columns 2021

 

  


Mit (janI)
Tsezame zunt ze am jang in de kuche. ’t Lieza en d’r Joeëhan. Óp aodjoar poefele bakke. D’r Joeëhan zetst d’r kómp mit ’t besjlaag óp inne sjtool kót bij de haitsoeng. Zoeë kan ’t ing tsiet reze. ’t Liezalekt inne hankdóch druvver.>>> 


 

 

Ieëtsjte waech (janII)
De ieëtsjte waech van ’t nuijoar zitst dróp. Silvester woar e fes va binne. Alling ’t vuurwerk nit. Dat woar an duur. De Dreikönneke zoog me óch nit. Die zunt i quarantaine. En d’r nuie prins bliet bij d’r auwe.
De doeëze mit de kriszaachens völle ziech werm. Junt in de kas oane ’t krisvieres. >>> 

 


Huegde (janIII)
Ze hauwe jet va sjnei jemeld. Mar ’t woar nit óp de richtieje huegde.
‘Vier hauwe ’t hoeëjer óp mósse zukke,’ zeët ’t Bertie. ‘Hei vilt d’r reën. Doa boave sjneit ‘t.’
Het sjteet bij de vinster.>>>

 

Angerhaof
(janIV)
’t Sjelt. D’r Allewies maat de duur óp. Zie broor kunt eri. Jet lanksamer wie anger joare. Rónk dis tsiet treffe zie ziech ummer. Mit vräud zetse ze ziech an d’r kuche-dusj. Mar noen zunt ze mieë jelosse. Teëjenuvveree. An de kopse zieje van d’r dusj. Wied jenóg oeseree. Noa de rejele.>>>


Klok (JanV)
Mit de vuejel jong heë noa ’t zude. D’r winkter durch. Evver dis joar koam d’r Jean doa flot va tseruk. Lang bloof heë nit. Heë kieket ins noa de loeët.
‘Iech los uuch i sjtich,’ zaat e teëje de vuejel.>>> 
 


Jeveulens (fibberwI)
‘D’r jannewaar is d’r mond va jraad nit, mar ’t kunt wal.’
Zoeë bedinkt d’r Hannes ’t ziech. D’r winkter is in d’r loof van de joare ummer winniejer fietse woeëde vuur hem. E kling sjtuk in d’r trengel. En wen ’t nit tse kaod is e sjtuk wieër. Noa de dörper. Woa heë jeer durchhin fietst. >>>

 

 
Kuul  (fibberwII)
Joa, ze hant ’t hoes jetseerd. D’r vasteloavend is doa. Dat wille ze losse zieë. Wie dan óch. D’r Joeëhan hat ziech e hudje ópjezatsd mit ing ballong draa. ’t Lieza hat inne sjieke hód óp. Sjtikt ziech ing veer dróp. >>>

 
 


Aafsjtand (fibberwIII)
’t Is in de sjtad blaeve, ’t Marij. Nit noa ’t dörp. Woa ze ziech treffe mit de vasteloavend. De hiezieje en de lu va vräuer. Tsezame in ’t dörpshoes. Evver noen e joar van aafsjtand. Doabij hat ’t nog jenóg tse liere. ’t Hat besjtimd momente dat ’t dinkt a zie dörp van oeëts. >>>


Kliengele (fibberwIV)
Vruuskauw. Poolnate. En da is ’t doa. Kunt oes de loeët valle. ’t Vrugjoar. Um tse juuche. D’r Hannes hat d’r fiets veëdieg jezatsd. Heë hauw zoeë wie zoeë wille vare. Al is ’t mar e kling sjtuk. Ing rungde in de winktertsiet. Vuur ’t jeveul. D’r klank van de reër.>>>
 
Laoch  (meëtsI)
’t Is zoeë wied. D’r hoarsjniejer kan werm aavange. Óp d’r sjtoep bij zie jejsef sjtunt d’r Kasper en d’r Alex. De duur jeet jraad óp. D’r Joeëhan maat zieng rungde mit d’r hónk. Kunt verbij. D’r Kasper wiest noa de etalaasj. Doa hingt e jroeës plakaat mit inne tillefoonnommer um ing aafsjproach tse maache.>>>

 
 
 


