(laat u voorlezen!)

 

Deel 1

zamsdieg zessing november

 

Tswai Sjwatse Piete lofe uvver de sjtroas. Ze junt noa 't kastieël um tse kieke of al in oader is. D'r Tsinterkloas zal doa de komende waeche woeëne. Ze vinge 't sjun um werm i Nederland tse zieë.
'Hauws te dat jezieë, Sjwatse Piet?'
'Wat hauw iech jezieë?'
'Al die kinger. Wat woare ze an 't winke, wie vier mit de boot aakoame.'
'Joa, Sjwatse Piet. En an 't zinge.'
'De sjunste Tsinterkloaslidjer. Uvver de sjtoomboot.'
De Sjwatse Piete vange aa tse sjpringe.
'Auw,' ruft d'r inne Sjwatse Piet. 'Miene vós deed pieng.'
'Noen al,'  zeët d'r angere Sjwatse Piet. 'Vier mósse nog zoeë wied lofe.'
'Iech wees 't. 't Is nog zoeë wied noa 't kastieël. En óch nog al die kinger bezukke.'
'Joa, die hant allenäu d'r sjong ópjezatsd.'
Dat hauw d'r Tsinterkloas jezaad.
'Alle kinger va Nederland darve dizzen oavend d'r sjong ópzetse.'
De Piete hant nog jans jet tse doeë. Mar ieëtsjt noa 't kastieël.
'Koom iech help diech.'
'Wie da?'
D'r Sjwatse Piet jeet bij d'r angere Sjwatse Piet óp de vus sjtoa. Zoeë lofe ze tsezame wieër.
'Links, reëts, links, reëts'
Ze hant sjpas. Mar nit lang.
'Auw, auw.'
'Wat zeës te?'
'Huets te dat da nit?'
'Zaan 't nog ins.'
'Auw, auw.'
'Woarum zeës te dat?'
'Waorum zouw iech dat zage. Umdat iech pieng han!'
'Wat pieng?'
'Pieng an mieng vus.'
'Doa kan iech doch nuuks aa doeë.'
'Joawaal. Doe móts werm óp dieng eje vus lofe.'
'Mar dat is zoeë lestieg. Doe móts miech helpe.'
D'r  angere Piet pakt hem bij d'r erm.
'Koom doahinge is ing bank. Doa kanne vier effe raeste.'
'Joa, misjien kan iech da werm besser lofe.'
Ze zinge e lidje uvver de vus van 't peëd.
'Triepel. trappel. triepel, trapl'.
't Lofe jeet al jet besser.