(laat u voorlezen!)

 

Deel 13

donnesjdieg zivvenentswantsieg november
Bilder: Guus Knebel
De vurrieje dele zunt tse leëze bij feuilletons: 'D'r Tsinterkloas bakt printe'.

 

 

’t Brigitte zitst bij de vinster. De mam zitst an d’r dusj. Ze leëst de tsiedónk. ’t Bilderbóch mit ’t lidje uvver printebakke sjteet óp d’r dusj. ‘t Brigitte kiekt eroes.
‘Noen hant vier ’t lidje e paar moal jezónge, mar ’t hat nog nit jehólpe. De zon is nog ummer nit oranje-roeë.’
De mam kiekt óp oes de tsiedónk.
‘Dat passeert wal wen ’t duuster weëd. Da jeet d’r Tsinterkloas printe bakke.’
‘Mar mam, ’t bejint doch al duuster tse weëde.’
‘Koom ins bij miech zitse. Kiek ins noa ’t buchs-je. Doa zies te de loeët va printe bakke.’
‘Joa, in ’t buchs-je, mar i wirkliegheet.’
‘Brigitte, wen-s te jet jans jeer wils, móts te nit d’r mód verlizze.’
‘Zitst nog mieë in ’t buchs-je?’
‘Jao, kiek mar.’
De mam maat e vinstersje óp. E bledje rolt droes. Hei-óp sjteet ’t ieëtsjte couplet van ’t lidje.
‘Is dat óch e lidje?’
‘Dat huet óch bij ’t lidje ‘printe bakke’. Loester mar. Iech leës ’t vuur.

 

sjpieële dunt vier jeer
’t lifste a jen duur
bis ’t duuster weëd
i oranje kluur
’t is noen sjpieë jenóg
kiek mar noa de loeët
mörje waad óp ós
jet dat maat ós vroeë

iech zal ’t ins zinge.’
‘Jód mam. Zalle vier ’t ieëtsjte sjtuks-je óch d’rbij zinge?’
‘Waad, Brigitte, iech pak ’t keyboard d’rbij. Da kanne vier óch jet d’rbij danse.’
‘Ao joa, d’r printedans.’
De mam zetst ’t keyboard óp d’r dusj. Ze zingt het couplet vuur. Tsezame zinge ze ’t ieëtsjte sjtuk van ’t lidje. ’t Brigitte danst d’rbij.
‘Kan iech noen d’r sjong ópzetse?’
‘Noa dat sjun lidje kans te dat zicher. Iech dink dat d’r Sjwatse Piet jet in d’r sjong zal doeë.’
‘Wal jing printe, want die hat d’r Tsinterkloas nog nit jebakke.’
’t Brigitte kiekt nog ins eroes. De loeët is nog ummer nit  oranje-roeë jekluurd.