Richtiegheet (meëtsII)
Heë is nog ins noa ’t zude eraaf kome. D’r Alwien. Mit d’r tsóg. ’t Jruetste deel va zie leëve woeënt e in ’t Hollendsj. Doa jong e noa de hoeëg sjoeël. Vong doa zie werk. Fotograaf va koens. Doa hat heë oog vuur kraeje. Óp internet zoog heë jet nuits uvver de plaatsj van oeëts. >>>

 
Daag     (meëtsIII)
Ze zunt al vrug óp. ’t Bertie en d’r Wiel. D’r aavank van ’t vrugjoar. Hu is d’r Wiel jöarieg. D’r tswaide corona-jeboertsdaag óp ing rij. Dat hauw me ziech ’t vurriegs joar nit jedaad. De aafsjtands-tsiet zoeë lang zouw doere. >>>

Hannes

(meëtsIV)
’t Vrugjoar is doa. De tsiet van d’r fiets. Wie jiddes joar lieët d’r Hannes ziech d’r fiets noakieke in ’t fietse-jesjef. Noen mós me doa ing aafsjproach vuur maache. Jenauw zoeë wie bij d’r dokter. Dat zeët d’r Hannes óch went e de wirkplaatsj eri kunt.>>>

 
 
Waech
(aprilI)
Ing waech um tse bejinne. Mit tek winke. Jreun va vrugjoar. Hosanna zinge zoeëwie oeëts in ing vruier jesjiechte. Ummer werm óppenuits vertseld. Hofnoeng en nuits óp bezóngere tsiete. Aier zieëne i sjpraechende klure. ’t Sjpel va versjtaeche sjteet tse wade.>>>
 


Aierverf
(aprilII)
Ejentliech hauw ’t nit mieë wille kome. Vuur de fesdaag. ’t Marij. Het wool ’t ritme va mit feste kome, durchbraeche. Wat nit mieë is tse losse raeste. Huekstens i jedanke losse kome. Vervleie i d’r sjwaam van verjangeheet. Nieëvel van oeëts.>>>

 

 
Perre
(aprilIII)
Ze sjpatsere jeer, ’t Bertie en d’r Wiel. Flot blieve ze nit heem vuur ’t weer. Of ’t mós wus sjleët zieë. Sjtórm, wólkebróch of zoeë jet. ’t Hat jraad d’r raits vuur hön. ’t Weer neëme wie ’t is. Alling noen mit de Oeëstere. >>>

Mitjemaad
(aprilIV)
Inne daag um nit vöal eroes tse kieke. Sjoele reën. D’r april deed ziene naam ier aa. Heë deet wat e wil.  D’r Wiel huet de klep va de brivvebus. De pos is doa. Heë jeet noa d’r jank. Inne brif is kome. An d’r umsjlaag kan heë ’t zieë.>>>

 
Ing sjun kluur
(maiI)
Tsezame junt ze in de vrugde noa ’t waarjesjef. D’r Joeëhan hat e keersje en ’t Lieza óch ee. Dierek bij d’r i-jank is ’t jebeks. Hu in ’t tseeche van oranje. ’t Lieza pakt jet deelsjer.
‘Die lek iech mar bij diech in de kar.’
‘Joa, Lies. ‘t Jieët hu jet tse viere.>>>
 
Sjtroech
(maiII)
De iezere poats van d’r kirkhof is jesjlaose durch ’t vieroes. Inne auto sjtópt in de óprit. Waad effe en kiert. Vieët uvver d’r jroeëse waeg. Bij inne veldwaeg sjleet e aaf. Sjtub wingt óp. D’r wink is hel. Bij ing hek hilt e aa. Lu sjtieje oes.>>>
 
Bluie
(maiIII)
De blomme bij ’t krigsbild zunt nog frisj. Durch ’t keul weer bliet de blui jód. ’t Jedechnis an de jevallene oes d’r krig hilt kluur. Jód vuur de erinneroeng. Mieë wie intsele daag.
’t Leëve jeet wieër. Langs ’t bild lofe lu. ’>>>

Jode vóftsieg
(maiIV)
Ze wisse ’t nog jód. ’t Bertie en d’r Wiel kieke ziech aa. Vóftsieg joar jeleie. Doe kiekete ze ziech óch aa. En zate ’joa’ teëjenee.
‘Iech wees ‘t nog jód,’ zeët ’t Bertie. ‘De oma en d’r opa vóftsieg joar jetrouwd. Dat woar e fes. ’t Janse dörp óp de bee. ’>>>
 
