d’r tsint en d’r piet
e fes va jónk bis aod

 

 

 

 

mit  tseechnoenge van d’r guus knebel

 

Deel tswai - Roeiboot

 


De janse naat hat ’t hel jewingd. ’t Woar inne richtieje sjtórm. In d’r jaad van d’r opa woare teks-jer aafjewingd. An d’r boom zitse jing bleer mieë. ’t Sjteersje woar i-jesjloffe mit íng jedanke. Mörje kunt d’r Tsinterkloas. Van d’r sjtórm hauw ’t nit vöal jemerkt. ‘t Woar durch de mam jód ónger de dekke i-jesjópt.
Tusje zieng mam en d’r pap leuft ’t noa de wasserkank. Doa kunt de boot aa mit d’r Tsinterkloas en zieng vrung, de Piete. Óch d’r opa is d’rbij.
‘Iech hof, dat de boot nit tse vöal las hat jehat van d’r sjtórm,’ zeët de mam.
Doa sjtunt nog mieë kinger mit papa’s, mama’s, oma’s, opa’s tse wade. Ze hant allenäu dikke jes aa en sjalle um. Ing moeziekkapel sjpilt e lidje. ‘Ziech doa kunt de sjtoomboot oes Sjpanje werm aa’. Mar me ziet nog jing sjtoomboot. De moeziekkapel sjpilt ’t lidje nog ins. De kinger zinge kreftieg mit. ’t Sjteersje danst an de hank van de mam. D’r opa klatsjt in de heng.  Mar ’t hulpt allenäu nit. Nog ummer jing boot tse zieë.
‘Iech jeleuf, dat-s te reët has,’ zeët d’r pap teëje de mam. ‘De boot van d’r Kloas hat muite jehat mit d’r sjtórm.’
’t Sjteersje kiekt hön mit verdris aa.
‘Dat ving iech jaar nit sjun. Iech han miech zoeë jevräud.’
D’r opa lekt ’m ing hank óp de sjouwer.
‘Wen d’r Tsinterkloas hu nit kunt, da kunt e mörje of uvvermörje. Wie dan óch, heë kunt.’
De ieëtsjte kinger junt al noa heem. Óch de moeziekkapel. ’t Sjteersje sjpatseert mit de mam en d’r pap nog e sjtuk langs ’t wasser. Ze junt noa d’r opa heem. Deë hat werme sjokkelademilch vuur hön. An de wasserkank huet me ’t kwieke va wasservuejel. ’t Wasser kloetsjt. Wieër is jinne mieë tse zieë. Ópins bliet d’r opa sjtoa. Wiest uvver ’t wasser. ’t Sjteersje wees nit wat ’t ziet. Doa kunt ing roeiboot aa. Inne Piet roeit oes alle mach.

 

 

 

D’r pap sjteet an d’r rank van ’t wasser. Heë pakt de koad van de boot. D’r Piet sjtiegt oes.
‘Iech bin mar alling kome. De boot van d’r Tsint kunt mörje pas. ’t Waor zoene sjtórm. Jans jevierlieg. De boot jong wild hin en heer. Vier zunt noa ing anger have jevare. D’r Tsint raest ziech noen oes van die jevierlieje rees. Mar mörje kunt e besjtimd.’
’t Sjteersje sjtroalt. D’r Piet maat de boot mit ing koad vas an de kank. Heë jeet ’t óch an de anger kinger vertselle.
Bij d’r opa sjteet ing sjóttel mit de boomneus óp d’r dusj. Ze werme ziech an de sjokkelademilch. ’t Sjteersje hat jrummele van ing print um d’r mónk.
‘Zouw iech d’r sjong kanne ópzetse?’
‘D’r Piet is al hei. Doe kans ’t verzukke,’ laacht de mam.
‘Opa, woeët vruier óch d’r sjong ópjezatst?’
‘Ao joa kink. Neëver de duur sjtong ing hootser rek. Wen vier eri koame dónge vier ós de sjong of de klómpe oes. Die zatse vier doa óp. Ópzetse neumete vier dat. D’r Tsinterkloas dong doa ’t naats waal ins jet sjnuuts i. Jemindlieg Kloazementjer va broenge en wiese sjokkelaad.’
‘Da zets iech d’r sjong óch neëver de duur.’
‘Móts te waal óp de zökke noa heem.’
‘Vier kanne doch blieve sjloffe.’
Dat vinge ze e sjun iedee.
‘Iech hol  sjtrak ós naatspuum,’  zeët d’r pap.
D’r  opa pakt de jietaar van de moer.
‘Iech dink, dat vier mörjevrug da kanne zinge. O koom mar ins kieke, wat iech in ’t sjunke ving.’
Ze zinge ’t lidje al vas. De mam, d’r pap, ’t Sjteersje, d’r opa. ’t Is an duur tse hure. Zicher vuur de oere van d’r Piet.