(laat u voorlezen!)

 

Deel 4

deesdieg achtsing november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas bakt printe'.

 

De Sjwatse Piete hant nog ummer pieng in de erm van ’t rónkdrieëne..
Ze kieke ziech aa.
“Koom vier mósse joa. Die zie oes is de mölle.
‘Wie kan de mölle de wieke losse drieëne,’  zeët d’r angere Sjwatse Piet.
‘Durch d’r wink.’
‘Durch d’r wink?’
‘Joa, durch d’r wink. Kiek zoeë.’
Heë bloast. Meël vluugt oes d’r kómp in ‘t jezich van d’r Sjwatse Piet.
‘Wat dees te noen? Iech sjitk.’
Heë mós hóste.
‘Dat is wink.’
‘Wat wink? Doe bloas doch.
‘Iech don d’r wink noa. D’r  wink deë de wieke lieët drieëne.’
‘Joa, i mie jezich.’
‘Mar Piet… D’r  wink is nit zoeë sjlim… Iech durf ’t diech nit tse zage… Kiek ins in d’r sjpeiel…’
D’r  Sjwatse Piet leuft noa d’r sjpeiel. Heë wees nit wat e ziet.
‘Weë is dat?’

 

D’r  mónk vilt ‘m op.
‘Weë dinks te dat dat is? Weë sjteet vuur d’r sjpeiel?’
‘Iech.’
‘Da kan dat alling diech zieë.’
‘Mar iech bin nit wies. Iech bin sjwats. Jenauw wie doe. Jans sjun sjwats.’
‘’t Meël, Piet.’
‘Meël?’
‘Dat han iech jraad i die jezich jebloaze. En noen bis te…’
‘…Wies! Mie jezich is wies. Jans wies!’
‘Iech mós waal e bis-je laache. Wiese Piet. Doa sjteet d’r wiese Piet.’’
‘Iech  mos evver nit laache. De kinger wille d’r Sjwatse Piet en nit d’r Wiese Piet. Iech jon miech waesje.‘
“Doa hant vier noen jing tsiet vuur. Sjtrak kans te die jezich waesje. Vier mósse ieëtsjt noa de mölle um meël tse hoale. Koom vier junt noa de sjuur. Doa sjteet inne fiets.’’
Ze sjneure noa de sjuur. Doa sjteet inne fiets.  D’r  Sjwatse Piet zets ziech dróp. D’r angere hingerdróp. Flot vare ze noa de mölle. Ze mósse tseruk zieë vuurdat d’r Tsinterkloas in de bekkerij is.