(laat u voorlezen!)

 

Deel 5

woensdieg tswantsieg november

 

De juffrauw Miriam hat 't bóch tsouw jemaat.
'Sjpinne zunt leef,' zeët 't Janna.
De juffrauw deed mit de vingere sjpinnepuet noa.
'Joa en ze kanne kriebele.'
De kinger jräuele ziech.
'D'r Rochelaar is inne tsenkkop,' ruft 't Lieke.
't Is e vies bieës,' zeët de juffrauw.
'De sjpin is e leef bieës,' zeët 't Janna.
De juffrauw sjtikt ing hank óp.
'Nit tsenke, da bis te e leef bieës.'
't Lieke vrieft ziech in de heng.
'Da darfs te óch d'r sjong ópzetse.'
'Natuurlieg, Lieke. Dat dunt vier allenäu. Dat hat d'r Tsinterkloas jezaad. Alle kinger.'
't Sanne jeet reët sjtoa.
'Alle kinger? Van de janse welt?'
'Ejentlieg waal, mar doa zunt kinger die zunt zoeë erm. Die hant jinne sjong um óp tse zetse. Mar vier kanne an d'r Tsinterkloas vroage of die óch jet krieje.'
De kinger róffe jans hel 'Joa!'
'Iech maach ing tseechnoeng,' zeët 't Sanne.
'Sjun Sanne. Ing tseechnoeng mit kinger die jing sjong hant. Da maach iech e lidje. Tsinterkloas, e paar sjong vuur alle kinger óp de welt.'
De juffrauw Miriam neuriet ing melodie. Da vingt ze aa tse zinge.
'Vuur de kinger óp de welt, vroag iech leve Tsinterkloas, e paar sjong um aa tse doeë. Noen allenäu tsezame.'
De kinger zinge mit de juffrauw mit.
'En wat vroage vier an d'r Sjwatse Piet?'
't Sanne sjpringt óp. 'Printe, juffrauw.'
'Joa, printe.'
De juffrauw zingt wieër. 'Vuur de kinger óp de welt, vroag iech leve Sjwatse Piet um doa printe i tse doeë.'
Óch dat zinge de kinger mit.
Vuurdat ze noa heem junt zinge ze 't lidje nog e paar kier.

D'r Tsinterkloas en d'r Sjwatse Piet kome bij d'r boerehof. D'r Piet klopt óp de duur. D'r boer maat de duur óp.
'Dag meneer d'r boer.'
D'r boer kiekt verwóngerd. Heë wees nit wat e ziet.
'Dag, Sjwatse Piet! Dag Tsinterkloas!
'Hat uur e hoefiezer vuur ós?'
'E hoefiezer? Nae, iech han jing peëd mieë.'
''t Peëd van d'r Tsinterkloas is e hoefiezer kwiet. En noen kanne vier nit wieër. Dat is jans sjlim, want de kinger va Nederland hant d'r sjong ópjezatst. Die mósse vier allenäu bezukke.'
'Hei in e dörp wieër öp, doa woeënt nog inne sjmid. Mar dat is nog wied.'
'Kanne vier 'm nit hoale?'
''t Is al zoeë sjpieë.'
'Iech dink Sjwatse Piet,' zeët d'r Tsinterkloas, 'dat vier bis mörje mósse wade.'
D'r boer knikt mit d'r kop.
'Dat dink iech óch. Uur kant wal in de sjuur bis mörje...'
D'r Piet wees nit wat e huet.
 'In de sjuur bis mörje?'
'Woarum nit?' D'r Tsinterkloas laacht ins. 'Wat vuur 't peëd jód is, is óch vuur ós jód. Lekker werm in 't sjtrue sjloffe.'
'En de angere Piete da?'
'Die zalle mósse wade.
'En de kinger...'
'Ieëtsjt e hoefiezer vuur 't peëd. Da pas kanne vier wieër.'
D'r Piet zuet ins.
'Boer woa is de sjuur?'
'Koom mar mit, Sjwatse Piet.'
Heë leuft mit d'r boer noa de sjuur.