(laat u voorlezen!)

 

Deel 6

donnesjdieg eenentswantsieg november

 

De juffrauw Miriam viert óp d'r fiets noa heem. Ze zingt nog ummer 't lidje van 't hoefiezer. Ópins huet ze 'Pssjj'. 't Kunt va hinger ziech. De juffrauw sjtopt en sjtiegt aaf. Ze kiekt noa d'r hingerbank. Deë leuft lanksaam leëg. E sjtuk wieër ziet ze e hoefiezer ligke. Inne naal sjtikt droes.
'Bin iech doa uvver hin jevare? Inne lekke band. Noen mós iech tse vós wieër.'
De juffrauw leuft noa 't hoefiezer. Bukt ziech en raaft 't óp.
'Dat is doch nit van 't peëd van d'r Tsinterkloas. Ao, wat zouw dat sjun zieë.. Iech han nui wöad, nui zinne vuur 't lidje. Mörje zal iech dat de kinger vertselle.'
Ze deed 't hoefiezer ónger de sjnelbingere vas. De juffrauw Miriam leuft wieër. Ze neuriet 't lidje.

De Piete kome bij 't kastieël aa.
'Indlieg bij 't kastieël. Wat bin iech vroeë. Noen broech iech diech nit mieë tse drage.'
Mar d'r Piet óp d'r ruk zeët nuuks.
'Has te 't jehoeëd? Doa is 't kastieël. Zies te dat nit? Piet, zaan ins jet.'
Heë lieët de bee van d'r Piet los. Deë roetsjt lanksaam óppen eëd.
'Ao, iech zien 't. Doe bis i sjlof jevalle. Óp miene ruk i sjlof jevalle. En iech diech mar drage.'
D'r  inne Piet sjteet króm en sjlieëft durch.
'Zaag Piet, weëd ins wakker!'
D'r Piet sjrukt wakker.
'Woa bin iech?'
'Óppen sjtroas. En jraad woa-ts te de janse tsiet bij miech óp d'r ruk.'
Heë jeet lanksaam reët sjtoa. Vroagt nog ins: 'Woa bin iech?'
'Bij 't kastieël. Iech han diech 't janse sjtuk jedrage.'  
D'r inne Piet laacht. 'Triepel, trappel, triepel, trap.'
'Laach doe mar. Iech han de kneuf aaf. Koom vier mósse nog e kling sjtuks-je. Dat kans doe wal humpele.'
D'r Piet leuft durch. D'r inne Piet humpelt hinger hem aa.
'Nit zoeë flot. Iech han nog sjlof.'
'Wat mós iech da zage?'
'Zouw d'r Tsinterkloas al doa zieë,' vroagt d'r inne Piet.
'Iech wees 't nit. Misjien. 't Weëd al e bis-je duuster.'
'Waad. Iech probeer ins miene sjong aa tse doeë. D'r dikke tsieën is nit mieë zoeë dik, jeleuf iech.'
'Zal iech ins dri kniefe?'
' Ao, Piet! Miene sjong! Deë is voet.'
'Diene sjong is voet?'
'Voet. Oes mieng bóksetaesj. Vier mósse 'm zukke.'
'Doa bin iech tse mui vuur en 't weëd al duuster. Dat kanne vier mörje doeë.'
Heë leuft noa 't kastieël. D'r Piet humpelt hinger hem aa. In 't kastieël, zient ze dat d'r Tsinterkloas nog nit doa is. D'r dusj is waal al jedekt. Ze hant wuste honger, mar ze wille wade mit aese bis d'r Tsinterkloas doa is. Ze zetse ziech in de jroeëse sjteul in 't tsimmer. Lekker lankoes. Noa e tsietsje valle ze in inne depe sjlof.