(laat u voorlezen!)

 

Deel 2

zóndieg zivvetsieng november

 

Jeluklieg kome ze bij de bank. Ze zetse ziech. D'r Piet deed ziech d'r sjong oes.
'Hè, hè. Noen kan iech zieë , wat mit d'r vós los is.'
'Los is, Sjwatse Piet? Dat hof iech nit vuur diech.'
'Wat hofs te nit vuur miech?'
'Dat d'r vós los zitst. Deë mós vas zitse.'
'Dat meen iech nit. Iech wil kieke wat an d'r vós is.  Miesjien zitst jet in d'r sjong?
Ing noos?'
D'r Sjwatse Piet trukt ziech d'r sjong oes.
'Kiek, doa vilt e sjtinke oes d'r sjong. Dat zoos in d'r sjtong'.
D'r angere Sjwatse Piet vingt aa tse laache en wiest noa d'r vós.
'In de zuk va diech zitst e laoch. D'r dikke tsieën sjtikt droes.'
Inne sjunne sjwatse dikke tsieën oes de zuk. Inne janse dikke  tsieën. Ao, d'r tsieën is jesjwolle. Dat kunt durch 't sjtinke. Noen kan d'r Piet jaaroes nit mieë lofe. En ze mósse nog zoeë wied. Woar 't peëd van d'r Tsinterkloas mar doa. Evver doa kanne ze nit  óp wade. Nae dat jeet nit. Ze mósse vuur d'r Tsinterkloas in 't kastieël zieë. Alles mós jans jód in aoder zieë, vuurdat  d'r Tsinterkloas kunt. Sjtel diech ins vuur, dat 't aese nit jekaocht is. De bedden nit  ópjemaat zunt.
'Nae,' zeët d'r Piet, 'dat kan wade. Ieëtsjt de kinger. Die hant d'r sjong ópjezatst. Vier mósse ieëtsjt de peks-jer in d'r zak doeë. En da noa de kinger.'
'Kan dat  nit oane miech,' zeët d'r inne Piet.'
'Nae, nit oane diech. Alle kinger mósse vier bezukke. En da mósse alle Piete mit helpe.'
'Woar 't peëd van d'r Tsinterkloas mar hei.'
Heë vingt aa tse laache.
'Iech wees 't. Iech wees 't. Doe bis 't peëd.'
'Iech ? 't Peëd van d'r Tsinterkloas?'
'Nit 't peëd van d'r Tsinterkloas. Doe bis 't peëd van d'r Sjwatse Piet. Dat has te doch jraad jezónge. Triepel, trappel, triepel, trap.'
D'r Piet zuet ins en drieënt ziech um.
'Sjpring mar hinger dróp. Vuur d'r duuster mósse vier in 't kastieël zieë.'
D'r Piet duit ziech deë  sjong in de bókse-taesj en sjpringt bij d'r angere Piet óp d'r ruk.
'Triepel, trappel, triepel trap,' zinge ze werm.
D'r Piet deed jraad of e óp e richtieg peëd zitst.
'Hop, hop,' ruft e en sjpoort 't peëd aa.
Doadurch vilt inne sjong oes zieng bókse- taesj. D'r Piet hat 't nit durch. D'r sjong likt óp de sjtroas.