Links, reëts
(maiV)
Mit de erm in de loeët kunt d’r Joeëhan eri.
‘Lies, noen han iech de tswaide sjpriets.’
‘Dat zien iech. Doe bis jans sjprietsieg.’
‘Jód jezieë. Noen kan iech al jet oes d’r bubble kome.’
‘En e bis-je in de wólke, wa Joeëhan.’ >>>
 
Maizóndieg
 (joenieI)
D’r letste maizóndieg. Indlieg inne zonnieje vrugjoardaag. D’r Hannes is al vrug óngerweëgs. Heë wil ’t jroeëse verkier wat tse wade sjteet, vuurzieë. In de vrugde is ’t nog kaod. Zicher in de dale. Doa-óp hat e ziech jekleid. Dauwfrisj.
>>>
 

En….
(joenieII)
D’r Joeëhan kunt eri. Heë hat de mörjerungde mit d’r hónk dróp zitse.
‘En’, zeët ’t Lieza, ‘al jet van oranje  jezieë óngerweëgs?’
‘Nit vöal. Ejentlieg nuuks. ’t Sjtriks-je van d’r hónk woar ’t intsiegste oranje an duur.’ >>>

             

Voesbalveld
(joenieIII)
’t Hat jet, vingt d’r Hannes, um durch sjtroase tse vare in oranje jetseerd. In de mörjerouw. Verlosse noabersjafte. De oranjesupportere, die ziech oesraeste. De sjpannoeng van ’t sjpel. En de vräud óp ’t nieëkste. Evver vöal vane zunt nit tse zieë. D’r lieëw is nog nit richtieg los.>>>
 
Kluur
(joenieIV)
Mieë wie e joar is e noen hei. I zie atelier. D’r winkter in ’t zude hat d’r Jean jefeld. Mar wie ’t noen oesziet, kan e in ’t komende noajoar werm noa ’t zude. Dat jieët ‘m al e werm jeveul. Krient de klure hei inne jlietser sjiemer va vräud. Doabij in dis tsiet de kluur oranje. ’t Sjpel va jeël en roeë.>>>
 
Sjtriks-je
 (joelieI)
D’r daag d’rnoa. Sjpatseerjank mit d’r hónk. De rungde bliet. Óch noa d’r verlis va d’r daag d’rvuur. Óane ’t oranje sjtriks-je kwispelt d’r sjtats. Mit ee oog kiekt d’r Joeëhan noa ’t jesjef va d’r hoarsjniejer. De duur is tsouw. I jedanke huet e zieng sjtim..>>>

  
 
Bauw doa
  (joelieIi)
’t Kunt ummer jet mieë leëve a jen duur. ’t Dörp jeet óp. Óch bij de manslu va de bank. Ze hant allenäu noen de sjprietse jehad. D’r aafsjtand bij de banke haode ze waal nog aa. ’t Tsere van de lampepöal mit zommerblui is al ing tsiet jeleie passeerd. >>>


Bek
(joelieIII)
De tsiet va fietse durch bauw alle meuglieje weer likt al jet joare hinger hem. Zicher noen. Inne wólkebróch. Mieë wie inne. E paar daag. ’t Woeëd jroeës jesjraeve en vertseld. Me sjprikt noen va kode i kluur. D’r Hannes hilt ’t óp bek. D’r reën van oave eraaf. Bekvol. >>>


 

 
Dal
(joelieIV)
Heë kiekt oes uvver de huevele. Bliet voet va de dale. D’r Hannes sjteet neëver d’r fiets. Jraad varet e langs ing vrauw. Ze leuft uvver inne jolvende veldwaeg. Ze dreët inne zonnehód. Hat blomme i jen heng. Ze zingt. Heë ziet ze noen va wieds. Ze sjtikt ing hank i jen loeët.
>>>
   
Joa
(joelieV)
Woar d’r voesbal wal e fes? Kank me d’r Toer sjpannend neume? En dan i Tokyo. Doa jong i d’r bejin nogal jet verkierd. D’r zommer van Oranje blinkt noen nit van ’t jood. En vuur d’r Hannes? Heë vieët zieng rungde. Bij inne man deë ’t verkier rejelt mós e sjtóppe.>>>
 
