(laat u voorlezen!)

 

Deel 6

donnesjdieg tswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas bakt printe'.

 

 

’t Brigitte zitst heem mit zieng mam in ’t tsimmer an d’r dusj. De mam leëst de tsiedónk. ’t Brigitte is an ’t tseechene.
‘Mam vier hant hu óppen sjoeël Tsinterkloaslidjer jezónge.’
‘Ao, wat sjun. Da kans te óch d’r sjong ópzetse.’
‘Noen al? Is ’t doa nog nit tse vrug vuur?’  
‘Doe kans ’t doch ins probere.’
‘D’r Gaddo bij miech in de klas zeët teëje miech: Bij diech kunt  doch jinne Tsinterkloas.’
‘Woarum zeët e dat?
‘’ Um miech tse tsenke.’
‘Hat de juffrauw ’t óch jehoeëd?’
‘Joa.
‘En wat hat ze jezaad?’
‘Alling kinger die leef zunt, darve d’r sjong ópzetse.’
‘Zaat ze óch jet teëje d’r Gaddo?’
‘Joa, ze zaat: Has te ’t jehoeëd Gaddo?’
‘En wits te wat d’r Gaddo dong? Heë sjtooch sjtiekem d’r middevinger óp.”
‘Sjtiekem? Ziech mar nit bang. D’r Tsinterkloas en d’r Sjwatse Piet hant ’t besjtimd jezieë.’
‘Mam, zats doe vruier óch d’r sjong óp?’
‘Joa, wen de zon oranjeroeë ónger jong, zaat mieng mam ummer: D’r Tsinterkloas is printe an ’t bakke.’
’t Brigitte sjteet óp en jeet noa de vinster. Het kiekt eroes.
‘Mam, de zon jeet nog nit oanjeroeë ónger.’
‘Zal iech doa ins vuur zörje?’
‘Wie da?’
De mam leuft noa de kas en pakt e bus-je droes.
‘Kiek dat bus-je han iech nog va mieng mam.’
‘Ao joa. Wat sjteet doa i?’
’ Tseechnoenge van de zon die ónger jeet.. En ze lieret miech doa e lidje bij.’
De mam maat ’t bus-je óp. Ze lieët ’t Brigitte ing tseechnoeng zie van de zon die óngerjeet.
‘Wat sjun, mam.’
‘Loester mar, iech zing diech ’t lidje vuur.’
‘wen  d’r Tsinterkloas
printe bakke deed
weëd de loeët jekluurd
wisse vier besjeed
’t is de huekste tsiet
vier de sjong oesdunt
angesj jieët ’t nuuks
wen d’r pieter kunt’
Ze zingt ’t lidje nog ins. ’t Brigitte zingt e bis-je mit.