(laat u voorlezen!)

 

Deel 10

mondieg veerentswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas bakt printe'.

 

 

De Sjwatse Piete vare óp d’r fiets tseruk noa de bekkerij. Ze hant nit durch, dat e löchs-je in d’r zak zitst. ’t Meël leuft droes. D’r  Sjwatse Piet vuur óp de sjtang broecht nit tse treëne. Heë vingt aa tse tselle.
‘Ee, tswai, ee, tswai.’
‘Doe broechs nit tse tselle.’
‘Iech wil diech helpe. Da jeet ’t fietse flotter.’
‘Dat is nit nuedieg. Vier zunt zoeë bij de bekkerij.’
‘ Vier mósse hei reëtsaaf.’
‘Wits te dat zicher? Iech meen, dat vier reëtdurch mósse joa.’
‘Mósse vier da doa hinge reëtsaaf?’
‘Iech dink ‘t. Doa hinge junt vier reëtsaaf.’
In de mölle maat d’r man de duur op. Heë kunt eroes. Óppen eëd ziet e meël.
‘Wat zien iech doa? Meël! Meël oes d’r zak. Oes d’r zak deë de Sjwatse Piete hant mitjenoame.’
D’r man van de mölle leuft e sjtuks-je langs de sjtrief. Hee bliet sjtoa en kiekt of e de Sjwatse Piete urjens kan zieë.’
‘Zies te. Alwerm de muus. Iech hauw ’t nog zoeë jezaad. Iech mós ze waarsjauwe. Angesj verlizze ze ’t janse meël.’
Heë leuft wieër langs ’t meëlsjpoor.
‘Sjwatse Piete! Sjwatse Piete!’
‘D’r Tsinterkloas zitst i ziene sjtool. Heë sjteet óp.
‘Sjwatse Piet. Iech kan nit in d’r sjtool blieve zitse. Iech wil jet doeë. Vier kanne óp de Sjwatse Piete wade, mar weë wees wie lang ’t nog doert ier ze tsruk zunt. Óngertusje hant vier al jet jedoa.’
‘Iech daat,’ zeët d’r Sjwatse Piet, ‘vier blieve hei kalm sjtoa
mar d’r Tsinterkloas hat al jet jedoa
alling, iech wees nit wat
is ’t dit, of is ’t dat?’
‘Sjwatse Piet, iech meen. Vier mósse nog zoeëvöal doeë en losse vier mar aavange sjtat mit de erm uvveree op de angere Sjwatse Piete zitse tse wade. Vier junt de kinger bezukke.’
‘Waal sjaad Tsint
oane print.’
‘Wen vier noen nit bejinne, kanne vier misjien nit alle kinger bezukke.’
Tsezame junt ze noa d’r sjtal.