POËZIE 2023 vrij sjpel

hammersjleëg
de kirch aafjebraoche
sjtub wingt óp
tseeche
va verjengliegheet
sjtingreste
tseeche
va blieve
in ieëwiegheet
doa-óp ’t hoes bouwe
va leefde
de kirch losse vernuie
noa oeëts
zoeëwie ze bejon
ze wirklieg jemeend is
leefde oane jrens
zörg vuur ee
de allerermste óp
de ieëtsjte rij
e heem vuur lu óp
de vlóg vuur jewald

de kirch va doe
oamt deep
d’r wink kriet vrij sjpel

drief mit

2023


wónsj

deë inne
deë inne wónsj
tsevreie mit
deë inne wónsj
diech tse han

nog effe
nog effe wade
jenóg vuur
dat wade bij
diech tse zieë

wónsj en wade
i moeziek
bejieëne vier ós
zoeë kótbij  bis te
bij miech

doe mieng moeziek
mieë wie effe
mieë wie wade

miene wónsj

2023