude um tse
uvverwinktere

ze verzammele ziech
de vuejel die blieve
in de hemet um tse
uvverwinktere

ze verzammele ziech
de vuejel die kome
hei tse blieve um tse
uvverwinktere

ze verzammele ziech
de vuejel um tse
uvverleëve2015 

 

 

 

 

Prater


't Riesenrad drieënt
kareselle órjelspiefe
bloaze tuen
ballonge klonenaze
rozza tsoekersjpinne
jraasplai zóndiegsvol
famillieëns óp dekkens
vleesj broant
hootskoal sjwaamt

't Riesenrad drieënt
jeneratiejoeëne Sjlowake
sjpatsere je-ermd
kingerkaresel i peëds-jeróch|
Sjieneze sjisse de loeët i
sjiefsjokkele sjtórme
Eusterriecher zinge
Hans Moserklanke

'r Riezenrad drieënt
Japannere bussenvol
noa 't konzeët
in 't planetarium leuft
d'r letste kingerprojram
d'r oavend vilt

't Riezenrad raest
ing tsieter klinkt
d'r Dritte Mann
oes 't riool
Prater zie riech
't Riezenrad in de naat

 

2015

 

 

 

villa

sjif sjiengt durch bleer
kaode oes beum
joemie zeëbel
sjtumpele bee
kingersjpel zieëräuber
klömme roetsje
in de sjtruuch
rónk de villa
wies-jebladderd
woa ze sjoele
teëje bek reën
blits donder kraachend
sjtórm is hön zeel
vare oes
drieve tseruk
vuur de naat
in de villa
hön have
woa ze sjoele
teëje vleermuus
piepe va naatsvuejel
en mörje
dóch uvver kop
lap vuur oog
littseeche jemoald
óp e bakke
hön jesjiechte
inne poeët um
óp tse sjtoa

2015

 

{

 

 

Veluwe

 

beum va den bis loof
jemiesjd i buzje
durch bleer bedekt
meersjehoezer
lu i sjtruuch mit
kammera óp poeët
wade i naojoarsrouw
óp d’r sjtiejende rieëbók
bis ziene lokróf sjalt
burrelt röchelt
deep oes d’r haos
kóppelt zieng hindes
heuretek sjlunt
balts in oavendzon
ing herfslóf
d’r zank kluurt
deepjeël
tseptemberklure
Veluwe

 

2015

 

 

Wien

 

zóndiegmörje
Donau vaal
sirene durch verlosse
sjtroase
Doomklokke loeë
koer- en órjelsjal
sjtiegt óp himmelsledder
wierrookwólke drieve
terrasse völle ziech
telder mit Sachertorte
peëds-jetrampel
fiaker rolle uvver sjtroasesjting
touriste kniepse selfies
sjpatsere hinger
jidse mit sjilder
tseeche jesjiechte va
klassiesje bouwwerke
mit kuchtuer
Jugendsjil jieëvel
i kóffferjreun kluur

terrasse in de middiegzon
Schnitzel dreivieëdeltak
Wiener wien
Donau kluurt blauw
inne zóndieg i Wien

 

2015 

 

 

 

 

prul

in e tsimmer
sjtunt ze bijenee
bilder sjtere
lempjer böl
jepakt i doeëze
e paar waeche
jlietsere
noen prul
in e tsimmer
sjtunt ze bijenee
pruke hudjer
sjmienk klone
jepakt i doeëze
e paar daag
sjtroale
jinne prul
 

2015

 

 

 

 

 

d'r zieëner

bilder i weer en wink
‘ne vóspad vol va koens
binne i hoes sjilderije
va moer bis moer
zaal noa zaal
ze heëve diech óp
boave de eëd
effe e sjtuk is jenóg um
óp dreumhuegde tse sjweëve
óngertusje d’r kuunsler jevange
i perspectief
tsirkele, ekke, sjtriefe
zie leed
en an duur bluie
zonneblomme
van d’r zieëner
d’r van Gogh
boese ziechzelver

 


2015 

 

konzeët


't is nog zoeë
vrug mai mar
mugke danse
al in d'r oavend

bij 't wasser
klinkt
ing viejelieng
ing vrauw in
e roeë kleed
sjtriecht d'r
oavend
noa de naat
keurt in inne
sjlof va vrid
 
d'r sjatte vilt
óp de moer
van de bruk
in 't lit van
ing sjtroaselamp
wingt e
naatskleed

 

2015 

 

 

 

 

vesper

zóndiegskink
jebore midwinkter
in 't hoes an de maas
rivier sjtreumend
zilver lametta lint
leefdessjlaier

vesper
oavendsjteer
sjtroalend
krismes
de daag lenge
verlangend vrugjoar
leëvens-jeluk
in de erm
va mam va pap
sjlietesjelle kliengele
e lid carolina
oma opa
tant nónk
vare mit

vesper
sjtroalend
leëvensvräud
bejrust d'r mörje
in de naat.

 

2015 

 

 

 

poebliekoem

in d’r wink
sjtrieche jraassjpiere
va dónkeljreun
noa lieët
ritsjtengele ritsele
in d’r jraaf
d’r diechter sjtrekt
ziech oes an d’r rank
van ’t wasser
sjikt inne jrós
óp miepmopvluejele
nao zie poebliekoem
e jediech
ing zieë van applaus
rolt jolve
klatsje sjoemköp
ebbe i sjtiltesjproach
d’r diechter
zie eiland
zie heem
sjtilte
zoeë wied wie-ts te zies

 

2015