Vaan
(aujoesI)
Het sjleet ziech de vaan um de sjouwere. Ing dekke woa ’t ziech i heem veult. De vräud van ’t jood wil ’t dele mit alle lu die hem e welkom jesjónke hant. Mieë wie tsing joar jeleie. Noen óp ing klatsjnase baan i Tokyo. Troane va jeluk. Óch bij ’t Lieza en d’r Joeëhan.>>>

 

Ies
(aujoesII)
Indlieg jet van ing zommerlieje waech. Me bemerkt ’t tsefort. In d’r sjpieëljaad is mieë bedrief. Kinger mit hön eldere. Dis joar zunt jenauw wie ’t vurriegs joar mieë lu heem  blaeve in de vakans. Óch óp de bank is mieë tse hure en tse zieë. >>>

.
 
Vliejer
(aujoesIII)
De dörper in de daler an de reng van de riviere bloaze oes. Sjpore van uvversjreumoenge weëde ópjeruumd. Mit vöal hulp. ’t Wasser is jezakd. De kling lettere kome boave drieve. ’t Zoats va troane nog ummer jepreufd. Inne droon vluut uvver um ’t tse filme. Va wieë en zieë kunt sjtuuts. I wöad, moeziek, jeld.>>>
    
Sjlies
 (aujoesIV)
Jenauw inne mond lang doeret de jroeëse vakans. D’r mond aujoes. Vuur d’r Wiel en de Hoebeëte in hön kingertsiet. Ze tróffe ziech óp de hoeëjere sjoeël en vräuete ziech doa tsezame óp de zommervakans. Die woar noen mieë wie veer waeche.>>>
 

  

Hoef
(tseptI)
E peëd sjrabt mit inne hoef uvver jen eëd. D’r klank van iezer uvver sjting. Ing koetsj sjteet óp d’r kirchplai. Tswai peëd mit sjwatse duch uvver d’r ruk. Lere oogklappe. Ing jong vrauw zitst óp d’r bók. De blonde hoare sjtaeche aaf óp d’r sjwatse jas.>>>


Sjtroech
(tseptII)
’t Woar nit zoeë jemekkelieg um jet tse viere in de aafjelofe tsiet. Mar mit uvverlek is doch jet meuglieg. D’r broar van ’t Bertie weëd nuuntsieg. Zieng kinger wille jet d’rva maache. I kling jruupjer junt ze jet zóndieje hingeree lu bijenee losse kome. ’.>>>
 
Kniet
(tseptIII)
‘Bis ‘t nieëks joar’ zate ze vurriegs joar wie ze voet jónge oes ’t koensdörp. ‘t Bertie en d’r Wiel vare wie zoeëvöal joare óp d’r fiets werm d’rhin. Midde tseptember. Oes d’r zommer d’r herfs eri. De piele van ’t vurriegs joar sjtunt nog óp d’r waeg. De tsiet van aafsjtand is jet lokkerder woeëde. >>>
 
Voetjoa
(tseptIIII)
Heë hauw ’t al ing tsiet jemerkd. De sjwalbere. Ónrouw. Ze vloge nog ins kruuts en kweer uvver zie hoes. Doe woar ’t sjtil. De jroeëse rees noa ’t zude. ’t Naes an de óngerzie van d’r daachrank bliet hinger. Ing erinneroeng van ’t vrugjoar bis noen. Va nui leëve noa uvverleëve. >>>
 
Durch-de-waech
(oktI)
’t Jieët ’t noch. De wieëtsaf óp d’r ek. Inne plai mit ing sjprietsbron. Zoeëmar inne durch-de-waechse daag. Jet lu oes de noabersjaf die ziech treffe. D’r sjloes van d’r daag. D’r mörje nog wied voet. Ze zitse a jen tieëk. Inne inkele sjteet. Da kome jet mieë lu eri. >>>

Vieëdel
(oktII)
Ze zunt doa. De lu oes ’t vieëdel. In hön eje sjproach. Óp hön eje aad en wies. I bild braad durch sjrievere, moezieker, moaler, filmer. Ze dunt ’t woad. De lu oes ’t wes-vieëdel van de sjtad loestere mit andach. Zoeë bekand vuur hön. E heemjeveul. >>>

