POËZIE 2018

 


 

alwerm krismes

alle Jahre wieder
klinkt uvver d’r krismaat
jemuutlieg jeweun
mitdoeë wie ummer

en ópins
’t sjneit
huult d’r wink
um ’t hoes
plekke kinger krispleëtjer
óp roete tseechene
ziech sjwats aaf
sjattets va vräud
in de vlokke

en ópins
is krismes nui
i kingeroge
joa de kingeroge
ze blieve

alwerm krismes

2018
tsiet va

tsiet va wade
va verlange
oane bezits
oane wille han

tsiet va wade
va verlange
mit doe bis
mit iech bin

tsiet va wade
va verlange
noa hu
noa mörje

vräud va wade
koens va verlange
kingerlieg jewase
aod jejruid

2018

 


 

jans

wie krank kans te zieë
de hoed druegt
herfsbleer
verpolvere I winkter
jeveul tsouwjesjneid
ónger ing wiese dekke
sjlieëfs in e bed
oane vrugjoar
dreums van oavende
wen ‘t mar jing
nate weëde

wie jezónk wils te zieë
jans bij diech

2018

noa iedee van ‘t angelina krichelberg


 


dageslit

lieëte vingere
umsjtrengele
dónkele
sjträue wermde
hoezer vol
sjong drage wied
hatser zus
tsoeker leef

jezichter kloar
mondesjien
sjoorsjting
sjwame jries wólke
wies sjwats inee
wermde
vuur ‘t sjloffe
jezichter duuster
nate

tsezame dageslit
dónkel lieët
hank i hank

noa ing foto van 't Vivianne Rijnders

2018


 

 

 

wasser vuur
 

wasser waast
beum
jreun
vuur brent
hoots
sjwats

wasser um
tse leëve
vuur um
tse werme

drupe drieve
i diech miech
vónke sjweëve
i miech diech

ing zieë vol
leefdevuur

vuur ós

2018


 


 

 

en da

en da zies te
’t ópins herfs weëde
en da wils te
e blad zieë
dwarrelend dansend
i sjtriechlit
ing neer zon
óp erinneroeng

2018  

Nürnberg

 

sjtad umermt
durch brikkemoere
hole oeëts
jewald boese
de poatse
sjtad jemoald
oeëts durch d’r Albrecht Dürer
sjtad jetseechend
oeëts durch ’t jerich
sjtroaf uvver
Nazikrig
sjpieëlsjtad bezónge
durch ’t kriskink
óp d’r maat
en ’t oavends
vuur’t sjloffe joa
sjiengt neonlit
óp vinstersjtiele
durch ing sjtroas
d’r klank van
aajeplekde neël
óp roete
sjtad Nürnberg

 

2018

  

dansante

procession dansante
i sjrit
mörjelang dansend
tsezame in de moas
óp d’r tak van
de moeziek
ummer werm
die moeziek
inne sjlaif va lu
hank i hank
verbónge mit
duch wies
tsezame óngerweëgs
dele vräud

procession en trance
mörjelang sjweëvend
de nemlieje moeziek
inne daag lang fes

procession óp terras

2018
nate

de nate lang
werm ónbedekd
oes-jesjtrekd
bloeës zommer
sjtriechel mieng hoed
ing naat lang

in d’r mörje
sjtieje mit
de temperatoer
in d’r middieg
raeste en da
d’r oavend
d’r dulper noa
de dreumenaat
vinster wied óp
koom eri

2018
 

 

 

klankkas

e lid klinkt eroes
‘till the end’
’t tsimmer ing klankkas
jardieng wies
jeweëve teëje
mugke moeziek
durch de maze
umzjwerme an
duur jedanken
jeveulens danse

‘till the end’’
‘ne bóffinkesjlaag
in d’r berkeboom
e meëlekóppel
flieët e naes
in d’r droevesjtroech
ze raeste ziech
in de oavendlóf
vuur mörje

in ’t tsimmer
‘till the end’
’t klinkt eroes

i mieng klankkas

2018
 

 

 

kleed

kleed tsaart
um tse sjtriechele
vinger roetsje
wellende körper
va binne noa
boesezie

wermde tsaart
um tse sjtriechele
keur mie jeveul
jeboare i diech
klei diech

kleed tsaart
doe i miech
draag diech
zommerjas
winkter durch
draag
diech tsaart

2018

 


 

zommerterras

wink wingt
jardienge
ballonge kleed
woa-i doe dans
wink wurpt
ziech óp
drieft ballerina
in de erm
va vauwe
bollend wied
óp sjpietse
tiervelend
oavend i mörje
pirouette
drieënt sjritte
óp mie zommerterras

2018

 

 

tour

reër beweëje
sjpeeche sjienge
blinke de oge
van d’r fietser
sjtroale i sjnelheet
dreum van
óngerweëgs zieë

heë sjlusselt
vuur zie broeëd
plekt löcher
repareert fietse
ummer werm fietse

en da d’r tour
óp d’r tillevies
um ’t jeël

en da d’r tour
mit kammerade
oane jeël

en da d’r tour
va d’r daag inne
hinger bliet

da lieët
heë blomme
wase oes e rad
jeël va winne
ummer werm fietse

d’r tour de roger

2018
 

 

 

wils te

wils te nog
effe  blieve
e jlaas wien
doe hei
bij  miech

wils te nog
effe blieve
inne sjloek
oes ee jlaas

jans lang effe
dats te bliets
in d’r oavend
bis d’r mörje
in ’t vrugjoar
bis d’r winkter
iech sjwieg
huur
iech blief

mieë wie ee jlaas

2018
 


 

sjtoa

woa iech sjton
‘t sjtoa tse veule
leës iech
bij ’t leëze
woa iech sjton
‘t jeveul tse veule
sjrief iech
bij ‘t leëze

doe zits in
‘t poebliekoem
sjriefs mit
iech loester
huur diech
bij ’t leëze

2018


 

