POËZIE 2023


 

 


 

sjoeës

jeboare um alling zieë
d’r waech tseruk
noa d’r  sjoeës
wermde van de mam

jeboare um alling zieë
um tse drage
mit lu um diech hin
óp deë waeg umhoeëg
noa jebórjeheet

en de pieng
va kwiet weëde
va leëvenssjloes
um tse dele
mit lu um diech hin

en ’t vertrouwe
vanoes ’t alling zieë
noa d’r sjoeës
um tse dele
mit lu kótbij en wieër

noa d’r sjoeës
tseruk
deë inne

ieëwieje

2023
 


kette

kette va joare
rije ziech aanee
i verbóngeheet

sjtroom va momente
sjpeule inee
i tsiet

lande mit jrenze
verberje ziech
hinger sjlöas

sjlisse ziech óp
mit kette
van angs

kette va joare
uvverleëve alling
i verbóngeheet

mit sjakele
va diech miech
tsezame

oane jrenze

2023

  


 

tsieëne

óp de tsieëne sjtunt ze
bij die bleechjeël moer
jroeës jenóg zunt ze
uvver basjte hin
bild va jewald
moale ze
zin

jroeës jenóg zunt ze
uvver sjatte hin
bild van angs
moale ze
leefde

jroeës jenóg zunt ze
uvver krig hin
bild va doeëd
moale ze
vrid

óp de tsieëne sjtunt ze
bij die troermoer

moale ze
kingerwelt

zoeë jroeës

2023

 miensjeII


miensje tseje angs
zient sjatte jekeurd
haas

miensje tseje wónsj
zient lettere leefdes
roeë

miensje tseje weëd
zient leëvensech
bild

miensje vroage
zient hatsens-jeer
vrid

miensje blieve
kinger um jroeës tse
zieë

miensje hoffe
zient bejin van al i
sjloes

2023

 

 
 
 


 Brugge

kirch zieë

toere ziet me
tseecht sjnak
de loeët
mui in de tsiet

an duur
bild van 'ne sjwerver
óp ing bank
oes-jesjtrekd

binne
bild van ing vrauw
mit knöa
bekoeëjeld

troane ziet me
jedruegd
i sjting
jewórpe angs

in ‘ne ek
bild va miepmöp
óp inne sjtool
leefdes-raes

midde
bild van ieëwiegheet
mit sjokkel
um tse drieve

oane angs
alling leefde
vuur jidderinne

zoeë kirch zieë

2023

 
 
  miensje I

oes eëd jeboare
trekke miensje jrenze
langs wasser
hinger berje
durch krig

oes eëd jeboare
verlosse miensje jrenze
bouwe brugke
sjtieje berje
durch vrid

oes eëd jeboare
zukke miensje leefde
uvver zieë
sjleëte berje
durch verbóngeheet

oes eëd jeboare
blieve miensje lu
i jewald
i vrid
durch leefde

oes eëd jeboare
zunt miensje lu
oane jrenze
diech miech
tsezame welt

2023
 

 aarre

in ’t midde van de naat
sjneit oes ing wólk
inne sjatse-naam

d’r bejin van e leëve
vol va sjpoare
bluiende tritte
in ing wiese dekke
bringe vrugjoar
i d’r jannewaar

kayla cyan lux perre
mam pap oma opa
tant nónk neëfje nieëtje
junt mit
drage d’r sjats
horizon wied
i himmlesblauw
aarre
 

 

jet los

vasteloavend
’t maat jet los
tsiet sjniepelt
i confetti
uvver daag
hin sjpringe
en da
deë daag
va rouw
tsiet triepelt
i tsekonde
uvver joar
hin sjpringe
en da

vasteloavend
’t maat jet mit
diech

2023 
 

medallieë-jrós

óp de mat
in d’r jank
bij de brivvebus
pos-jesjikd noa hei
vanoes d’r trengel
en d’rboese
vräud oane jrenze
mit prinse dansmarieje
sjpringe oes de heng
van d’r Karl
doeëze vol ópjebórje
um ziech tse sjpreie
mieë wie vósmat
teppieg rolt ziech oes
i vräud óp brós
um d’r nak kop heng
d’r Karl leëft vasteloavend
sjenkt sjpas

Karljrós
ing medallieë
óp ziech
alaaf
drei daag
e joar rónk
wieër wie de mat

2023 vrij sjpel

hammersjleëg
de kirch aafjebraoche
sjtub wingt óp
tseeche
va verjengliegheet
sjtingreste
tseeche
va blieve
in ieëwiegheet
doa-óp ’t hoes bouwe
va leefde
de kirch losse vernuie
noa oeëts
zoeëwie ze bejon
ze wirklieg jemeend is
leefde oane jrens
zörg vuur ee
de allerermste óp
de ieëtsjte rij
e heem vuur lu óp
de vlóg vuur jewald

de kirch va doe
oamt deep
d’r wink kriet vrij sjpel

drief mit

2023wónsj

deë inne
deë inne wónsj
tsevreie mit
deë inne wónsj
diech tse han

nog effe
nog effe wade
jenóg vuur
dat wade bij
diech tse zieë

wónsj en wade
i moeziek
bejieëne vier ós
zoeë kótbij  bis te
bij miech

doe mieng moeziek
mieë wie effe
mieë wie wade

miene wónsj

2023