 
D’r bejin
(oktIII)
Inne daag in d’r oktober. Inne jode herfsdaag. Zóndieg i zonnesjien. ’t Marij zitst in de bus. Inne daag eraaf noa ’t zude. Zieng vrundin, ‘t Sietske is mit ‘m mitkome. Ze hant ziech kenne jelierd in de sjtoedente-tsiet. Tsezame jans jet momente durch-braad. Zunt noa-ee jewase.
>>>
 
Tsevreie
(oktIV)
’t Janse joar is ejentlieg e kome en joa. Mit dat jeveul va tsiet fietst d’r Hannes durch de landsjaf. Heë ziet weëg versjwumme en werm boave drieve. De hoezer oes d’r sjatte ópluete. De sjritte van de lu voetsjterve en kótterbij kome. In d’r herfs kluurt ‘m inne waeg jans bezóngesj.>>>
 
Kroa
(oktV)
De winktertsiet vingt vuur de manslu van de bank aa in de waech vuur Allerhillieje. ’t Ieëtsjte van de winkerfeste. De bank bliet de komende tsiet jemindlieg leëg. Dizze mörje zunt ze al vrug óp d’r kirkhof. De zon kunt jraad óp. D’r mörjenieëvel hingt nog uvver ’t land. >>>

Kaat
(novI)
Ing kaat likt in de brivvebus. D’r Wiel jeet d’rmit noa ’t tsimmer. Heë leëst ze helop. ’t Bertie loestert.
‘jidder miensj zie leëve ing jesjiechte,
i bilder mit sjpraechwólke,>>>VUUR

(detsI)
Heë hat ziech d’r kraag van d’r jas umhoeëg jezatsd. ’t Is frisj. D’r pap maat inne sjpatseerjank. E sjtuk langs d’r busj. D’rhinger likt ing sjteekoel. Mit sjting oes lang vervloage tsiete. Mit de klingkinger hauw e  ziech hei nog nit zoeë lang jeleie inne middieg vermaachd. >>>

(detsI)
 
Aafsjtand.
(novII)
Ee vuur ee kome ze eroes. De moezieker. Absjied van inne va hön. Zenger en jietaarsjpiller. Troane i noeëte. E lid va leed. Ze zoge ’t al ing tsiet aakome. De krankheet braat hem noa d’r sjloes va zie leëve.>>>  Waast
(detsII)
Óp d’r maat sjtunt jet kröam. Kriszaachens in alle meuglieje tsoate. ’t Jlietsert en ’t kliengelt. D’r pap leuft d’rlangs. I jedanke. Hei en doa bliet e sjtoa. ’t Langste bij de sjtere. Ze sjpraeche hem aa. Ing sjproach um ziech bij heem tse veule. >>>
 
D’r Jer
(novIII)
‘Zwölf Räuber’ klinkt. Sjwester en breur bringe hem binne. E lidje zoeë bekankd oes de kingertsiet. Heem bij de mam en d’r pap. Inne platesjpiller in e kóffer ónger d’r radio.
’t Heemjeveul jeet mit ‘m mit. D’r Jer zieng letste rees. Sjpraechere tseje de weëd van hem.
>>>


Jiddes joar
(detsIII)
Bij ’t Traud en d’r Harie ligke en sjtunt werm wie al zoeëvöal joare de krisbeum. Ze zient d’r pap al va wieds aakome.
‘Kiek ins Traud. Doa kunt e.’
‘Iech zien ‘t. Heë kunt nit alling’
D’r pap leuft vuuróp. Heë winkt. >>>

 
 
Sjlinger
(novIII)
Inne zóndieg wie dökser inne zóndieg kan zieë. E bis-je van al jet. Dizze mörje nieëvel mit sjmies. Aaf en tsouw beweëje de tek an duur in d’r wink. Noen ing bleeche zon. D’r pap sjteet bij d’r dusj. Kiekt ins eroes. Noa d’r zóndieg an duur. Binne i hoes is ’t alwerm zoeë wied.>>>Hillieje
(detsIIV)
Hillieje oavend. ’t Jroeëse moment van de krismes. De kingervräud jewase i volwase hoed. ’t Marij umermt ziene oersjrpónk. Hei ’t dörp bij zieng famillieë. Hu d’r mörje van d’r ieëtsjte krisdaag sjpatseert ’t vuur ziech alling. 
>>>