 

blommeperk

sjuuf aa uur allenäu
óp de bank vuur ‘t hoes
mit ‘t blommeperk
die d’r kop losse hange
alling zunt in de oavendlóf
oane sjlof in de naat va haas

sjuuf aa uur allenäu
óp de bank vuur ‘t hoes
mit ‘t blommeperk
die d’r kop dunt sjtrekke
wermde veule in de mörjezon
vertrouwe in d’r daag va leefde

sjuuf aa uur allenäu
blomme i mie perk

2018

 

 

sjritte

sjritte hinger diech
blieve
sjritte vuur diech
wade
sjritte blieve wade
endere I sjnelheet
óp berje I sjtórm
an zieë
in ‘t al

sjritte in de tsiet
blieve in ós
wade in ós
endere in ‘t al

zoeë bliets te
de tsiet an diech
an miech
in ós
de eje tsiet

2018


 

tritte

tritte noa d’r plai
mit Buber wöad
eróp eraaf
in ‘t doe
joa doe
bis vuur miech
doe zoeëwie iech
bin vuur diech
doe
 
joa doe en iech
woa dan óch
in de loeët
óp de ëed
óp deë plai

wienieë dan óch
mörjelóf
dageslit
naatsdekke

doe en iech
zunt d’r plai
trit vuur trit

2018


 


 

zokkel

kóffer neël i landkate
plaatsje va vakans
anziechskaat va vräud

iezere neël sjeefjehouwe
plaatsje van ieëlend
anziechskaat va leed

lu verdrónke in de zieë
plaatsje va blód
anziechtskaat va doeëd

tsoekerzus blauw loeët
krig kloar sjtrande  
tsiejarettesjwaam jevange
kirkhöf  remsjpore kribs
wiese jieëvele drupe blód
anziechskaat oane zokkel

't leëve an duur
sjiengt eri zukt
plaatsj óp inne zokkel
leëvenskoens    

 

2018


 

sjtim

klanke bevruete
i wermde dekkens
i de tsiet jedrage
i vrugde jebeerd
bejin

jeboert i mörje
i vrugjoar
i leëvenszin
de wieg va leefde
jelaafd an de brós
de mam va jeveul
zoeë klinks te i miech
dreëgs te miech

mieng klanke weëde wöad
bluie i diech
dieng klanke weëde wöad
bluie i miech
tsezame ing  jesjiechte
diech miech

2018


 

plastic

bótter kieës sjpienaat
i plastic verpakd
tute pakker cups
aesenswaar i koenssjtaof
bónkte klure
drieve zieë vol
hoezer auto’s umwikkeld
jes i lakleer
d’r miensj
hingt a dröad
va commerce
va nylon
koenssjtaof
kloneklure
drieve zieë vol

troane
i plastic verpakd
kuunsler koens

2018 

zicher

zoeëlang de heemhave
zicher i zich is
wie lang de rees
daag en nate
óch is

zoeëlang de heemhave
zicher i zich is
wie ’t sjtórmt
’t broest d’r wink
óch is

zoeëlang de heemhave
zicher i zich is
wie dik de wólk
nieëvelloeët
óch is

zoeëlang de heemhave
zicher i miech is
uvversjtreum nit
have
oane diech
drief iech
verdrónke
i mieng jesjiechte

2018


 

  

sjtórm

sjtruuch sjudde
deep in d’r wink
jraas sjtriecht jlad
sjtórm-sjproach
brult oeredoof
zank vleit óp
vuur de zieë oes
‘t wasser jolft
ónger wólkesjirm
winkkraf I tsing
lu sjnappe ziech
vas anee

sjtórm lekt ziech
ónger tsing
wink bliet
lu vas inee
lu-sjproach

 

2018

 

 

oes d'r sjong

’t tröat
retteketet
’t tsiemt
paaf paaf
d’r Joeëhan en ‘t Lies
zetse ziech aa
’t  Biela en d’r Karl
drieëne an d’r sjwungel
d’r Wiel
lieët ’t lofe
’t sjellebeumt
tsjieng tsjieng
al die daag

da óp heem aa
sjudde d’r confetti
oes de sjong
dwarrelt óp ‘t jebun
inne intsieje sjniepel
kleëft an d’r vós
raest ziech jewaesje
drueg verwaard
bis ’t nieëks joar

retteketet
paaf paaf
tsjieng tsjieng

2018 

 

d'r jees van d'r Jo

de kapel trukt
durch de faar
tröate blinke
in de zon
tromme sjlunt
midde zommer
d’r jardemarsj
tseliender sjwatse vrak
megafoon sjalt
i sjrit noa d’r kirkhof
e jraafsjtuk vuur
ing jesjetste
e bild oes
inne ietaljaeniesje film
d’r óptsóg va hoemoor
i troanejank
oesloof van
d’r vasteloavend
en da de rouw
ing Jouw Waeg
hinger kloeëstermoere

d’r jees van d’r Jo
rouw i
Kloster Melissengeist

2018 


 

 

kroed

flits knal vuur
sjnirke dampe
ruuche preuve
oame
verf i kroed
i dampe
i leefde
i vrijheet

um tse vrije
erm bee vlieëte
jeveulens
flakkere óp
i kroed va
körperwermde
um tse keure
tse sjtriechele

flits knal vuur
sjnirke dampe
löcher broen
reng jerafeld
hatsenssjpel
va klure
durchblik
noa tsiete
noa vroag
noa antwoad
wiezoeë

umdat ’t sjun is
ainfach sjun is
i kroed i verf
i flits i leefde

2018